Vaasan Sähkön sähköisten palveluiden käyttöehdot

1. Käyttöehtojen tarkoitus

Asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) on Vaasan Sähkö Oy:n ja/tai Vaasan Sähköverkko Oy:n kanssa Sopimuksen (esim. sähkönmyynti-, verkkopalvelu-, kaukolämmöntoimitussopimuksen) tehnyt juridinen tai luonnollinen henkilö. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Vaasan Sähkö Oy:n sekä Vaasan Sähköverkko Oy:n (jäljempänä ”Vaasan Sähkö”) ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, joka koskee Asiakkaan oikeutta käyttää Vaasan Sähkön tarjoamia sähköisiä palveluja. Edellä mainituista osapuolista, Vaasan Sähkö ja Asiakas, käytetään yhdessä nimitystä ”Osapuolet”.

2. Sähköiset palvelut

Sähköisillä palveluilla tarkoitetaan niitä Vaasan Sähkön ylläpitämiä internetasioinnin palveluita, joiden käyttäminen on mahdollista tämän rekisteröitymisen avulla. Kumpaankin palveluun rekisteröidytään erikseen. Asiakas hyväksyy sen, että palveluun kirjautumiseksi tarvittava käyttäjätunnus ja salasana tai muu palvelun hyväksymä tunnistusmenetelmä vastaavat asiakkaan allekirjoitusta. Palvelun kautta Asiakas voi mm. katsella ja sitovasti muuttaa tiettyjä sopimuksiin liittyviä asioita, hyväksyä sopimuksia sekä tehdä niitä koskevia muutospyyntöjä sekä tilata palveluita siinä laajuudessa kuin sähköinen palvelu kulloinkin asioiden hoidon mahdollistaa.

Palveluihin rekisteröityessään Asiakas hyväksyy, että Asiakkaalle voidaan soveltaa Vaasan Sähkön käyttämien Energiateollisuuden yleisten sopimusehtojen mukaista sähköistä viestinvälitystä ja Vaasan Sähkö voi toimittaa Asiakkaalle erilaiset lakien, asetusten, muiden määräysten tai sopimusehtojen edellyttämät sopimusasiakirjat, sopimusehdot, raportit (esim. käyttöraportit) tms. sähköisenä sähköisessä-palvelussa tai muuten sähköisellä viestinvälityksellä, mikäli em. lait, asetukset, määräykset tai sopimusehdot niiden toimittamisen näin sen mahdollistavat. Vaasan Sähkö ei veloita palvelun avaamisesta tai käyttämisestä asiakkaalta mitään ellei toisin ole sovittu Asiakkaan ja Vaasan Sähkön kesken tiettyjen palveluiden osalta.

3. Käyttäjätunnus ja salasana

Rekisteröityessään Asiakas saa sähköiseen palveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista ja kustannuksista. Mikäli Asiakkaalla on syytä epäillä käyttäjätunnuksen kadonneen tai joutuneen sivullisen haltuun, tulee asiakkaan välittömästi itse vaihtaa salasana palvelussa tai välittömästi ilmoitettava asiakaspalveluun, joka huolehtii käyttäjätunnukseen ja salasanaan liittyvien oikeuksien poistamisesta Vaasan Sähkön asiakaspalvelun aukioloaikoina niin pian kuin se on työtilanne huomioiden mahdollista.

4. Asiakkaan velvollisuudet

Vastuu sähköisen palvelun kautta annettujen tietojen oikeellisuudesta on tiedot antavalla asiakkaalla. Asiakas vastaa kaikista toimista, jotka on tehty palvelussa voimassa olevilla käyttäjätunnuksilla. Palvelulla tehtyjen toimien ja viestien sisällön katsotaan olevan sellaisia, jollaisina ne ovat tallentuneet palvelun tarjoajan tietojärjestelmään. Annetut tiedot ovat Asiakasta sitovia. Mikäli lähetetyissä tiedoissa on virheitä tai tiedot tuhoutuvat, Asiakkaan on pyydettäessä annettava uudet tiedot. Mikäli Asiakas huomaa sähköisessä palveluissa virheen tai epäilee virhettä, tulee hänen keskeyttää palvelun käyttö ja ilmoittaa virheestä viipymättä Vaasan Sähkölle. Asiakas voi jatkaa palvelun käyttöä sen jälkeen kun hän on saanut ilmoituksen virheen korjauksesta.

5. Asiakkaan valtuuttaman edustajan käyttöoikeudet

Asiakas voi valtuuttaa toisen yrityksen tai henkilön käyttämään näiden käyttöehtojen mukaisia palveluja edellyttäen, että valtuutettu hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Valtuutuksen katsotaan merkitsevän näissä ehdoissa tarkoitettua valtuutusta hoitaa Asiakkaan kaikkia sähköisen palvelun kulloinkin tarjoamia palveluita sähköisten palveluiden kautta. Asiakas/valtuutettu on velvollinen välittömästi ilmoittamaan käyttäjätukeen valtuutuksen lakkaamisesta tai itse perumaan valtuutuksen.

6. Tietoturva

Asiakas ja Vaasan Sähkö vastaavat kumpikin omien tietojärjestelmiensä osalta siitä, että niiden tietoturva on asianmukaisesti järjestetty. Osapuolet vastaavat omalta osaltaan siitä, että henkilötietoja käsitellään riittävän huolellisesti ja voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Vaasan Sähkö ei vastaa tietoturvariskien (esim. tietokonevirusten) asiakkaalle aiheuttamista vahingoista. Vaasan Sähkö ei vastaa vahingosta, joka asiakkaalle mahdollisesti aiheutuu tietoverkossa tiedon häviämisestä tai muuttumisesta.

7. Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu neuvoo Asiakasta tarvittaessa palvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä Vaasan Sähkön asiakaspalvelun aukioloaikoina. Tukea saat osoitteesta: asiakaspalvelu@vaasansahko.fi.

8. Käytettävyys ja oikeus palvelun keskeyttämiseen

Sähköisten palveluiden toiminnasta ja ennalta tiedossa olevista poikkeuksista palvelun käytössä tiedotetaan Online-palvelun kirjautumissivulla ja mobiilisovelluksessa kirjautumisen jälkeisellä sivulla. Vaasan Sähköllä on oikeus tilapäisesti keskeyttää sähköiset palvelut, jos se on välttämätöntä sähköisten palaveluiden, niiden teknisten muutosten tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Vaasan Sähköllä on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen sulkemalla käyttöyhteys tilapäisesti tai pysyvästi mm. jos Asiakas ei noudata näitä käyttöehtoja tai on syytä epäillä, että palvelua käytetään tavalla, josta saattaa seurata vahinkoa sopijapuolille tai sivulliselle.

Vaasan Sähkö pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Sähköisten palveluiden mahdolliset häiriöt ja viat korjataan asiakaspalvelun aukioloaikana ja niin pian kuin se on työtilanne huomioiden mahdollista. Jos sähköisen palvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, Vaasan Sähkö pyrkii minimoimaan asiakkaalle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Vaasan Sähkö ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta. Mikäli Vaasan Sähkö suorittaa muutos- tai muita huoltotöitä, ei Vaasan Sähkö ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi asiakkaan teknistä varustusta tarvitsee säätää tai muulla tavalla mukauttaa tai se ei enää riitä sähköisen palvelun toteuttamisessa tai käyttämisessä tai asiakkaan teknisissä laitteissa ilmenee muita seurauksia.

9. Tietoliikenneyhteyden kustannukset

Asiakas vastaa kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat palvelun käyttämiseksi tarvittavien yhteensopivien välineiden ja tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta ja ylläpitämisestä. Asiakas vastaa tietoliikennekuluista Vaasan Sähkön tietoliikennejärjestelmiin asti.

10. Palveluun liittyvät oikeudet

Sähköisten palveluiden ja niiden sisältämän materiaalin omistus- ja tekijänoikeudet kuuluvat Vaasan Sähkölle tai kolmannelle osapuolelle.

11. Ylivoimainen este

Vaasan Sähkö ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta yhtiöiden toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Perinteisen ylivoimaisen esteen (“force majeure”) lisäksi ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sähkö-, kaapeli- tai tietoliikennekatkos, häiriö tietojenkäsittelyssä tai teleliikenteessä, tiedonsiirrossa tai muussa sähköisessä viestinnässä taikka muu vastaava.

12. Vahinkojen korvaamista koskeva vastuunrajoitus

Vaasan Sähkö Oy ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä, viivästyksistä, virheistä, käytön estymisestä, käyttäjätunnusten toimimattomuudesta tai muusta palvelun käyttöön tai toimivuuteen liittyvän seikan aiheuttamasta vahingosta.

13. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

14. Sähköisten palveluiden  ja käyttöehtojen muuttaminen

Palvelua kehitetään jatkuvasti. Vaasan Sähkö pidättää oikeuden muuttaa näiden käyttöehtojen sisältöä, palveluvalikoimaa, käyttöohjeita, tietoteknistä toimintaa ja palvelun ulkoasua ilmoittamatta siitä Asiakkaalle erikseen. Mikäli Asiakas ei hyväksy tehtyä muutosta, on Asiakkaalla ja Vaasan Sähköllä oikeus irtisanoa sähköisen palvelun käyttöoikeus. Mikäli Asiakas käyttää näiden käyttöehtojen mukaisia palveluja sen jälkeen, kun muutos on tullut voimaan, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen muutoksen.

15. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Asiakkaan taholta sähköisen palvelun käyttöoikeus tulee voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt nämä käyttöehdot ja täyttänyt palvelun avauksessa tarvittavat tiedot sähköisen palveluun liittyvillä -sivuilla ja rekisteröitynyt sähköiseen palveluun. Rekisteröidyttyään Asiakkaan käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaan sähköisenpalvelun käyttöoikeus päättyy viimeistään kuukauden kuluttua Asiakkaan Vaasan Sähkön kanssa solmiman sopimuksen tai sopimuksien voimassaoloajan päättymisestä. Kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa sähköisen palvelun käyttöoikeus heti ilman erillistä irtisanomisaikaa. Vaasan Sähköllä on oikeus poistaa Asiakkaan yli kuusi kuukautta käyttämättömänä ollut käyttäjätunnus rekistereistään.

Lue myös tietosuojakäytännöistämme.