Styrelsens verksamhetsberättelse 2021

Översättning

1.1–31.12.2021

Väsentliga händelser under räkenskapsperioden

År 2021 fick vi åter uppleva en rejäl vinter, vilket också återspeglades i energiförbrukningen, både i början och i slutet av året.

Omsättningen steg visserligen, men på grund av de kraftigt ökade anskaffningskostnaderna påverkade detta inte Vasa Elektriskas rörelsevinst.

Priserna på energimarknaden steg hela 2021. Mot slutet av året skärptes situationen ytterligare och prishöjningarna var närmast extrema. Under årets sista kvartal noterades aldrig tidigare upplevda elmarknadspriser och börspriset steg tillfälligt till drygt 1 000 euro per megawattimme. Orsakerna till prishöjningarna var den stora efterfrågan på el, Europas sinande gasreserver, en torr sommar i Norden och svaga vindar. Dessutom nästan tredubblades priset på utsläppsrätter under 2021.

Vasa Elektriska gjorde sitt allt för att hindra kostnadstrycket från att överföras till existerande elavtal. Under årets sista kvartal var bolaget dock tvunget att varsla om en prishöjning från början av januari.

De allt större variationerna i marknadspriset samt behovet att minska risker i anslutning till elförsäljningen har resulterat i ett beslut att påbörja ett eget strategiarbete för Elhandeln i början av år 2022.

Också priset på fjärrvärme var på tapeten i medierna, särskilt under senare delen av året när flera fjärrvärmebolag informerade om stora prishöjningar. Vasa Elektriska höjde inte sitt fjärrvärmepris; man kunde balansera det tack vare genomförda produktionslösningar. Ett bra exempel är värmeenergilagret i Vasklot som effektiverar produktionen på ett utmärkt sätt. Försäljningen av fjärrvärme nådde på grund av den kyliga uppvärmningsperioden historiens näst högsta volym.

Satsningen på systemutveckling var intensiv under hela året. Införandet av ett för hela branschen gemensamt system för informationsutbyte, Datahub, är planerat till början av år 2022. Arbetet har krävt resurser och engagemang av en stor del av koncernens personal och alla viktiga delmål har uppnåtts i enlighet med tidtabellen. Inom koncernen har man också jobbat med utvecklingen av ett nytt affärssystem. Införandet av systemet ska enligt planen ske våren 2022.

År 2021 förstärktes HR-verksamheten genom anställning av en HR-direktör i stället för en HR-chef.

I februari köpte Vasa Elektriska 14,9 procent i Comsel System Ab, ett företag som tillhandahåller lösningar för smart energimätning. Syftet med köpet var att förstärka den egna produktutvecklingen och svara på kundernas tilltagande intresse för energihantering i hemmet samt stödja elbilismens framfart.

Utvecklingen av GigaVasa-området krävde insatser också av Vasa Elektriska.

Koncernen vill vara med och skapa gynnsamma förutsättningar för regionen samt bland annat säkerställa utnyttjandet av eventuell spillvärme i värmedistributionen.

Samarbetet med energiklustret fortsatte både helhetsmässigt och i enskilda projekt med syftet att säkerställa energisystemets flexibilitet, balansera anskaffningens kostnadsstruktur och ta nya steg mot en kolneutral produktion. Tillsammans med EPV Energi och Wärtsilä startade vi ett samarbete med målet att skapa ett Power-to-X-to-Power-system som gör det möjligt att utnyttja väte för lagring av förnybar energi. Beslut om investering kommer att fattas våren 2022 och projektet ska enligt planen vara klart år 2024.

Under året fattades också beslut om att satsa ca 18 miljoner euro i vindparken i Norrskogen i Närpes. Vindparken beräknas färdigställas år 2023 och uppskattas då ge Vasa Elektriska cirka 140 gigawattimmar ren energi per år. I slutet av året beslöt vi även att delta i ett utvecklingsprojekt som undersöker förutsättningarna för solkraft i industriell skala. Vi har också beslutat att vara med och undersöka byggandet av ett pumpkraftverk i Pyhäjärvi i Pyhäsalmi gruva, som ska tas ur bruk. Syftet med projektet är att öka energisystemets reglerförmåga.

Vasa Elektriska deltog också i ett gemensamt pilotprojekt tillsammans med 14 andra stadsbolag. Inom ramen för projektet utreder man potentialen för geotermisk energi som en produktionsform för fjärrvärme. Borrningen av en djup brunn inleddes i Tammerfors i juni 2021 och i november nådde man ett djup på 2 000 meter. På fjärrvärmeenheten planerades också en kommande produktionslösning och för lösningen togs nödvändiga investeringsbeslut. Besluten gör det möjligt att tillvarata spillvärme från Påttska avloppsreningsverket och implementera en ny lösning för förbränning av biomassa i kraftverket i Vasklot. Båda lösningarna kommer att ha stor betydelse för begränsningen av utsläpp och för säkerställande av konkurrenskraften.

I Vasa Elektriskas verksamhet återspeglas omvälvningen i energibranschen även i form av nya produkter och tjänster. År 2021 erbjöd man husbolag en ny kartläggningstjänst som kan användas för att säkerställa att alla synvinklar som rör husets elsystem beaktas vid planeringen av laddplatser.

Bolagets egen lösning för hemladdning av elbil har finslipats och kommer till försäljning år 2022.

Vasa Elektriska fortsatte också att bygga ut nätet av laddstationer för elbilar i Österbotten och närliggande landskap. Vid årets slut hade bolaget cirka 50 laddplatser.

Inom Vasa Elnäts område gjordes många investeringar för att förbättra distributionssäkerheten i nätet. Jordkablar installerades bland annat i Lillkyro i Vasa och i Peltomaa i Laihela samt i Petsmo, Replot centrum och Björkö i Korsholm. Utbyggnadsinvesteringar gjordes i Vasa i Långskogen, Risö och Vattentagsvägen. Under året infördes även ett program för automatisk fellokalisering vid elavbrott, FLIR.

År 2021 lyste de hårda stormarna med sin frånvaro, vilket tillsammans med de utvecklingsåtgärder som gjorts i nätet förkortade den genomsnittliga avbrottstiden per kund inom distributionsområdet.

Intressebevakningen lyckades vad gäller skattepolitiken kring elpannor. Vasa Elektriska talade aktivt för en ändring av elskatteklassen för elpannor med argumentet att utnyttjandet av elpanna för produktion av renare energi också skulle vara ekonomiskt vettigt. Propositionen godkändes i riksdagen, men förutsätter ännu Europeiska kommissionens godkännande för att träda i kraft år 2022.

Än en gång tog Vasa Elektriska topplaceringar i EPSI Ratings kundnöjdhetsundersökning. Bolaget var klar etta när man undersökte företagskundernas nöjdhet med detaljhandlare av el. De höga poängen i hållbarhetsindexet visade att företagen uppskattar Vasa Elektriskas investeringar för en hållbarare framtid. Starka konkurrensfaktorer var också företagets image och kundernas upplevelse av att få valuta för pengarna. Om konsumentkundernas nöjdhet vittnar å sin sida en stark andraplacering.

Också svaren i koncernens egen kundnöjdhetsenkät var positiva.

Nästan 12 000 av våra kunder visade att viljan att rekommendera Vasa Elektriska och Vasa Elnät är klart större jämfört med genomsnittet i branschen.

Nöjdheten var med alla mätare mätt bättre än resultaten i jämförelsegruppen.

En stor del av året utfördes arbetet huvudsakligen hemma i enlighet med rekommendationen om distansarbete. Tack vare personalens effektiva arbete och flexibilitet kunde koncernen även under det andra coronaåret jobba vidare med sina strategiska mål i enlighet med planerna, och pandemin påverkade inte kontinuiteten i verksamheten. Trots det rådande coronaläget lyckades vi anordna vårt traditionella evenemang för intressegrupperna, Energycity, tursamt nog precis under en lugnare fas av pandemin.

Halvvägs in i den pågående strategiperioden var det dags att ta en paus och utröna vilka effekter den förändrade verksamhetsmiljön hade på behovet av en uppdatering av strategin. I december godkände styrelsen en uppdaterad version av strategin.

Ekonomisk utveckling

Koncernens omsättning ökade med 84,9 % (-26,2 %). Koncernens omsättning år 2021 uppgick till 208,7 (112,9) miljoner euro.

Koncernen gjorde ett blygsamt resultat, rörelsevinsten var 6,5 (17,0) miljoner euro, dvs. en minskning med 61,8 %. De viktigaste orsakerna till koncernens försämrade rörelsevinst var energianskaffningskostnaderna som ökade i slutet av året samt andelen i EPV Energi-koncernens förlust 4,8 (+5,2).

Koncernens vinst för räkenskapsåret uppgick till 12,7 M€ (15,1 M€), posterna efter rörelsevinsten som hade den största betydelsen för räkenskapsårets vinst var Suomen Energiavarat Oy:s dividend på 4,0 M€, Voimapihas dividend på 1,8 M€ och Suomen Energiavarat Oy:s återföring av nedskrivning 3,2 M€.

Moderbolaget Vasa Elektriska Ab:s omsättning ökade till 174,2 (79,6) miljoner euro. Rörelsevinsten var 1,6 (7,7) miljoner, dvs. en minskning på 79,7 procent jämfört med föregående år. Bolagets ledning har gjort en bedömning av eventuell förväntad avkastning för ägande i Neova Group och beslutat att återföra den nedskrivning av värdet på aktierna i Suomen Energiavarat Oy som gjordes år 2019 (3,2 M€).

Moderbolagets vinst för räkenskapsåret var 16,8 M€ (10,5 M€), posterna efter rörelsevinsten som hade den största betydelsen för räkenskapsårets vinst var Suomen Energiavarat Oy:s dividend på 4,0 M€, Voimapihas dividend på 1,8 M€, Vasa Elnäts dividend från år 2020 på 3,0 M€ och koncernstödet på 5,0 M€ samt Suomen Energiavarat Oy:s återföring av nedskrivning 3,2 M€.

Av affärsverksamheterna uppgick elhandelns omsättning till 134,2 (45,2) miljoner euro, fjärrvärmens omsättning till 40,4 (34,7) miljoner euro, Vasa Elnät Ab:s omsättning till 35,9 (33,4) miljoner euro.

Elhandelns rörelsevinst minskade från fjolårets 0,6 miljoner euros förlust till en 7,6 miljoner euros förlust. Fjärrvärmens rörelsevinst ökade från senaste års nivå till rekordnivå, 10,8 (8,8) miljoner euro. Vasa Elnät Ab:s rörelsevinst ökade från 5,4 miljoner euro föregående år till 9,3 miljoner euro, vilket också det är ett rekordresultat.

Moderbolagets elförsäljning under verksamhetsåret uppgick till 1 891 (1 732) gigawattimmar (GWh), fjärrvärmeförsäljningen till 726 (623) GWh och Vasa Elnät Ab:s försäljning till 1 015 (957) GWh.

Centrala nyckeltal för koncernens och moderbolagets ekonomiska ställning

Koncernens nyckeltal  2021 2020 2019
Omsättning 1.000 € 208 671 112 854 152 998
Förändring av omsättning % 84,9% -26,2 % 7,1 %
Rörelsevinst % 3,1 % 15,1 % 24,1 %
Avkastning på eget kapital % 6,0 % 7,1 % 14,8 %
Avkastning på investerat kapital % 4,2 % 6,3 % 14,7 %
Soliditet % 47,0 % 51,3 % 53,6 %
Likviditet (Quick Ratio) 0,8 1,2 0,9

 

Moderbolagets nyckeltal 2021 2020 2019
Omsättning 1.000 € 174 158 79 614 119 808
Förändring av omsättning % 118,8 % -33,5 % 7,1 %
Rörelsevinst % 0,9 % 9,6 % 20,3 %
Avkastning på eget kapital % 9,9 % 7,6 % 17,2 %
Avkastning på investerat kapital % 5,2 % 5,6 % 14,9 %
Soliditet % 37,8 % 40,6 % 43,1 %
Likviditet (Quick Ratio) 0,8 1,0 0,9

 

Under verksamhetsåret uppgick koncernens bruttoinvesteringar till 35,1 (19,0) miljoner euro.

Bruttoinvesteringar 1 000 € 2021 2020 2019
Vasa Elektriska Ab – Elhandel 17 722 539 19 338
Vasa Elektriska Ab – Fjärrvärme 1 875 4 772 3 762
Vasa Elektriska Ab – Tjänster 2 407 1 810 890
Vasa Elnät Ab 13 184 13 042 13 531
Oy Ravera Ab 107 72
Smedsby Värmeservice Ab 26
Koncernelimineringar -54 -1 326 -641
Sammanlagt 35 134 18 970 36 952

 

Finansiering

Alla nya elanslutningsavgifter är enbart överförbara från och med 1.3.2020 och de bokförs således i Vasa Elnät Ab:s omsättning. Vasa Elektriska Ab:s fjärrvärmeanslutningsavgifter är fortfarande både överförbara och återbetalbara.

Nettoförändringen i överförbara och återbetalbara anslutningsavgifter som ska redovisas i koncernens balansräkning uppgick till 0,4 (2,2) miljoner euro inkluderande både nya och återbetalda anslutningsavgifter. De räntebärande skulderna var 77,8 (93,4) miljoner euro 31.12.2021.

Likviditeten bibehölls på en tillfredsställande nivå, de likvida medlen vid bokslutsögonblicket uppgick till 13,8 (1,4) miljoner euro.

Under räkenskapsperioden amorterades lån för 17,4 miljoner euro och nya lån lyftes för 13,6 miljoner euro.

Personal

Centrala nyckeltal för koncernens och moderbolagets ekonomiska ställning

Koncernens personal   2021 2020 2019
Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden (deltidsanställda proportionerade) 126 127 150
Fast anställda 31.12 112 107 133
Visstidsanställda 31.12 23 16 13
Sammanlagt 31.12 135 123 146
Personalens genomsnittsålder 43 42 43
Utbildningsdagar i genomsnitt per person 0,9 1,25 1,45
Sjukdagar i genomsnitt per person 2,7 3,0 6,9
Löner och arvoden under räkenskapsperioden 7 118 877 7 641 928 7 708 204

 

Moderbolagets personal   2021 2020 2019
Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden (deltidsanställda proportionerade) 95 87 85
Fast anställda 31.12 82 76 73
Visstidsanställda 31.12 21 15  11
Sammanlagt 31.12 103 91 84
Personalens genomsnittsålder 43 43 45
Utbildningsdagar i genomsnitt per person 0,6 1,4 1,3
Sjukdagar i genomsnitt per person 2,5 3,6 3,7
Löner och arvoden under räkenskapsperioden 5 323 959 5 312 625 4 549 392

 

Koncernstruktur

Vid bokslutsögonblicket består koncernen Vasa Elektriska av moderbolaget Vasa Elektriska Ab och dotterbolaget Vasa Elnät Ab.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut

I fjärrvärmeaffärsverksamheten är målet att förnya produktionsstrukturen och bland annat helt och hållet avstå från användningen av stenkol 2023–2025. Andelen stenkol i produktionen uppgick år 2021 till fyra procent. Tanken är att ersätta stenkolet i produktionen genom att byta ut VL2-stenkolskraftverket i Vasklot med en ny värmekraftsenhet i form av en flispanna samt med en lösning för avfallsvatten i anslutning till Påttska reningsverket. Styrelsen fattade investeringsbesluten i december 2021 och projekten påbörjades i januari 2022.

Paskoonharju i Östermark färdigställdes en vindpark, byggd av EPV Vindkraft Ab, som börjar leverera el i början av 2022. Av vindparkens 21 kraftverk producerar 10 stycken el till Vasa Elektriska.

Bedömning av kommande utveckling

Ibruktagning av affärssystem sker 1.4.2022.

Vasa Elektriskas projekt gällande elhandelns centraliserade system för informationsutbyte, Datahub, fortsätter. Systemet tas ibruk i februari 2022.

Olkiluoto 3 befinner sig i provdriftsfasen och enligt nuvarande prognoser kommer en regelbunden elproduktion i anläggningen att köra i gång i juli 2022.

Forsknings- och utvecklingsverksamhet

Forskningsverksamheten har varit fortsatt intensiv år 2021 och projekt har genomförts i samarbete med universitet och företag verksamma inom energisektorn.

Optimering av helheten och energisystemets flexibilitet utvecklades i flera projekt. Vasa Elektriska hade i slutet av året 60 pilotkunder i projektet för flexibel förbrukning. Kundernas uppvärmning, varmvattenberedare, egen elproduktion och laddning av elbil optimerades mot elmarknaden. Tillsammans med Comsel System fördes projektet för elbilsladdning framåt med målsättningen att lansera en egen smart laddare för elbilar. Laddaren har designats enligt EcoDesign-metoden och är avsedd för laddning i egnahemshus, bostadsbolag och företag. Vi väntar nu ivrigt på leveransen av de första laddarna under första halvåret av 2022.

H-Flex-E-projektet, som initialt diskuterades i slutet av år 2020, tog fart direkt från början av 2021.  Projektet Power-to-X-to-Power (P2X2P) utvecklades i samarbete med Wärtsilä och EPV Energi. Projektets syfte var att framställa utsläppsfritt väte genom att använda vindkraft under blåsiga dagar och utnyttja vätgasen i Wärtsiläs gasmotorer när det inte blåser. Projektet ansökte om investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik från arbets- och näringsministeriet (ANM). I december gav ANM H-Flex-E ett positivt beslut om ett stöd på 14 miljoner euro, som beträffande stödprocent (40 %) är det största belopp som ANM kan bevilja för ett demonstrationsprojekt. Ett investeringsbeslut om projektet förväntas våren 2022.

Tillsammans med universiteten söktes projektfinansiering för flera projekt, och många projekt beviljades stödbrev. På grund av den hårda konkurrensen var stödet tyvärr inte så stort som man hade hoppats på.  Det är ändå trevligt att notera att många projekt går vidare som forskningsprojekt 2022.

Vasa Elektriska har fortsatt samarbetet med universitet och studerande kring lärdomsprov. Fyra ingenjörsarbeten och två diplomarbeten har gjorts inom koncernen under året. Vasa Elektriska och Vasa Elnät har dessutom försett forskningsprojekt med data som underlag för en doktorsavhandling.

Kund- och affärssystem utvecklades systematiskt. De första rapporterna från databasprojektet blev tillgängliga under året och projektet fortsätter att förstärkas med informationsledning under år 2022.

Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna

Med koncernens riskhantering avses ett systematiskt och föregripande sätt att analysera och administrera verksamhetens möjligheter och risker och inte enbart eliminering av risker. Moderbolagets styrelse ansvarar för bolagets och koncernens riskhanteringspolitik och övervakning. Verkställande direktören ansvarar för organiseringen och rapporteringen av riskhanteringen till styrelsen. Riskhanteringen är en del av de dagliga affärsverksamhetsprocesser och beslut som ingår i affärsverksamheternas och koncernens stödfunktioner.

Ekonomiskt resultat

Koncernens ekonomiska resultat utsätts för många ekonomiska, politiska och strategiska risker. Avgörande för det ekonomiska resultatet är elmarknadsprisets utveckling, politiska regleringsåtgärder och det allmänna globala ekonomiska läget. En volatil energipolitisk och ekonomisk situation, i övriga delar av världen såväl som i Finland, påverkar priserna på råvaror och utsläppsrätter och därmed energikoncernens resultat. Det ekonomiska resultatet påverkas till exempel av ett lågt marknadspris på el och större prisvariationer på grund av den ökade produktionen av förnybar energi.

Riskpolitik och skyddsprinciper inom elhandeln

Elhandeln utsätts för prisrisker i samband med den fysiska produktionen och försäljningen. För att hantera elprisrisker används aktivt elderivat. Också vid skyddsaffärer utsätts elhandeln för systemrisker och risker till följd av områdesprisskillnader samt områdesprisrisker och volymrisker. Målsättningen med riskhanteringen är att gardera sig mot de följder det osäkra elpriset på marknaden utgör för kassaflödet och täckningsbidraget. Riskerna som uppstår till följd av osäkra priser orsakade av utsläppsrätter och bränslen hanteras av produktionsbolagen.

Försäkringspolitik

Som en del av den totala riskhanteringen granskar koncernen regelbundet sina försäkringar. Avsikten är att med egendoms- och ansvarsförsäkringar täcka alla de risker som det ekonomiskt sett eller av andra orsaker är ändamålsenligt att försäkra.

Hantering av finansierings- och likviditetsrisk

Koncernens finansiering har koncentrerats till moderbolaget och dotterbolagets kortsiktiga finansiering sköts huvudsakligen med interna lösningar. Koncernen har tagit i bruk en internbank som svarar för säkerställandet och centraliseringen av koncernens interna, kortsiktiga finansiering. Koncernens ekonomidirektör samt moder- och dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar för placeringen av likviditetsöverskott. Målsättningen med hanteringen av likviditetsrisker är att i alla situationer säkerställa koncernens finansiering.

Ränterisk

För hanteringen av ränterisken har koncernens låntagning spridits ut på olika instrument med fast och rörlig ränta. Derivatavtal kan användas som hjälp för att hantera ränterisk. Målsättningen är att skydda sig mot de negativa effekter som en förändring i räntenivån innebär. Derivatavtal ingås enbart med banker med god kreditvärdighet, verksamma i Finland

Kreditrisk

Affärsverksamheten ansvarar för kreditrisken i anknytning till försäljningsfordringarna. Riskerna med kreditförluster från försäljningsfordringarna hanteras även med en kreditgivningspolitik och effektiv indrivningsverksamhet.

Information och informationssystem

Koncernens affärsverksamhet bygger i allt högre grad på hantering av information och informationsflöden. Tryggande av informationssystemens och informationens kvalitet (hållbarhet, enhetlighet och riktighet) och säkerställande av verksamhetens kontinuitet är med tanke på affärsverksamheten kritiska. Modeller för hantering av risker definieras i koncernens av styrelsen godkända sekretess- ja informationssäkerhetspolicy.

Hantering av kapitalrisk

Koncernen uppdaterade sin strategi år 2021 och fastställde sina långsiktiga ekonomiska mål. Syftet med den uppdaterade strategin är att säkerställa ett ekonomiskt spelrum i situationer då affärsverksamhetsportföljen förnyas med viktiga investeringar.

Affärsverksamheternas tillväxt ska vara lönsam, produktstrukturen ska stärka kundupplevelsen och främja hållbara val. Med dessa åtgärder kan vi stärka Vasa Elektriska-koncernens konkurrensförmåga och bygga upp en konkurrenskraftig affärsverksamhetsportfölj före utgången av 2025.

Säkerställande av investeringarnas produktivitet och optimering av produktionsstrukturen är centrala strategiska mål. Syftet är att de stora investeringar som gjorts under de senaste åren och planeras för de kommande åren ska ge god avkastning och därigenom stärka koncernens ekonomiska resultat. Den primära strategiska prioriteten är att säkerställa de nuvarande affärsverksamheternas värdeskapande förmåga. En förbättring av kassaflödet och säkerställande av det ekonomiska resultatet förutsätter en effektiv verksamhet i förändringssituationen.

Utdelningspolitiken har garanterat aktieägarna en skälig avkastning på placerat kapital.

Styrelsens förslag till disposition av vinst

Moderbolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till 98,437 (93,595) miljoner euro, varav 16,844 (10,543) miljoner euro utgörs av räkenskapsperiodens vinst.

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt:

moderbolagets utdelningsbara vinstmedel 98 437 336,19 euro
som dividend utdelas ett belopp om 267,00 euro/aktie totalt 8 410 500,00 euro
i det egna kapitalet kvarlämnas 90 026 836,19 euro

 

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens slut. Bolagets likviditet är tillräcklig och enligt styrelsens uppfattning äventyras bolagets likviditet inte av den föreslagna vinstutdelningen.

Bolagets aktier

Bolaget har 31 500 aktier. Var och en aktie berättigar till en röst på bolagsstämman.

Delägarlån och -ansvar

Bolaget har lyft ett lån av koncernens dotterbolag. Lånets belopp är 10 miljoner euro och lånetiden är 5 år. Lånet amorteras i jämna rater och ränta betalas 12 gånger per år. Lånets ränta är bunden till 12 månaders euriborränta. Lånet är ett blancolån. Vid bokslutstidpunkten är 4,5 miljoner euro kvar av lånet.

Bolagets organisation, ledning och revisorer

Till medlemmar i förvaltningsrådet valdes vid bolagsmöte i april 2021 Mauri Ollila (ordförande), Dick Jungerstam (vice ordförande), Anne Södervik (vice ordförande), Maija Alasalmi, Marja Aurala, Åke Blundin, Marianne Buss, Erik Cederholm, Tomi Kaunismäki, Ari-Pekka Laitalainen, Benita Nordgren, Maija Ovaska, Pekka Pörsti och Rune Rönn. I förvaltningsrådets möten deltog därtill tre förtroendepersoner i egenskap av representanter för personalen.

Till medlemmar i granskningsutskottet har förvaltningsrådet inom sig valt Dick Jungerstam Anne Södervik och Mauri Ollila, som fungerar som ordförande. Utskottets uppgift är att övervaka hur uppsatta mål har uppnåtts inom Vasa Elektriska Ab samt hur bolagets grundläggande verksamhet har skötts.

Som ordinarie medlemmar i Vasa Elektriska Ab:s styrelse fungerade Joakim Strand (ordförande), Miapetra Kumpula-Natri (vice ordförande), Ivanka Capova, Hannu Laaksonen, Marianne Munkki och Marko Nylund. Styrelsen sammanträdde 11 gånger under räkenskapsåret.

Som medlemmar i Vasa Elnät Ab:s styrelse fungerade Martti Haapamäki (ordförande), Heimo Hokkanen, Ossi Suortti och Arja Rosing.

Som revisor fungerade revisionssamfundet KPMG Oy Ab, och som huvudansvarig revisor CGR Hannu Paunikallio.