Välj fjärrvärme

Fjärrvärme är ett bra val för dig som uppskattar en bekymmersfri och driftsäker uppvärmningsform.

Fjärrvärmen är bekymmersfri.

Fjärrvärme lämpar sig för uppvärmning av alla typer av fastigheter. I stadsmiljö är det ett mycket energieffektivt uppvärmningssätt. I fjärrvärmenätet cirkulerar varmt vatten som värmer upp både hemmet och tappvattnet.

Fjärrvärme är miljövänlig värme.

Vasa Elektriskas fjärrvärme produceras i huvudsak med förnybara energikällor i Vasa och dess närområde.

Fjärrvärme för alla hem.

Fjärrvärmeanläggningen tar inte mycket plats. Som uppvärmningsform är fjärrvärmen tillräckligt effektiv också i mer krävande objekt. Med fjärrvärme kan du fördela värmen i ditt hem på många olika sätt: som golvvärme, luftvärme eller via värmeelement.

Fjärrvärmen är förmånlig.

Eftersom en fjärrvärmeanläggning har en lång livstid blir den förmånlig både som investering och sett till driftskostnaderna. Apparaturen behöver i praktiken nästan inget underhåll alls. Vanligtvis räcker det att kontrollera att systemet fungerar på hösten, när uppvärmningssäsongen börjar.

Allt du vill veta om fjärrvärme

Byggnader som finns inom området för Vasa Elektriskas fjärrvärmenät kan anslutas. Läs mer på sidan Beställ fjärrvärme.

Fjärrvärmens sammanlagda pris utgörs av en årlig grundavgift, energiavgift och skatter. Läs mer om fjärrvärmens kostnader.

Den som ansluter sig till fjärrvärmenätet får en värmecentral, som inte är speciellt utrymmeskrävande, installerad i sitt hem. Värmecentralen är driftsäker och praktiskt taget underhållsfri. Fjärrvärme har en så gott som hundraprocentig driftsäkerhet.

Största delen av vår fjärrvärme produceras miljövänligt i kraftvärmeverk som en kombination av fjärrvärme- och elproduktion. Bränslet utgörs av brännbart avfall, biomassa och kol. Under sommarmånaderna produceras fjärrvärmen så gott som helt och hållet av avfall i Westenergys avfallskraftverk.

Fjärrvärme är en effektiv uppvärmningsform eftersom den kan produceras i våra kombinerade anläggningar som genererar både el och värme. Den energi som uppstår i elproduktionen, och som annars skulle gå till spillo, tas tillvara och utnyttjas i form av värme.

Därför är fjärrvärme också ett miljövänligt uppvärmningssätt. Bränslet i produktionen används så effektivt som möjligt eftersom det producerar el- och värmeenergi. Miljöbelastningen blir mindre tack vare att utsläppen reduceras och mängden spillvärme som släpps ut i omgivningen är liten.

Dela