Rapporteringskanal för misstänkta överträdelser

Vasa Elektriska-koncernen använder en rapporteringskanal (Whistleblowing) som ger bolagets kunder, avtalspartners, anställda och vilken som helst annan part en möjlighet att rapportera om händelser som anmälaren upplever bryter mot koncernen Vasa Elektriskas verksamhetsprinciper, gällande lagar eller bestämmelser. Rapporteringskanalen är konfidentiell och gör det möjligt att lämna in anmälningar anonymt.

Hur gör jag en anmälan?

När du tagit dig till rapporteringskanalen ska du välja om du vill göra anmälan med ditt namn eller anonymt. Till följande ska du ange alla relevanta fakta som har att göra med den observation du gjort, så som:

  • Händelsens tidpunkt så exakt som möjligt
  • Huruvida det handlar om en engångsföreteelse eller om det är pågående
  • Vilka personer eller aktörer som är inblandade i den misstänkta överträdelsen
  • Huruvida händelsen som ledde till misstankar har andra vittnen

Om du har material som har att göra med händelsen kan du bifoga materialen till anmälan. Mer information om hur man lämnar in en anmälan finns här.

Observera att rapporteringskanalen inte är avsedd för att lämna kundfeedback om vår verksamhet eller våra tjänster, göra reklamationer eller felrapporter om el- eller fjärrvärmeavbrott.

Till rapporteringskanalen

Behandling av anmälan och konfidentialitet

Alla anmälningar som lämnas in via rapporteringskanalen behandlas konfidentiellt och anmälningsförfarandet är tekniskt krypterat. Om du gör anmälan anonymt kommer din anonymitet att garanteras under hela behandlingen.

För mer information, se rapporteringskanalens registerbeskrivning.

Vi följer lagen och etiska värden i all vår verksamhet och tar alla misstankar om potentiellt olaglig eller oetisk verksamhet på allvar. Vi uppmuntrar dig att göra oss uppmärksamma på eventuella misstankar så att vi har möjlighet att förhindra eller korrigera alla oegentligheter.

Plattformen för rapporteringskanalen upprätthålls av en extern partner, Webropol Oy.