Fjärrvärme vs jordvärme – Vilken lösning är bättre för företag?

Vad ska jag välja för mitt företag, fjärrvärme eller jordvärme? Valet av företagets uppvärmningsmetod är en viktig fråga. Vi listar fem punkter att tänka på när du väljer uppvärmningslösning.

1) Företagets läge påverkar valet av uppvärmningsmetod

Fjärrvärme är lösningen för städer och tätorter

Fjärrvärme är ett bra alternativ för uppvärmning av företag, förutsatt att företaget ligger inom fjärrvärmenätet. Fjärrvärme är en billig, lätt och pålitlig uppvärmningsmetod. Företag som ligger i Vasaregionen kan köpa helt utsläppsfri, grön fjärrvärme.

De flesta städer och tätorter har ett fjärrvärmenät. Kontakta det lokala fjärrvärmebolaget för att kontrollera om ditt företag ligger inom fjärrvärmenätet. Fjärrvärmekartan för Vasaregionen hittar du här. Vid behov kan du kontakta Vasa Elektriskas kundtjänst och be om råd.

Ibland kan fjärrvärmebolagen bygga ut nätet efter behov.

”Om företagets värmebehov är stort eller om det finns en plan att bygga flera nya företagsfastigheter eller bebyggelse i området, kan det var lönsamt för såväl fjärrvärmebolaget som kunderna att bygga ut fjärrvärmenätet”, säger Håkan Bodö, kundchef vid fjärrvärmeenheten på Vasa Elektriska.

Fjärrvärme värmer upp företags- och industrifastigheter och tillgodoser flera andra värmebehov hos företag.

”Fjärrvärme passar överallt där man behöver värme. Den sköter uppvärmningen av vattnet i vattenparker och tvättanläggningar och värmer upp fotbollsplaner. Fjärrvärmen kan även utnyttjas i industriella processer som kräver värme.”

Om din fastighet ligger intill en fjärrvärmeledning är det lätt att ansluta sig till fjärrvärmen:

  • Fjärrvärmebolaget ansluter fastigheten till fjärrvärmenätet och installerar en mätcentral för fjärrvärme i kundens fastighet för att följa upp värmeförbrukningen.
  • Kunden beställer dimensionering av värmeväxlaren från en VVS-planerare. Utifrån dimensioneringen skaffar VVS-entreprenören en lämplig värmeväxlare och installerar den. En värmeväxlare för en liten industrihall kostar ca 6 000–10 000 euro.
  • Fjärrvärme lämpar sig för all slags fastighetsuppvärmning: för vattenburna värmeelement, vatten- och luftuppvärmning samt luftuppvärmning.

Behöver du fjärrvärme i Vasaregionen? Begär en offert här.

Jordvärme är en bra lösning i glesbygden

Om företagsfastigheten ligger i glesbygden och på långt avstånd från fjärrvärmenätet, kan jordvärme vara ett smart val.

Jordvärme är en fastighetsspecifik lösning som innebär att man borrar ett eller flera hål, så kallade värmebrunnar, på tomten. Man kan i vissa fall också samla in värme med hjälp av horisontella rödledningar som installeras nära markytan. Värmekällan är solenergi som har lagrats i berggrunden, marken och vattendraget. Temperaturen är dock inte tillräckligt hög och därför höjs den med hjälp av en eldriven värmepump.

Jordvärmen värmer upp bruksvattnet och vattnet som cirkulerar i fastighetens värmeelement och golvvärmeledningar.

Alltid går det inte att använda jordvärme;  det går inte till exempel att installera ett jordvärmesystem i fastigheter som ligger i ett grundvattenområde.

”Särskilt när det gäller stadsområden kan en för liten tomt eller ett för kort avstånd till en annan värmebrunn vara ett hinder för att installera ett jordvärmesystem.”

Kontakta ett företag som säljer jordvärmelösningar eller en byggprojekterare för att ta reda på om tomten lämpar sig för jordvärme. Du kommer också att behöva ett åtgärdstillstånd från kommunens byggnadsväsende.

2) Fjärrvärme eller jordvärme? Tänk på värmelösningens kostnader

Den inledande investeringen i ett fjärrvärmesystem är rätt så förmånlig

Att ansluta sig till fjärrvärmenätet är avsevärt billigare än att skaffa och installera ett jordvärmesystem – förutsatt att företaget ligger inom fjärrvärmenätet. Bodö uppskattar att investeringen i jordvärme är ca 2–3 gånger större än investeringen i fjärrvärme. Anslutningskostnaderna varierar mellan fjärrvärmebolagen.

”Kostnaden beräknas separat i respektive fall. Anslutningsavgiften beror på affärsfastighetens värmeförbrukning, effektbehov och avstånd till fjärrvärmenätet, med andra ord om det är nödvändigt för oss att bygga nya nätavsnitt.”

För att få en prisuppskattning för en fjärrvärmeanslutning, kontakta kundtjänsten vid Vasa Elektriska. Fastighetens effektbehov påverkar storleken på anslutningsavgiften. Kontakta en VVS-planerare för att räkna ut effektbehovet. När du har fått planen, kontakta en VVS-montör som gör en offertbegäran för fjärrvärmeväxlare för din räkning.

Dessutom är driftkostnaderna för fjärrvärme relativt låga. Kunden betalar en månatlig grundavgift och därtill en energiavgift utgående från värmeförbrukningen.

”Vasa Elektriska placerar sig i regel bland de tio förmånligaste fjärrvärmebolagen i Finland.”

Se priserna för Vasa Elektriskas fjärrvärme här.

Den inledande investeringen i ett jordvärmesystem är relativt hög men systemet har låga driftskostnader

Anskaffningskostnaden för ett jordvärmesystem anses i allmänhet vara hög. Fastighetens storlek och värmebehov påverkar priset och avgör hur många värmebrunnar man är tvungen att borra i marken.

Många upplever att jordvärme är en kostnadsfri uppvärmningslösning efter den inledande investeringen. Bodö påpekar dock att jordvärmepumpen drivs med el, och el är inte gratis.

”Ta reda på jordvärmeanläggningens elförbrukning och elpriset för att räkna ut förbrukningsavgifterna för jordvärme.”

Ibland kan den mest kostnadseffektiva lösningen vara en hybridlösning som kombinerar fjärrvärme med jordvärme. Som exempel berättar Bodö om Handelslaget KPO, som valde en hybridlösning för sitt nya Prisma i Liselund i Vasa.

Största delen av värmen produceras med hjälp av jordvärme, och för detta ändamål borrades tiotals bergvärmebrunnar.

”Resten av värmebehovet tillgodoses med fjärrvärme, sannolikt på grund av kostnadsskäl och för att undvika att borra fler värmebrunnar på tomten.”

Hybridlösningen valdes eftersom jordvärmepumpen kan förutom för att värma upp lokalerna även användas för att producera kyla till kyldiskarna. Samma pump kan använda spillvärmen från anordningarna för att värma upp fastigheten eller ladda ner den i berget, till exempel under varma sommardagar då ingen uppvärmning behövs.

Fjärrvärme är framtidens värmelösning

Experten räknar upp framgångsstegen

3) Vill du ha grön och certifierad värme till ditt företag?

Det är möjligt att få 100 % grön fjärrvärme!

Arbetet för att göra fjärrvärmen ren framskrider raskt i Finland i syfte att uppnå regeringens klimatmål.

Hur grön fjärrvärmen är varierar mellan fjärrvärmebolagen; till exempel i Vasa är fjärrvärmen relativt ren jämfört med nivån i de övriga delarna av landet. År 2020 producerades till och med 90 % av Vasa Elektriskas fjärrvärme med icke-fossila produktionsmetoder.

”Vasa Elektriska har gjort sin fjärrvärmeproduktion renare bland annat genom att investera i energiåtervinning av avfall och det stora bergvärmelagret i Vasklot.”

Företag kan också köpa hundraprocentigt grön fjärrvärme av Vasa Elektriska genom att välja en Klimatgarantiprodukt. Produkten har certifierats av Kiwa, som är ett av världens största certifieringsföretag. Certifikatet granskas årligen. Produkten säkerställer att koldioxidavtrycket för företagets uppvärmning är 0 g/kWh.

”Det finns en tydlig efterfrågan på Klimatgaranti-produkten. Många kräver till exempel av sina underleverantörer att de ska använda grön energi i sin produktion.”

Att välja fjärrvärme har även en större samhällspåverkan, då det gör det möjligt att rengöra hela städers värmeproduktion på en gång. Det är motsatsen till fastighetsspecifika lösningar där man producerar ren värme för bara en bestämd fastighet. Klimatkrisen framskrider snabbt, och för att vi ska bli ett koldioxidneutralt samhälle måste vi göra snabba och omfattande ändringar.

Jordvärmen är grön förutsatt att företaget köper grön el

Jordvärme räknas som en grön uppvärmningslösning. Bodö påpekar dock att jordvärmepumpen drivs med el, och därför inverkar sättet på vilket den använda elen produceras också på hur grön jordvärmen är.

”Om jordvärmepumpen drivs med grön el, som till exempel Vindel, är jordvärmen helt utsläppsfri energi.”

4) Fundera på om uppvärmningsmetoden är underhållsfri och lätt att använda

Fjärrvärme är en underhållsfri lösning vars livslängd räknas i årtionden

”Fjärrvärme är en så gott som underhållsfri lösning med lång livslängd. Det finns enfamiljshus med till och med fyrtio år gamla fjärrvärmesystem som används fortfarande.”

Fjärrvärmesystemet är också lättanvänt. Om man stöter på problem, är det lätt att få hjälp. Om något med värmesystemet väcker frågor, brukar det räcka med att kunden kontaktar fjärrvärmebolaget. Vid behov gör experterna ett servicebesök.

”Servicebesök krävs sällan, vilket är en annan orsak till varför lösningen blir förmånlig för kunden.”

Dessutom åtgärdas eventuella problem i värmedistributionen på nätnivå snabbt, eftersom fjärrvärmekontrollrummet arbetar dygnet runt för att kunderna ska få njuta av oavbruten värme.

Begår offert om fjärrvärme för företaget

Jordvärmeanläggningen är mer komplex

Enligt Bodö är jordvärmesystemet mer invecklat att använda än fjärrvärmesystemet, och eventuella felsituationer måste i allmänhet åtgärdas av en värmepumpexpert.

”Värmebrunnen och jordvärmepumpen ska dimensioneras och justeras korrekt för att jordvärmesystemet ska fungera med maximal verkningsgrad. På så sätt blir den stora investeringen lönsam.”

5) Uppvärmningslösningarna blir mer avancerade

Fjärrvärme automatiskt en del av utvecklingsstegen

Fjärrvärmenätet i Finland har byggts sedan 1950-talet. Detta betyder dock inte att fjärrvärme är en gammaldags uppvärmningslösning – tvärtom. Fjärrvärmen utvecklas ständigt i en mer energieffektiv, miljövänlig och smart riktning.

”När stora förändringar införs i fjärrvärmeproduktionen, som till exempel att man börjar använda mer förnybar energi, påverkar ändringen hela fjärrvärmenätet och alla kunder tar automatiskt del av utvecklingen.”

Jordvärme kräver eget initiativ

Jordvärme är en fastighetsspecifik lösning där värmepumpens ägare ansvarar för att uppdatera jordvärmeanläggningen.

Ekohotellet valde förnybar fjärrvärme: “Klimatgarantin utgör ett utmärkt komplement till våra företagskunder”

Hotellet GreenStar i Vasa har som mål att minimera sina utsläpp. Därför var grön fjärrvärme ett naturligt val som uppvärmningsmetod för det nya hotellet. Vasa Elektriskas nya tillvalstjänst Klimatgaranti säkerställer att värmen har producerats helt med förnybara energikällor.

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer