Steg mot en kolneutral värmeproduktion

FJÄRRVÄRME

Inom Vasa Elektriskas fjärrvärmeenhet genomfördes år 2021 många åtgärder på vägen mot en kolneutral värmeproduktion. Under året fattades viktiga beslut gällande framtidens produktionspalett. Vi deltog också i forskningssamarbetet inom branschen och satsade på intressebevakning.

Beträffande fjärrvärmeförsäljningen kunde vi notera den näst största energimängden i bolagets historia. Orsaken var framför allt vargavintern både i början och i slutet av året.

I Tammerfors påbörjades borrningen av en geovärmebrunn som en del av ett forskningssamarbete mellan 15 energibolag som etablerades år 2020. Syftet är att utreda vilka ekonomiska och tekniska förutsättningar geotermisk energi kunde ha som källa för fjärrvärme. I projektet undersöker man hur teknologi för vattenhammarborrning lämpar sig för borrning av en djup geovärmebrunn i de lokala förhållandena i Tammerfors.

– Under året nådde borrningarna ett djup på drygt två kilometer, berättar fjärrvärmedirektör Markus Tuomala.

I Vasa fattades två viktiga investeringsbeslut gällande kommande lösningar för fjärrvärmen.

– Tack vare dessa lösningar minskar den förbränningsbaserade energiproduktionen, och behovet av biomassa i området minskar med upp till 60 procent.

I Vasklot används i framtiden skogsflis i en ny ändamålsenlig och till verkningsgraden effektivare enhet då det nya kraftverket enbart producerar fjärrvärme. Samtidigt upphör elproduktionen i Vasklot.

– Planen är dessutom att utnyttja den spillvärme från avloppsvatten som uppstår vid Påttska avloppsreningsverket, och för detta projekt har vi erhållit investeringsstöd på nära två miljoner euro från arbets- och näringsministeriet.

De nya lösningarna innebär att de specifika utsläppen kan nå nollnivå. Eftersom lösningarna klart minskar utsläppen från Vasas fjärrvärme, utgör de ett betydelsefullt steg mot en kolneutral värmeproduktion.

I Vasa har man med stor ambition börjat genomföra lösningar för fjärrvärme i syfte att nå en ännu renare energiproduktion. Lösningar som redan realiserats, exempelvis värmelagret i Vasklot år 2020, har inte bara balanserat produktionssystemet, utan också resulterat i en lättare kostnadsstruktur. Följaktligen har Vasa Elektriska inte behövt höja priset på fjärrvärme trots att trycket på prishöjningar i branschen annanstans i landet var starkt.

År 2021 laddades sammanlagt 62 gigawattimmar värmeenergi ur värmelagret, dvs. cirka 9 procent av den totala försäljningen. Försäljningen av den fullständigt koldioxidfria, ännu rätt nya tillvalstjänsten Klimatgaranti uppgick för sin del till 20 gigawattimmar.

Viktiga politiska beslut

Ett steg mot en kolneutral produktion var den framgångsrika intressebevakningen i anslutning till skattepolitiken gällande elpannor som är anslutna till fjärrvärmenätet. Vi talade aktivt för en ändring av elskatteklassen för elpannor med argumentet att utnyttjandet av elpanna för produktion av renare energi också skulle vara ekonomiskt vettigt. Förslaget godkändes i riksdagen, men förutsätter ännu Europeiska kommissionens godkännande för att träda i kraft under år 2022.

Vasa Elektriska fattade också ett annat viktigt intressebevakningsbeslut när bolaget anslöt sig till den reformerade föreningen Energiakaupungit.

År 2021 infördes även en till fjärrvärmekunderna riktad, avgiftsfri störningskommunikation.

Nyckeltal

Fjärrvärmeförsäljning (GWh) 726
Förändring från föregående år 16,4 %
Nätets längd vid årets slut (km) 269
Förändring (km) 17
Antal kunder vid årets slut 3 463
Förändring * 4,2 %
Anslutningseffekt (MW) 439
Förändring * 5,2 %


* Förändringstalet innehåller effekten av företagsköpet Smedsby Värmeservice år 2020.

 

År 2021 genomfördes många åtgärder på vägen mot en kolneutral värmeproduktion, berättar Markus Tuomala.