Vasa Elnäts leveranssäkerhet på utmärkt nivå

VASA ELNÄT AB

Det milda vädret i början av året inverkade på mängden överförd energi. Jämfört med föregående år överfördes omkring en procent mindre elektricitet. Leveranssäkerheten var fortfarande på en utmärkt nivå.

Till ingångssidan

Vasa Elnät Ab ägs till hundra procent av Vasa Elektriska och är ett dotterbolag som bedriver differentierad elnätsaffärsverksamhet. Bolaget planerar, låter bygga och underhåller förmånliga och leveranssäkra elöverföringsnät till kunder inom verksamhetsområdet tillsammans med sina tjänsteproducenter. Beredskapen för effektiv skötsel av elnätet vid störningar är en viktig del av verksamheten. Bolaget svarar för elmätningar och balansavräkningar i nätet.

Bolaget har ett certifierat ledningssystem som uppfyller kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001 samt arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001.

Det milda vädret i början av vintern återspeglades i mängden överförd energi

Den totala mängden överförd energi utgjorde 1 008 (1 017) gigawattimmar (GWh). På grund av det milda vädret i början av vintern var mängden förbrukad energi omkring en procent lägre än föregående år. Under året byggdes 250 st. nya anslutningar till elnätet och i slutet av året uppgick antalet kunder till totalt 71 309.

Bättre leveranssäkerhet i elnätet med jordkablar

År 2017 var leveranssäkerheten i elnätet på en utmärkt nivå. Den energivägda genomsnittliga avbrottstiden för kunderna uppgick till 37 (53) minuter. De bakomliggande orsakerna till den höga leveranssäkerheten är beredskapen för reparationer av skador förorsakade av stormar samt en i genomsnitt högre kablingsgrad. Informationen om störningar förverkligades bl.a. genom utskick av störningsmeddelanden. Under verksamhetsåret sändes 110 000 (146 000) sms om störningar till kunderna.

Elnätets totala längd var 7 100 km.

I slutet av året var den för leveranssäkerheten viktiga kablingsgraden 32,9 (30) procent i mellanspänningsnätet och 65,6 (65) procent i lågspänningsnätet. Värdet på nätinvesteringarna uppgick till 14,4 (10,6) miljoner euro. De mest betydande kablingsprojekten utfördes i centrum av Vasa, i detaljplaneområdet i Böle och i Merikart, i detaljplaneområdet i Gädda i Korsholm och i Replot industriområde samt i centrum av Malax och Laihela. En avsevärd andel av de nya transformatorerna är utrustade med nätautomation. Den nya kraftledningen om 110 kV från Gerby i Vasa till Alskat i Korsholm och den nya elstationen som togs i bruk i slutet av året förbättrar leveranssäkerheten för totalt 2 500 hushåll i Replot skärgård och i Alskat.

Dokumenterat nöjda kunder

Den allmänna energieffektiviteten förbättrades genom riktade nätinvesteringar för att minska mängden el som går förlorad i nätet samt genom energieffektivitetsrådgivning åt kunderna. Bolaget har anslutit sig till det frivilliga Energieffektivitetsavtalet för energisektorn.

Verksamhetsåret var det andra året av den fjärde tillsynsperioden för övervakning av skälig avkastning. Den pågående perioden upphör år 2019 och övervakningsmetoderna förblir oförändrade fram till år 2023.

Bolaget hade stor framgång i undersökningen gällande kundnöjdhet inom branschen.

Forsknings- och utvecklingsverksamhet

Forsknings- och utvecklingsverksamheten omfattade deltagande i gemensamma undersökningsprojekt via Elforskningspoolen samt genom en donation till Vasa universitet för professuren i elenergiteknik.

< Fjärrvärmen     Oy RAVERA Ab >