Värmens ursprung 2022

Över 80 procent av Vasa Elektriskas fjärrvärme producerades år 2022 med förnybara energiformer samt med avfallsenergi. Vårt mål är att helt och hållet avstå från fossila bränslen före slutet av 2020-talet.

De energikällor som användes i produktionen av den år 2022 levererade fjärrvärmen kan indelas enligt följande:

Energikälla  GWh %
Samhällsavfall som inte kan återvinnas 400 53
Bio 205 27
Torv 45 6
Olja 38 5
El 35 5
Stenkol 34 4
Sammanlagt 757 100

 

Fjärrvärmeproduktionens specifika utsläpp år 2022 var 109 g/kWh (nyttofördelningsmetoden).

För bruk av lätt brännolja i fjärrvärmeproduktionen betalades tillverkningsskatt på totalt 1 248 776 € (moms. 0 %)