Vattenkraft som elproduktionsmetod

Vattenkraft är den viktigaste förnybara energikällan i Finland vid sidan av vindkraft. Det är ren och förnybar energi som inte producerar utsläpp i atmosfären.

Vattenkraft har producerats i Finland sedan 1800-talet och är fortfarande en av de viktigaste inhemska energikällorna. Dess andel av Finlands elproduktion är upp till en fjärdedel på årsbasis.

Det finns över tvåhundra vattenkraftverk i Finland, och de största av dem finns i de stora älvarna i norra och sydöstra Finland. Vattenkraft behövs som en del av den framtida gröna energipaletten, eftersom dess energi kan lagras effektivt och användas vid behov.

Vattenkraftproduktion

 • Principen för vattenkraftproduktion är enkel: rörelseenergin i rinnande vatten omvandlas till elektrisk energi.
 • Turbinen drivs av att vatten rinner från en övre reservoar till en nedre.
 • Turbinen i sin tur driver en generator som producerar elektricitet.
 • Den producerade elektriciteten omvandlas till en nätvänlig form av ström i en transformator.
 • Elektriciteten leds till elnätet för användning.

Vattenkraft möjliggör energilagring

Produktionen av förnybar energi är beroende av väderförhållanden. Nederbörd påverkar vattenkraftreserver, mängden sol påverkar produktionen av solenergi och mängden vind påverkar produktionen av vindkraft.

Vattenkraft skiljer sig från andra former av förnybar energi genom att den kan lagras effektivt. Man är inte tvungen att skilt starta upp vattenkraftverket när det regnar, utan vattnet lagras i dammar och kan användas i ett senare skede.

Produktionen av sol- och vindkraft sammanfaller med solsken och vind, och den producerade energin kan inte lagras effektivt.

En viktig del av den gröna energipaletten

Eftersom mängden vattenkraft kan regleras efter efterfrågan och tillgång på exempelvis sol- och vindkraft kallas den för reglerkraft. Om solen inte skiner och det inte finns vindkraft tillgänglig kan el ändå produceras med hjälp av vattenkraft.

Vasa Elektriska och vattenkraft

Vi producerar energi med olika produktionsmetoder, inklusive vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Vattenkraftens andel av vår elproduktion är cirka 12 procent årligen. Det är vår tredje största elproduktionsmetod.

Vi äger vattenkraft i Finland och Sverige genom EPV Energi. Dessutom äger vi direkt en liten vattenkraftsanläggning i Tervajoki, Vasa.

Teckna ett grönt elavtal

Vattenkraftens inverkan på miljön

Vattenkraftverk inverkar på naturens ekosystem på lokal nivå – inte bara fiskar, utan även på till exempel strandväxter och fåglar.

Variationen i vattennivån och flödeshastigheten som uppstår på grund av vattenregleringen ändrar ekosystemet. Vattenkraftverken hindrar till exempel fiskar från att vandra till sina lekplatser. Detta problem kan dock lösas med fisktrappor.

Vattenkraft producerar inte utsläpp eller avfall i vattnet och bidrar inte till klimatförändringar. För att kunna överge fossila bränslen i energiproduktionen behövs vattenkraft.

Fördelar och nackdelar med vattenkraft

Fördelar med vattenkraft:

 • Ren och förnybar energiform.
 • Kan fungera som reglerkraft i framtidens energisystem, förutsatt att investeringar görs i vattenlagring. Reglerkraft behövs under de perioder när väderberoende förnybar energi inte producerar elektricitet.
 • Lång livslängd på vattenkraftverken.
 • Inga bränslekostnader, vilket gör produktionen kostnadseffektiv.
 • Stora investeringar har redan gjorts.
 • Vattenkraft påverkar inte vattenkvaliteten negativt.
 • Norge har mycket billig vattenkraft som kan köpas till Finland vid behov.

Nackdelar med vattenkraft:

 • Påverkar lokalt naturens ekosystem.
 • Kan försvåra reproduktionen för vissa fiskar.
 • Vattenkraftproduktionens kapacitet kan inte ökas avsevärt.

Vanliga frågor om vattenkraft

Huvudbild: EPV Energi

Läs mer

Vasa Elektriska & klimatavtrycket

Grön el

Vindkraft som elproduktionsmetod