Situationen på marknaden krävde omorganiseringar

OY RAVERA AB

Oy RAVERA Ab är dotterbolag till Vasa Elektriska Ab och specialiserar sig på byggnad och underhåll av elnät. År 2017 sjönk omsättningen till 9,2 (11,9) miljoner euro. Resultatet före bokslutsdispositioner uppgick till -1,3 M€.

Till ingångssidan

Den interna nätbyggnadens andel av omsättningen ökade avsevärt i och med att omsättningen för koncernens externa nätbyggnad, på grund av betydligt färre beställningsarbeten, minskade. Till följd av den strama marknaden var lönsamheten svag och byggandet av vindkraftsverk höll sig på tidigare nivå. Byggandet av elstationer utgjorde en ny del i förverkligandet av strategin och skapade sysselsättning motsvarande omkring fyra årsverken.

I början av 2017 inleddes samarbetsförhandlingar för att omorganisera och anpassa verksamheten efter dagens marknadssituation. Som ett resultat av förhandlingarna avskaffades sex befattningar och verksamheten omorganiserades.

Medan nätbolagen koncentrerade sitt byggande på kabelnät, övergick bolaget i allt större utsträckning till användning av köptjänster för att jämna ut säsongfluktuationer.

Bolaget koncentrerade sig speciellt på att stärka nätverket för köptjänster gällande elarbeten och planeringstjänster.

Nätbyggnadsverksamhet

Nätbyggnadens totala omsättning sjönk märkbart jämfört med föregående år och resultatnivån var betydligt lägre än förväntat. Prioriteringarna inom nätbyggnadsverksamheten var att planera och bygga ut kabelnätet och därmed förbättra tillförlitligheten i eldistributionen.

Elstationer och vindkraft

Under året byggde bolaget fyra elstationer på uppdrag av två huvudentreprenörer. Resultatet var tillfredsställande både vad gällde tidsplanen och kvaliteten, men lönsamheten var svag.
Två stora vindkraftsparker färdigställdes, den ena på våren och den andra på förhösten. På grund av ett utmanande tidsschema blev resultatet avsevärt lägre än väntat

Utveckling av verksamheten

De viktigaste punkterna för att utveckla verksamheten var utveckling av offertberäkning och kostnadsuppföljning av projekt. I och med ibruktagandet av nya verktyg erhölls ännu noggrannare information om kostnadsstrukturen för projekt.

Under året fortsatte utvecklingen av arbetarskyddet med olika kampanjer om arbetarskydd där fokus låg på arbetsplatsrapportering på gemensamma byggarbetsplatser. Företagsinterna byggarbetsplatsutvärderingar genomfördes regelbundet.

< Vasa Elnät Ab Koncernens nyckeltal >