Fjärrvärme är framtidens värmelösning – experten räknar upp framgångsstegen

Framtidens fjärrvärme handlar om återvinning av spillvärme, värmelagring och lågtemperaturnät. Värmeproduktionen blir 100 % ren och fjärrvärme produceras med bland annat vindel. Fjärrvärmenätet spelar en viktig roll i klimatarbetet – den gör det möjligt för hela städer att övergå till grön värme.

Nästan en fjärdedel av hela Finlands energiförbrukning går åt till att värma upp fastigheter. Nu när klimatkrisen hänger över oss och vi behöver minska på utsläppen så snabbt som möjligt, är det viktigt att också minimera utsläppen från uppvärmningssektorn.

Fjärrvärmenäten spelar en nyckelroll i minskningen av utsläpp. De är framtidens gröna energileder som gör hela städers uppvärmning grön med en gång – så länge fjärrvärmen produceras utsläppsfritt. Nya, förnybara värmeproduktionsmetoder uppfinns fortgående inom fjärrvärmebranschen. Aktörerna inom branschen söker ständigt efter sätt att erbjuda alla fjärrvärmekunder utsläppsfri värme senast år 2030. Delvis har valen ändå att göra med till exempel beskattning.

”Nu krävs skattestyrningar som stöder moderniseringen av fjärrvärmeanläggningarna. Det måste vara möjligt för energibolag att investera lönsamt i grön produktion”, säger Juha-Matti Karvala, projektchef vid fjärrvärmeenheten på Vasa Elektriska.

Bäst av allt är att koldioxidfri fjärrvärme inte kräver några åtgärder från fjärrvärmekunden. Företagen och kunderna behöver inte skaffa nya uppvärmningsanordningar eller teckna nya värmeavtal. Det räcker att kundens fastighet omfattas av fjärrvärmenätet – att vara fjärrvärmekund är alltså redan i sig en klimatåtgärd.

Och här i Finland har vi ingen brist på fjärrvärmekunder. Enligt Statistikcentralen täckte fjärrvärmens marknadsandel cirka 40 procent av uppvärmningen av bostäder och offentliga lokaler under år 2020, vilket gör fjärrvärmen till Finlands populäraste uppvärmningsmetod.

Innovationer i värmeproduktionen – fjärrvärmenäten möjliggör nya produktionsformer

Fjärrvärmenät kan ses som framtidens mångsidiga, gröna energileder, eftersom de inte bara överför förnybar energi utan också möjliggör ibruktagning av innovativa produktionsformer.

”Fjärrvärmenät banar vägen för nya, gröna sätt att producera värme, såsom cirkulär fjärrvärme eller sektorintegration, det vill säga värmeproduktion med hjälp av vindel. Det är en anledning till varför fjärrvärmenäten är en nyckelfaktor för ett klimatneutralt samhälle.

Tack vare nya, hållbara energiproduktionsformer kan vi sluta använda fossila bränslen.

Vasa Elektriska har som mål att ge upp alla fossila bränslen före slutet av 2020-talet. För närvarande produceras Vasas fjärrvärme till 57 procent med förnybara energikällor, och vi erbjuder även helt utsläppsfri fjärrvärme med vår Klimatgaranti.

Så här ser framtidens fjärrvärme ut

Framtidens fjärrvärme

  • Mångsidigare produktionsmetoder. Geovärme, fjärrvärme som produceras med vindkraft, spillvärme som samlas in från renat avloppsvatten – i framtiden kan produktionen av fjärrvärme se ut så här.
  • Dubbelriktat fjärrvärmenät. Fjärrvärmebolagen inte bara säljer värme, utan de köper också spillvärme från sina kunder.
  • Ett smart fjärrvärmenät. I framtiden samlar nätet data om bland annat fjärrvärmeförbrukningen och väderlek, och systemet kommer att kunna optimera produktionen i förhållande till mätdata. På så sätt blir fjärrvärmen grön, lönsam och så förmånlig som möjligt för kunderna.
  • Allt vanligare med värmelager. De gör det möjligt att producera värme när det är mest lönsamt och använda den när den behövs. Värmelagret i Vasklot togs i bruk år 2020.

Fjärrvärmenät som grund för cirkulär ekonomi – återvinning av spillvärme är framtiden

När vi pratar om cirkulär ekonomi brukar vi tänka på återvinning och återanvändning. Visste du att cirkulär ekonomi är möjlig också i fjärrvärmenät?

Med hjälp av fjärrvärmenätet kan spillvärmen som produceras i industriprocesser, servercentra och som en följd av avkylningen av kylutrustning i butiker tas tillvara och flyttas till den plats där värmen behövs. Spillvärmen samlas upp med hjälp av värmepumpar.

Värmepump

Fjärrvärmebolag, såsom Vasa Elektriska, köper spillvärme och därför är det lönsamt att tillvarata den.

Nya spillvärmekällor undersöks ständigt. Just nu handlar det om avloppsvatten. I Vasa planeras ett projekt där man med hjälp av värmepumpar tar vara på spillvärmen från avloppsvattnet som processas i Påttska reningsverket.

Problemet är att tillvaratagandet av spillvärme inte i alla situationer ännu är lönsamt. Det beror på skattebehandlingen av den el som används av värmepumpar. Beskattningen förväntas justeras så att energibolag kan göra lönsamma investeringar i värmepumpanläggningar. Det främjer också Finlands mål gällande kolneutralitet.

Samtidigt som värmepumparna tar tillvara på spillvärmen genereras så kallad fjärrkylning. Detta ger energibolagen en möjlighet att starta upp kylningsverksamhet. I samband med fjärrvärmenäten kan man bygga fjärrkylningsnät som möjliggör kylning av fastigheter med hjälp av cirkulerande, kallt vatten.

”Värmen som genereras som en biprodukt av kylningen kan utnyttjas i fjärrvärmenätet och så vidare.”

Sector coupling – i framtiden kan fjärrvärme produceras med vindkraft

Vindkraft är ett utmärkt och hållbart sätt att producera grön el. Vi behöver mera vindkraft och andra förnybara energikällor för att kunna bli av med fossila bränslen.

När vädret är blåsigt förekommer det dock ett överutbud av vindkraft, vilket drar ner elpriset på marknaden och kan till och med resultera i negativa elpriser. Produktionen av vindkraft kan göras lönsammare om man hittar fler användningsområden för den.

En lösning till detta är så kallad sector coupling, det vill säga genom att sammanslå el- och värmesektorn. Det är nämligen möjligt att använda vindkraft för att producera fjärrvärme med hjälp av elpannor och värmepumpar.

”Vindvärme!”

Karvala påpekar att för att det ska vara lönsamt att producera värme i elpannor, är det nödvändigt att värmen som produceras med vindkraft flyttas till en lägre skatteklass än var den är i dag.

År 2020 producerades över en femtedel av fjärrvärmen i Finland med skogsbränsle och andelen växer varje år. Ju större efterfrågan på skogsbränsle är, desto sannolikare stiger dess pris. Enligt Karvala är värmeproduktion med vindkraft ett utmärkt tillägg i sortimentet av ansvarsfulla produktionsformer eftersom den minskar också pristrycket för skogsbränsle.

Fjärrvärme av geovärme? Frågan undersöks som bäst

I framtiden kan man i fjärrvärmeproduktionen också utnyttja geovärme, det vill säga värme som tas tillvara från jordens inre med hjälp av en värmepump. Geovärmen är utsläppsfri och förnybar.

Som bäst medverkar Vasa Elektriska i sammanslutningen Stadsvärme (Kaupunkilämpö) tillsammans med 14 andra finländska energibolag. Sammanslutningen undersöker förutsättningarna för geovärme som en form av fjärrvärmeproduktion.

”Det är möjligt att Vasa får en egen geovärmeanläggning i framtiden. Vi har redan gjort inledande planer på potentiella lokaliseringsplatser.”

Betydelsen av fjärrvärmelagring ökar

De nya produktionsmetoderna för fjärrvärme, exempelvis spillvärme och vindel, är inte bara gröna men också svåra att förutse: de ger värme när det är möjligt, oavsett efterfrågan. Därför kommer lagring av värme att spela en viktig roll i framtidens fjärrvärmenät. Den lagrade värmen kan utnyttjas när den behövs.

Det finns redan värmelager i Finland,  t.ex. värmelagret som öppnades år 2020 i Vasklot i Vasa i ett gammalt underjordiskt oljelager. När värmelagret togs ibruk var det Finlands största i sitt slag.

”Nya bergvärmelager och ovanjordiska fjärrvärmebatterier är under planering.”

Data och optimering – fjärrvärmenätet kommer att vara smart

Smarttelefoner och smartklockor har blivit en del av vår vardag. Som följande kommer vi att få ett smart fjärrvärmenät.

Det betyder att fjärrvärmebolagen samlar in allt mer detaljerad data till exempel om spillvärme, väderförhållanden och kundbeteenden – om när familjerna gör sina morgonsysslor och använder varmt vatten, eller när de överhuvudtaget befinner sig i hemmet – och optimerar produktionen och leveransen av fjärrvärme utifrån denna data. Optimeringen förbättrar fjärrvärmens energieffektivitet och möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av nya, gröna produktionsmetoder.

Också fjärrvärmebolagens roll förändras: de kommer att bli aktiva tjänsteleverantörer i stället för att bara producera och sälja värme.

”Det blir en trend bland byggföretagen att begära skräddarsydda lösningar från fjärrvärmebolagen. Om kunden så vill kan vi till exempel optimera inomhustemperaturen i höghusfastigheter å kundens vägnar.”

Lågtemperaturnät förbättrar fjärrvärmens energieffektivitet

I framtiden kommer fjärrvärmebolagen att bygga lågtemperaturnät. Som namnet tyder, har vattnet som cirkulerar i lågtemperaturnät en lägre temperatur än vattnet i fjärrvärmenätet.

Det beror på att det vatten som produceras med framtidens energiproduktionsmetoder, såsom tillvaratagning av spillvärme och geovärme, är något svalare än det som produceras med traditionella teknologier som utnyttjar fossila bränslen.

”Jämfört med traditionella fjärrvärmenät har lågtemperaturnäten bättre energieffektivitet på systemnivå när värmeförluster, det vill säga andelen värme som sugs in i jorden, blir mindre.”

Kunderna som ansluter sig till lågtemperaturnätet kommer dock att få njuta av varma hem och varmt hushållsvatten på samma sätt som hittills. Lågtemperaturnät har rymligare överföringsledningar, så det är möjligt att överföra samma energieffekt i en lägre temperatur från produktionsanläggningen till kunden. Också kundernas utrustning dimensioneras så att den är lämplig för lågtemperaturnätet.

Enligt planerna ska Vasa bygga sitt första lågtemperaturnät i det nya bostadsområdet Travdalen. I framtiden kan de gamla fjärrvärmenäten så småningom omvandlas till lågtemperaturnät.

Fjärrvärme vs jordvärme – Vilken lösning är bättre för företag?

Vad ska jag välja för mitt företag, fjärrvärme eller jordvärme? Valet av företagets uppvärmningsmetod är en viktig fråga. Vi listar fyra punkter att tänka på när du väljer uppvärmningslösning.

Läs mer
Aktuellt

Enkla tips för att sommarstäda bilen

Läs mer
Hemma

Dagens besökskultur är avslappnad, men inte spontan

Läs mer
Aktuellt

Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer