Vasaenergi grunden för samverkan

ELHANDELN

Jämfört med året innan kom elförsäljningen i gång riktigt bra direkt i början av året. Orsaken var det kyliga vädret som ökade efterfrågan på el. Året visade sig dock bli utmanande; den exceptionella situationen på energimarknaden i hela Europa, begränsad tillgång till förnybar energi och en tidig, isande kall vinter resulterade i att Finland blev beroende av dyr importerad energi.

– Efterfrågan på energi var speciellt i slutet av året hög i hela Europa samtidigt som produktionen av el blev dyrare, säger direktören för elhandelsenheten Olli Arola.

Genom samverkan lyckades vi, trots utmaningarna i slutet av året, gå vidare med planer inom ramen för strategin.

Synligheten förstärktes genom en i Vasa inspelad reklamfilm som visades i tv och på streaming, och kännedomen om bolaget var fortsatt god hela året.

– En stämningsfull reklamfilm som symboliserar temat för marknadsföringen år 2021, Vasaenergi som räcker till alla.  Via temat lyfte vi också fram vår ständigt ökande satsning på vindkraftsproduktion.

På vindkraftssidan skedde både det ena och det andra: byggarbetet på vindparken i Östermark framskred planenligt och parken färdigställdes vid årsskiftet 2022. Även beslutet att delta i den vindpark med 17 kraftverk som EPV Vindkraft ska bygga i Norrskogen i Närpes förseglades. Beslut fattades också att främja produktionen av förnybar energi genom att delta i ett projekt där man undersöker utnyttjandet av solkraft i industriell skala.

– Vi satsar målmedvetet på utsläppsfri energi med målet att vara kolneutralt före slutet av årtiondet. Klimatarbetet genomförs bit för bit.  Vad det kräver är helhetsplanering och långsiktighet, men också stora investeringar.

Kundnöjdhet och utveckling hand i hand

Bolaget körde vidare på temat kundupplevelse hela året, både internt och externt. Arbetet fick sin belöning i slutet av året då resultaten av EPSI Ratings kundnöjdhetsundersökning publicerades.

– Företagskunderna gav oss redan för andra gången en förstaplacering då EPSI Rating jämförde elförsäljare. Bland konsumentkunderna placerade vi oss på en andra plats, också det mycket glädjande.

Under året gällde det att anpassa sig till coronasituationen, och vi lyckades hitta några möjligheter att äntligen kunna ordna evenemang där vi kunde träffa kunderna face-to-face.

– Vi är speciellt glada över att pandemin emellanåt gav med sig så pass att vi kunde delta i Vaasa Festival och Bygga & Bo-mässan och anordna Energycity, ett evenemang för våra intressegrupper.

Koncernen var involverad i många utvecklingsprojekt.  Införandet av ett branschomfattande system innebar en förbättring av kvaliteten på kunddata och därmed relaterade processer.

Också nätet för laddning av elbilar byggdes ut, och anskaffningen av laddplatser för husbolag underlättades genom en ny kartläggningstjänst.

– Utvecklingen och lanseringen av nya produkter och tjänster gynnades bland annat av vårt köp av en andel i Vasabaserade Comsel System Ab, via vilket vi förvärvade nya värdefulla kunskaper.

Nyckeltal

Elanskaffning 1 891 GWh
Förändring från föregående år 9,2 %
Förändring från föregående år
Slutligt värde fastställs senare.
n. 70 %
Vindel 12,4 %
Omsättning 134,2 M€
Rörelsevinst -7,6 M€

Vi satsar målmedvetet på utsläppsfri energi, berättar Olli Arola.