Vanliga frågor om elpriskompensation

Vi har på den här sidan samlat information för våra kunder om elpriskompensationen och hur den syns på fakturan. Läs längre ner under fråga 10 om hur du meddelar ditt kontonummer för kompensation i fall att du bytt till en annan elförsäljare eller avtalet annars gått ut, och du inte längre får någon faktura av oss.

Du behöver INTE skilt ansöka om att få kompensation.

1. Vad är elpriskompensation?

Elpriskompensation är ett stöd som konsumenter kan få för att tackla sina stora elräkningar under en kalkylmässig period på fyra månader. Kompensationen är en av många stödformer som finns för att hjälpa till med elräkningarna.

2. Vem får elpriskompensation?

Elpriskompensation får de konsumenter, för vilka andelen elenergi på elräkningen i november–december 2022 och i januari 2023 har överskridit 90 euro i månaden, och vars momsbelagda elenergipris under perioderna ifråga har varit högre än 10 cent/kWh. Prisgränsen är ett med förbrukningen vägt medelpris för att beakta t.ex. mätningssätt med olika priser vid olika tider på dygnet.

3. Hur stor elpriskompensation kan jag få?

Elpriskompensationen är 50 % av den andel av elenergifakturan som överstiger självrisken på 90 euro/månad, men max 700 euro i månaden under en kalkylmässig period på fyra månader. Den maximala kompensationen är således 2 800 euro. Dessa gränser gäller per förbrukningsplats.

Kompensationen baserar sig på elenergiförbrukningen i november–december 2022 och januari 2023. Kompensationen för perioden januari–februari räknas genom att multiplicera kompensationen för januari med två.

4. Hur kan jag själv räkna ut hur mycket kompensation jag kan få?

Kompensationen baserar sig på två förbrukningsperioder: den för november–december 2022 och den för januari 2023. Kompensationen kan räknas enligt följande formel:

Förbrukningsperiod 1:

(Det fakturerade priset för elenergi baserat på förbrukningen i november – självrisk) * 0,5 + (Det fakturerade priset för elenergi baserat på förbrukningen i december – självrisk) * 0,5.

Självrisken är 90 €/mån.

Om elenergins andel av fakturan i november är 200 euro och i december 320 euro, räknar du kompensationen så här:

(200 € – 90 €) * 0,5 + (320 € – 90 €) * 0,5 = 170 €

Förbrukningsperiod 2:

2 *(Det fakturerade priset för elenergi baserat på förbrukningen i januari – självrisk) * 0,5

Om elenergins andel av fakturan i januari är 280 euro, räknar du kompensationen så här:

2 * (280 € – 90 €) * 0,5 = 190 €

Sammanlagt skulle du vara berättigad till en kompensation om 170 € + 190 €, sammanlagt 360 euro.

OBS! Ingen elpriskompensation ges för månader när kompensationen skulle vara mindre än fem euro.

5. Får jag kompensation för hela elräkningen?

Kompensationen baserar sig enbart på andelen elenergi på fakturan. Andelen elenergi baserar sig på ett pris per kilowattimme och en grundavgift.

6. När och hur får jag kompensationen?

Elpriskompensationen görs i minst två omgångar. Enligt planen ska du kompenseras första gången i samband med den elenergifaktura som förfaller i april. Vi kompenserar alla kunder som är berättigade till kompensation på fakturor i april och maj. Om det blir kompensation över inkluderas den överblivande andelen i därpå följande faktura.

7. Vad ska jag göra för att få kompensationen?

Du behöver inte göra något för att få elpriskompensationen.

8. Bli jag kompenserad om jag har ett tidsbundet elavtal?

Elpriskompensationen betalas oberoende av avtalsform till de konsumentkunder som fyller kriterierna för kompensationen.

9. Blir jag kompenserad om jag har ett börselavtal?

Elpriskompensationen betalas till konsumentkunder med börselavtal, om självrisken på 90 €/månad uppfylls. Elavtal som baserar sig på ett timbaserat börspris hör till den grupp som får elpriskompensation.

10. Blir jag kompenserad om jag har bytt elförsäljare eller elavtal mellan november och januari?

Det blir du, om du fyller kriterierna för kompensationen. Om du i november–januari har köpt el av två eller flera elförsäljare får du kompensation av samtliga elförsäljare i fall att du fyller kriterierna för den. De olika försäljarna beaktar din självrisk till den del som de har sålt dig energi under en månad.

Meddela oss ditt kontonummer, om du inte längre får någon faktura av oss.

11. Blir jag kompenserad om jag har sagt upp mitt elavtal eller om avtalet gått ut?

Det blir du, om du fyller kriterierna för kompensationen och du har varit vår kund mellan november 2022 och januari 2023.

Om du bytt till en annan elförsäljare från Vasa Elektriska och inte längre får någon faktura av oss som vi kan göra kompensationen på, kan du meddela ditt kontonummer här.

12. Hur kan en tidigare elförsäljare utbetala kompensationen, om jag inte längre får några fakturor av den?

Om elförsäljaren inte längre skickar dig någon faktura och den inte har ditt bankkontonummer, kan den betala kompensationen med t.ex. en betalningsanvisning.

Om du bytt till en annan elförsäljare från Vasa Elektriska och inte längre får någon faktura av oss som vi kan göra kompensationen på, kan du meddela ditt kontonummer här.

13. Blir jag kompenserad för min sommarstugas eller andra bostads elräkning?

Kompensationen gör ingen skillnad på vilken typ av förbrukningsplats elenergiräkningen gäller.

14. Om jag är berättigad till kompensation, kan jag söka andra elstöd?

Det kan du. Kompensationen påverkar inte de övriga elstöden.

15. Kan ett företag få elpriskompensation?

Elpriskompensationen har tagits ibruk för att stöda konsumenter med sina elräkningar, så i huvudsak nej. Energimyndigheten har nyligen skrivit om hur en del näringsidkare i specifika fall kan jämställas med konsumentkunder. Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

16. Kompenseras något till sådana kunder som på grund av en eller annan orsak faller mellan stolarna, det vill säga på grund av olika omständigheter inte får elpriskompensation?

Elpriskompensationen baserar sig på lagen om temporär retroaktiv elpriskompensation, som trätt i kraft 6.3.2023. När lagen har förberetts har man strävat efter att beakta så många vanliga situationer som möjligt som påverkar konsumenternas möjligheter att få elpriskompensation. Det är också något som energibranschen jobbade med att lyfta fram i processen. Som en del av framtagningen av lagen har det ändå konstaterats att inte alla situationer kan beaktas.

Vi som energibolag har inte möjlighet att agera annorlunda än enligt det som sägs i lagen om elpriskompensation, och därför kan vi bara beakta de möjligheter den innehåller. Det på grund av att vår roll är att förmedla kompensationen från staten till konsumenterna.

17. Måste jag kontrollera min elpriskompensation?

Du ska egentligen inte behöva kontrollräkna din kompensation, men det är bra om du har ett hum om ungefär hur mycket du ska få. Du kan använda kalkylen på den här sidan till att räkna den. Observera att elöverföringens andel på fakturan inte tas med i beräkningen.

Vi har använt oss av en tredje part och revisor för att kontrollera kompensationen.

18. Vem betalar för kompensationen?

Elpriskompensationen betalas av staten, vilket i slutändan betyder skattebetalarna.

Läs mer om elstöd på Statsrådets webbplats