Nätverket för köptjänster jämnar ut säsongsvariationer

OY RAVERA AB

Oy RAVERA Ab är dotterbolag till Vasa Elektriska Ab och specialiserar sig på byggnad och underhåll av elnät.

Till ingångssidan

Omsättningen år 2018 steg till 11,0 (9,2) miljoner euro (M€). Resultatet före bokslutsdispositioner uppgick till 0,1 (-1,3) M€. Koncernens interna omsättning var 10,3 (7,5) M€ och den externa omsättningen 0,7 (1,7) M€. Den minskade externa omsättningen berodde främst på volymminskningen inom vindkraftsbyggande.

Medan nätbolagen koncentrerade sitt byggande på kabelnät utnyttjade bolaget det året innan uppbyggda nätverket för köptjänster för att jämna ut säsongsvariationer.  

En möjlighet att pröva hur nätverket för köptjänster fungerar i praktiken fick bolaget i samband med flera storstörningssituationer under året. Modellen konstaterades effektiv.

Nätbyggnadsverksamhet

Prioriteringarna inom nätbyggnadsverksamheten var att planera och bygga ut kabelnätet och därmed förbättra tillförlitligheten i eldistributionen. Projekten var större jämfört med året innan, men färre i antal.

Vindkraft

Investeringarna i vindkraft minskade kraftigt då inmatningstariffen slopades och under året färdigställdes föregående års projekt. Inga nya projekt realiserades.

Utveckling av verksamheten

Kostnadsuppföljning av projekt var den viktigaste punkten i utvecklingen av verksamheten. Ett nytt rapporteringsverktyg gav projektchefen bättre och aktuellare information om ekonomin i projekt.

Under året fortsatte utvecklingen av arbetarskyddet med olika kampanjer om arbetarskydd där fokus låg på arbetsplatsrapportering på gemensamma byggarbetsplatser. Företagsinterna byggarbetsplatsutvärderingar genomfördes regelbundet.

< Vasa Elnät Ab   Koncernens nyckeltal >