Samhällsansvar och personal

Till Vasa Elektriskas samhällsansvar hör att ombesörja alla kunders energibehov genom att satsa på leveranssäkerhet och ett förmånligt energipris samt genom att producera ett ekonomiskt mervärde för ägarna och således främja välmåendet inom verksamhetsområdet.

Till ingångssidan

Samhällsansvar

Ekonomiskt och socialt ansvar samt ansvar för miljön är hörnstenarna i bolagets samhällsansvar.

De gemensamma värdena enligt koncernens strategi, dvs. öppenhet, kunnande och förtroende, styr samhällsansvarsarbetet gentemot alla intressegrupper.

Till bolagets samhällsansvar hör att ombesörja kundernas energibehov genom att satsa på leveranssäkerhet och ett förmånligt energipris samt genom att producera ett ekonomiskt mervärde för ägarna och främja välmåendet inom verksamhetsområdet.

Vasa Elektriska känner ansvar för miljön och utvecklar verksamheten i en mer miljövänligare riktning. Koncernen deltar i utvecklingen och framtagningen av miljömässigt hållbarare, utsläppsfria energiproduktionsalternativ.

Koncernen iakttar god bolagsstyrning och eftersträvar en öppen växelverkan och transparens i verksamheten. Målet är att öka och bevara intressegruppernas – kundernas, personalens, myndigheternas och ägarnas – förtroende. Koncernens personal förbinder sig att följa arbetarskyddslagen och koncernen förutsätter detsamma av sina underleverantörer.

Personal

Ansvarsfullt och långsiktigt personalledarskap är en förutsättning för personalens välmående. De viktigaste målsättningarna med personalledarskap är att

  • utveckla ledarskapet och förmansarbetet
  • öka kompetensen och engagemanget
  • säkerställa en sporrande lönesättning och ett rättvist belöningssystem
  • säkerställa en säker, jämställd och jämlik arbetsplats.

För att främja huvudmålen togs år 2017 följande steg:

I utvecklingen av ledarskapet och förmansarbetet var temat för förmansutbildningen tidigt stöd av arbetsförmågan, och därför ordnades en repetitionskurs i ämnet samt påmindes om olika möjligheter till samarbete med företagshälsovården och pensionsbolaget. Genom att öka medvetenheten förbättras också säkerheten och trivseln på arbetsplatsen. Med tanke på detta utfördes i slutet av 2016 och i början av år 2017 en förfrågan gällande trivseln på arbetet och företagskulturen. Resultaten av förfrågningarna visade att personalen trivs bra på Vasa Elektriska. Arbetsgivaren upplevs som trygg och säker.

Som en del av processen med att uppdatera koncernens riktlinjer diskuterades kompetensutvecklingen och dess vikt nu och i framtiden i flera omgångar.

Kompetensledning kommer att vara allt viktigare i framtiden när striden om sakkunniga hårdnar.

En sporrande lönesättning och rättvis lönekultur har alltid varit en viktig del av koncernen Vasa Elektriskas personalpolitik. Av den orsaken beslöt bolaget att utföra kompetensklassificering även för högre tjänstemän.

På grund av ändringar i lagen som reglerar jämställdheten uppdaterade även koncernen Vasa Elektriska den operativa jämställdhetsplanen enligt de nya kraven.

Koncernens personal   2017 2016 2015
Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden (deltidsanställda proportionerade) 164 166 174
Fastanställda 31.12 132 151 155
Visstidsanställda 31.12  14 16 19
Sammanlagt 31.12  146 167 174
Personalens genomsnittsålder 43 43 43
Utbildningsdagar i genomsnitt per person 2,1 2,9 1,8
Sjukdagar i genomsnitt per person 9,4 7,7 7
Löner och arvoden under räkenskapsperioden 7 861 693 8 031 415 8 245 491

 

Moderbolagets personal   2017 2016 2015
Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden (deltidsanställda proportionerade) 81 81 84
Fastanställda 31.12 68 75 71
Visstidsanställda 31.12  10 12 12
Sammanlagt 31.12  78 87 83
Personalens genomsnittsålder 45 44 42
Utbildningsdagar i genomsnitt per person 2,4 2,2 1,7
Sjukdagar i genomsnitt per person 5,6 6,3 6,1
Löner och arvoden under räkenskapsperioden 4 194 248 4 156 990 4 126 495

 

< Styrelsens verksamhetsberättelse   Elhandeln >