Användarvillkor för Vasa Elektriskas elektroniska tjänster

1. Syftet med användarvillkoren

Kunden (nedan ”Kunden”) är en juridisk eller fysisk person som ingått Avtal (t.ex. avtal om elförsäljning, nättjänst, fjärrvärmeleverans) med Vasa Elektriska Ab och/eller Vasa Elnät Ab. Dessa användarvillkor tillämpas i ett avtalsförhållande mellan Vasa Elektriska Ab samt Vasa Elnät Ab (nedan ”Vasa Elektriska”) och Kunden. Avtalet gäller Kundens rätt att använda de elektroniska tjänster  som Vasa Elektriska tillhandahåller. Ovan nämnda parter, Vasa Elektriska och Kunden, kallas tillsammans ”Parter”.

2. Elektroniska tjänster

Med elektoniska tjänster avses sådana av Vasa Elektriska upprätthållna transaktionstjänster på internet som är möjliga att använda med hjälp av denna registrering. Registreringen görs separat för vardera tjänst. Kunden godkänner att det användarnamn och lösenord, eller annan identifieringsmetod som behövs för att logga in i tjänsten, motsvarar kundens underskrift. Via tjänsten kan Kunden bl.a. granska och med bindande verkan ändra vissa uppgifter som berör avtalet, godkänna avtal samt göra begäran om ändringar som gäller dessa samt beställa tjänster i den omfattning som det är möjligt med tjänsten för skötseln av ärenden vid respektive tidpunkt. I samband med registreringen godkänner Kunden att elektronisk informationsförmedling i enlighet med de av Vasa Elektriska tillämpade allmänna avtalsvillkor framtagna av Finsk Energiindustri kan tillämpas på Kunden, och att Vasa Elektriska kan tillställa Kunden olika avtalsdokument, avtalsvillkor, rapporter (t.ex. användningsrapporter) o.d. som förutsätts av lagar, förordningar, andra bestämmelser eller avtalsvillkor i elektronisk form via den elektroniska tjänsten eller i övrigt med elektronisk informationsförmedling, ifall nämnda lagar, förordningar, bestämmelser eller avtalsvillkor möjliggör tillhandahållandet av dem på detta sätt. Vasa Elektriska debiterar ingenting för öppnandet eller användningen av tjänsten, såvida inte annat överenskommits mellan Kunden och Vasa Elektriska för specifika tjänster.

3. Användarnamn och lösenord

I samband med registreringen får Kunden ett personligt användarnamn och ett lösenord som behövs för att använda tjänsten. Kunden förbinder sig att förvara dem omsorgsfullt och hålla dem för sig själv. Kunden ansvarar för att användarnamnet och lösenordet inte kommer till utomståendes kännedom. Kunden är ansvarig för användning som sker under hans eller hennes användarnamn och lösenord och för eventuella skador och kostnader som detta kan orsaka. Om Kunden har anledning att misstänka att användarnamnet har förkommit eller råkat i obehörigs händer, ska Kunden omedelbart själv byta sitt lösenord itjänsten eller meddela kundtjänsten om det som skett, varvid Vasa Elektriska under sina öppettider ser till att rättigheterna i anslutning till användarnamnet och lösenordet upphävs så snart som det med beaktande av arbetssituationen är möjligt.

4. Kundens skyldigheter

Kunden som förmedlar uppgifterna ansvarar för att de uppgifter som lämnas via tjänsten är riktiga. Kunden ansvarar för alla åtgärder som gjorts i tjänsten med gällande användarnamn. Innehållet i åtgärder och meddelanden som sänds via tjänsten beaktas i den form i vilken de har lagrats i tjänsteproducentens datasystem. Lämnade uppgifter är bindande för Kunden. Om uppgifterna innehåller fel eller om de förstörs, ska Kunden på begäran lämna nya uppgifter. Om kunden upptäcker ett fel eller misstänker ett fel i tjänsten, ska hen avbryta användningen av tjänsten och utan dröjsmål anmäla felet till Vasa Elektriska. Kunden kan fortsätta använda tjänsten efter det att hen fått ett meddelande om att felet åtgärdats.

5. Användarrättigheter för representant som Kunden befullmäktigat

Kunden kan befullmäktiga ett annat företag eller en annan person att använda tjänsterna i enlighet med dessa användarvillkor, förutsatt att den befullmäktigade godkänner dessa användarvillkor och förbinder sig att följa dem. Befullmäktigandet anses innebära ett befullmäktigande i enlighet med dessa villkor att via tjänsten sköta alla Kundens ärenden som tjänsten vid respektive tidpunkt erbjuder. Kunden/den befullmäktigade är skyldig att omedelbart meddela kundtjänsten om upphörande av befullmäktigandet eller själv annullera befullmäktigandet.

6. Datasäkerhet

Kunden och Vasa Elektriska ansvarar var för sig för att datasäkerheten i de egna datasystemen har organiserats på ett ändamålsenligt sätt. Avtalsparterna ansvarar vardera för egen del för att personuppgifterna behandlas tillräckligt omsorgsfullt och i enlighet med gällande lagstiftning. Vasa Elektriska ansvarar inte för skador som orsakas Kunden till följd av datasäkerhetsrisker (t.ex. datavirus). Vasa Elektriska ansvarar inte heller för skador som eventuellt orsakas Kunden till följd av att uppgifter försvunnit eller förändrats i datanätet.

7. Kundtjänst

Kundtjänsten ger vid behov råd i frågor som gäller användning av tjänsten. Kundtjänsten betjänar under öppettiderna för Vasa Elektriska. Be om stöd från: kundtjanst@vasaelektriska.fi.

8. Tillgänglighet och rätt att avbryta tjänsten

Information om tjänstens funktion och om på förhand kända avvikelser i användningen av tjänsten ges på Onlinetjänstens eller mobilappens ingångssida. Vasa Elektriska har rätt att tillfälligt avbryta tjänsten om detta krävs på grund av en teknisk ändring eller förnyelse av tjänsten eller på grund av installations-, ändrings- och servicearbeten i det allmänna datakommunikationsnätet. Vasa Elektriska har rätt att avbryta tillgången till tjänsten genom att stänga förbindelsen tillfälligt eller varaktigt bland annat om Kunden inte iakttar dessa användarvillkor eller om det finns skäl att misstänka att tjänsten används på ett sätt som kan ha skadliga följder för parterna eller för någon utomstående part. Vasa Elektriska strävar efter att avbrott inte blir långvariga och att de inträffar vid en sådan tidpunkt och på ett sådant sätt att de orsakar så liten skada som möjligt. Eventuella störningar och fel i tjänsten åtgärdas under kundtjänstens öppettider och så snart som det med beaktande av arbetssituationen är möjligt. Om en ändring i tjänsten orsakar ett avbrott, försöker Vasa Elektriska minimera de olägenheter som orsakas Kunden och vidtar sådana åtgärder som bolaget anser vara nödvändiga. Vasa Elektriska ansvarar inte för olägenheter som ovan nämnda åtgärder orsakar. Ifall Vasa Elektriska utför ändrings- eller andra servicearbeten är Vasa Elektriska inte ansvarig om Kundens tekniska utrustning på grund av dessa arbeten måste justeras eller på annat sätt anpassas eller om den inte längre räcker till för genomförandet eller användandet av tjänsten eller om den tekniska utrustningen påverkas på annat sätt.

9. Kostnader för datakommunikationsförbindelsen

Kunden ansvarar för alla kostnader för anskaffningen och underhållet av sådan kompatibel utrustning och sådana datakommunikationsförbindelser som behövs för att tjänsten skall kunna användas. Kunden ansvarar för kostnaderna för datakommunikationsförbindelsen fram till den punkt där Vasa Elektriskas datakommunikationssystem tar över.

10. Rättigheter i anslutning till tjänsten

Ägande- och upphovsrätten till tjänsten och det material som tjänsten innehåller tillkommer Vasa Elektriska eller tredje part.

11. Oöverstigligt hinder

Vasa Elektriska ansvarar inte för skada som orsakas av ett oöverstigligt hinder eller av att bolagets verksamhet av någon motsvarande orsak försvåras i oskälig grad. Utöver traditionella oöverstigliga hinder (“force majeure”) kan ett oöverstigligt hinder även utgöras av till exempel ett el-, kabel- eller datakommunikationsavbrott, störningar i databehandlingen eller teletrafiken, dataöverföringen eller den övriga elektroniska kommunikationen eller annat motsvarande.

12. Ansvarsbegränsning i fråga om ersättning av skador

Vasa Elektriska Ab ansvarar inte för eventuella störningar, dröjsmål, fel i eller förhindrad användning av tjänsten, för att användarnamnet inte fungerar eller för eventuella olägenheter som orsakas av användningen av tjänsten eller tjänstens funktion.

13. Tillämplig lag och avgörande av meningsskiljaktigheter

På dessa avtalsvillkor tillämpas Finlands lag. Meningsskiljaktigheter som gäller avtalsvillkoren avgörs i Österbottens tingsrätt.

14. Ändring av tjänsten och avtalsvillkoren

Tjänsten utvecklas kontinuerligt. Vasa Elektriska förbehåller sig rätten att ändra innehållet i dessa användarvillkor, tjänsteutbudet, bruksanvisningarna, den datatekniska funktionen och tjänstens layout utan att särskilt meddela Kunden om detta. Om Kunden inte godkänner den gjorda ändringen har Kunden och Vasa Elektriska rätt att säga upp användarrätten till tjänsten. Om Kunden använder tjänsterna i enlighet med dessa avtalsvillkor efter det att ändringen har trätt i kraft anses Kunden ha godkänt ändringen.

15. Avtalets giltighet och uppsägning av avtalet

För Kundens del träder användarrätten till tjänsten i kraft då Kunden har godkänt dessa användarvillkor och fyllt i de uppgifter som behövs för att öppna tjänsten på webbsidorna med anknytning till tjänsten och registrerat sig i tjänsten. Efter registrering gäller Kundens användarrätt tills vidare. Kundens användarrätt till tjänsten upphör senast en månad efter att giltighetstiden för det eller de avtal som Kunden ingått med Vasa Elektriska upphört. Vardera Parten har rätt att säga upp användarrätten till tjänsten att upphöra omedelbart utan uppsägningstid. Vasa Elektriska har rätt att avföra Kundens användarnamn ur registret om det inte använts på över sex månader.

Läs också om vårt dataskydd