Tillsammans mot målet

Personal

År 2020 blev ett mycket annorlunda år i och med att arbetet på grund av coronapandemin måste ordnas på ett helt nytt sätt. Inom koncernen Vasa Elektriska övergick man till distansarbete på bred front i mars och detta innebar nya utmaningar både för förmansarbetet och för personalens välbefinnande. Personalen klarade dock av krisläget och det utdragna distansarbetet på ett ypperligt sätt, vilket också resultaten av en personalundersökning som gjordes i slutet av året visar.

Under året skapades klara ramar för förmansarbetet genom att ta fram en handbok för förmansarbetet och ordna en serie coachingstillfällen för förmännen. I anslutning till coachingen diskuterades även de extra utmaningar som distansarbetet medför för förmansarbetet.

För utvecklingen av ledarskapet prövades också ett nytt grepp, kaffemöten för förmännen. Syftet med de regelbundna mötena var att ge kollegialt stöd och erbjuda ett gemensamt forum för diskussioner kring förmansarbetet. På detta sätt kan individens sätt att agera i sin förmansroll uppmuntras och förstärkas.

”Det mest markanta år 2020 var hur mycket vi fick till stånd inom vår organisation trots alla de utmaningar som coronaåret förde med sig. Enligt min mening visar det att en verksamhet i enlighet med våra värderingar är väl förankrad i organisationen. Genom att tillsammans jobba målinriktat och helhjärtat mot målet är allt möjligt.”

JENNI RIEKKINEN, HR-CHEF

TILL INGÅNGSSIDAN

ELHANDEL – FJÄRRVÄRME – UTVECKLINGVASA ELNÄT