Hållbarhetsarbete i koncernen Vasa Elektriska

Hållbarhetsstrategi och -program

Koncernen Vasa Elektriskas hållbarhetsstrategis tyngdpunktsområden, målsättningar och vision definierades år 2023 för moderbolaget Vasa Elektriska och dotterbolaget Vasa Elnät.

År 2024 tar vi fram mätare för koncernens miljöansvar, sociala ansvar och ekonomiska ansvar samt bygger upp uppföljningen av arbetet och definierar de konkreta åtgärderna. Vår partner är Ernst & Young.

Personalens input

Hela vår koncerns personal har deltagit i arbetet med hållbarhetsstrategin via såväl enkäter som ett flertal workshopar och infotillfällen.

När arbetet började frågade vi personalen om förväntningarna inför koncernens hållbarhetsarbete. Merparten önskade att socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och/eller miljöansvar kunde vara drivande faktorer i allt vi gör inom koncernen Vasa Elektriska.

 

Intressenternas röst

I början av strategiprocessen intervjuade vi representanter för olika intressegrupper för att få insikt i vilka förväntningar de har på vårt arbete.

Framför allt förväntas vi vidta åtgärder för att trygga naturens mångfald i produktion och distribution av energi, styra hållbarheten i leveranskedjorna och utveckla arbetsgemenskapens mångfald.

Olli Arola, direktör, strategi- och samhällsansvar

Våra strategiska tyngdpunkter

Tyngdpunkt 1: Kundcentrerad grön omställning
Tyngdpunkt 2: Natur- och klimatskydd i energiproduktion och -distribution
Tyngdpunkt 3: Hälsa, säkerhet och välmående​

Målsättningar

Kundcentrerad grön omställning

 • Utveckling av nya digitala lösningar med tanke på energieffektivitet och samhällets gröna omställning utan kompromisser i leveranssäkerheten.​

Natur- och klimatskydd i energiproduktion och -distribution

 • Kolneutral basproduktion, tillsammans med centrala intressegrupper och partners, under detta årtionde​.
 • Främjande av den biologiska mångfalden i produktion och distribution.

Hälsa, säkerhet och välmående

 • Mångfaldig, jämställd och delaktiggörande arbetsplats​.
 • 0 arbetsolycksfall som orsakar frånvaro (LTI, från engelskan lost-time injury) i egen verksamhet samt hos underleverantörer​.
 • Nolltolerans för människorättsbrott och brott mot arbetstagarnas rättigheter​.

Läs mer

Rapportering

EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering (CSRD) gäller koncernen Vasa Elektriska från och med rapporteringsåret 2025. Det betyder att vi kommer att rapportera detaljerat om vår affärsverksamhets hållbarhet i samband med den verksamhetsberättelse som publiceras år 2026.

Redan innan det strävar vi efter att som en del av vår årsrapportering lyfta fram mer information än tidigare om vår verksamhets effekter på samhälle och miljö.

Iakttagelser: Hållbarhet utvecklas med tiden

Företagsansvar omfattar samhällsansvar, ekonomiskt ansvar och god förvaltning samt miljöansvar. Direktör för strategi och samhällsansvar Olli Arola berättar om koncernens arbete med sin hållbarhetsstrategi.

Läs blogginlägget

Verksamhetsmiljöns särdrag i energibranschen

Grön omställning

Energibranchen påverkas just nu framför allt av de generella strävandena att minska utsläppen. Dessa syns lika väl i den nationella ekonomins riktlinjer som i branschens företags utsläppsmål och konsumenternas val. Den gröna omställningen har fört med sig nya, rena energikällor. Enligt Finsk Energiindustri rf. var andelen utsläppsfri elproduktion i Finland 94 % av den totala produktionen år 2023.

Trots detta är energibranschen den största källan till växthusgasutsläpp i Finland (källa: Statistikcentralen).

I Finland har staten strävat efter att främja omställningen genom olika former av stöd, bland annat genom att stöda investeringar i produktion av ren energi. Energibranschen regleras både på finsk och EU-nivå. Det har till exempel fastställts att användningen av kol i energiproduktionen ska upphöra senast 2029.

Branschernas utsläppsmål

Olika branscher har sina egna mål för att minska utsläppen, och bland dem finns stora industribrancher som använder mycket el i sin produktion. De globala utsläppsmålen påverkar också dessa branscher i strävan att övergå till användning av förnybar eller utsläppsfri el.

Finansiering

Utsläppsmål och andra hållbarhetsaspekter påverkar också olika finansieringsinstrument, till exempel tillgängliga offentliga stöd och företagens möjligheter att få lån.

I bakgrunden påverkar också till exempel EU-taxonomin, som definierar hållbar ekonomisk verksamhet.

Konsumenternas egen elproduktion

Under de senaste åren har konsumenterna också i allt större utsträckning blivit elproducenter och antalet solpaneler har ökat. I Finland påskyndades installationen av konsumenternas egna solpaneler av energikrisen 2022 och den medföljande ökningen av elpriset. Enligt Energimyndigheten ökade produktionen av solel med över 60 procent i Finland år 2022 jämfört med 2021.

Elektrifiering av samhället

En global trend som starkt påverkar energibranschen är elektrifieringen av samhället, där eldriven transport utgör en viktig del. En allt större del av samhället behöver el för att fungera. Transport, datacenter och kryptovalutautvinning är exempel på hur olika branscher ökar elförbrukningen.

Trots detta minskade Finlands elförbrukning med cirka 2 procent år 2023 jämfört med föregående år, enligt Finsk Energiindustri rf.

Självförsörjning och underhållssäkerhet

Den geopolitiska situationen har haft en stor inverkan på Finlands energipolitik. Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 gav upphov till handelssanktioner, och importen av el från Ryssland, som tidigare utgjorde en betydande del av Finlands elanskaffning, upphörde. Flödet av andra energikällor avbröts också på grund av sanktionerna.

Hot mot cybersäkerheten och effekterna av den geopolitiska situationen har förstärkt vikten av energisjälvförsörjning och underhållssäkerhet. År 2023 uppnådde Finland energisjälvförsörjning på årsbasis (källa: Fingrid).

Särdragens inverkan på energibranschens aktörer

Alla ovan nämnda fenomen är väsentliga inom energibranschen. Utsläppsmål och finansieringsinstrument styr energibranschen mot utsläppsfri produktion, vilket innebär behov av stora investeringar. Storleken på investeringarna inom energibranschen är en sak som ofta gör att återbetalningstiden för investeringarna sträcker sig tiotals år in i framtiden.

Nya produktions- och lagringslösningar för energi syftar ofta till att öka flexibiliteten i energisystemet och utjämna produktions- och förbrukningstoppar. Dessutom strävar man efter större kostnadseffektivitet och en minskning av utsläpp.

År 2023 togs följande lösningar inom produktion och lagring av energi ibruk där Vasa Elektriska var delaktig:

vindkraftpark i Norrskogen, Närpes
två nya elpannor vid Vaasan Voimas kraftverk i Vasklot, Vasa
expansion av värmelagret i Vasklot, Vasa
spillvärmeanläggning i anslutning till Påttska avsloppsreningsverket.

Därtill informerade vi om vår andel i en solpark av industriell storlek i Lappo (ibruktagning år 2025).

Den gröna omställningen och den allt större andelen av variabel förnybar energi i produktionen påverkar hela elmarknaden och skapar volatilitet.

Elpriset på elbörsen baseras på utbud och efterfrågan på el, och ju mer variation det finns i dessa, desto större blir också variationerna i marknadspriset.

Det finns ett behov av lösningar som skapar flexibilitet i efterfrågan, dvs. justerbar förbrukning. Balansen ökas också av lösningar där till exempel el- och värmeproduktionslösningar stöder varandra, utjämnar förbrukningstoppar och därmed också håller priset stabilare.

Samhällets ökande elbehov, nya former av förnybar energiproduktion och konsumenternas egen elproduktion ställer också nya krav på elnätsutvecklingen.

För samhällets utveckling är det av yttersta vikt att upprätthålla en hög leveranssäkerhet för elöverföring.

Det finns också lagstadgade krav på leveranssäkerhet för distributionsbolag. Därför behövs investeringar som stärker och vidare utvecklar elnätet.

Hållbar affärsverksamhet inom koncernen Vasa Elektriska

Utgångspunkter: Som en del av vårt arbete med hållbarhetsstrategin har vi definierat de synvinklar som utgör basen för hållbar affärsverksamhet.

Transparens, god förvaltning och lönsamhet

 • rapportering och transparens
 • aktiv kommunikation
 • intressegrupper och styrning av leveranskedjor
 • god förvaltning och efterlevnad av regelverk
 • hållbarhet i den dagliga verksamheten
 • ledarskap
 • lönsamhet och konkurrenskraftig prissättning.

Ansvarsperson
Olli Arola, direktör för strategi och samhällsansvar
fornamn.efternamn@vasaelektriska.fi