Samhällsansvar och personal

Samhällsansvar

Ekonomiskt och socialt ansvar samt ansvar för miljön är hörnstenarna i bolagets samhällsansvar. Vi skapar samhällsvärde bland annat genom att ombesörja kundernas energibehov, satsa på leveranssäkerhet och ett förmånligt energipris samt genom att skapa förutsättningar för regionens framgång. Dessutom satsar vi på barnens och de ungas välbefinnande samt på energifostran.

Vi tar miljöansvar genom att styra vår verksamhet i en allt mer miljövänlig riktning. Koncernen deltar i utvecklingen och framtagningen av miljömässigt hållbara och utsläppsfria energiproduktionsalternativ. Dessutom beaktar vi miljövärden vid byggandet av nät både i planeringen av kraftledningars sträckning och i valet av nya material och materialåtervinningen. Exempelvis ersätter vi miljöfarliga CCA-stolpar med jordkablar och avvärjer risken för oljeläckage från stolptransformatorer genom att bygga parktransformatorer utrustade med oljeuppsamlingstråg.

Våra kunder erbjuds möjlighet att välja klimatvänliga produkter. Vi vill också i vår egen energianvändning agera ansvarsfullt och har därför anslutit oss till Energieffektivitetsavtalet 2017–2025. I vår kundkommunikation läggs tonvikten på hållbar utveckling och tankar och idéer kring begreppet behandlas regelbundet till exempel i vår kundtidning.

År 2018 donerade vi sammanlagt 100 000 euro till Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. Vi vill vara med och säkerställa att energibranschen och Vasaregionens energikluster även i fortsättningen har tillgång till nödvändig kompetens. Av samma skäl deltar vi också i främjandet av utbildning och forskning på andra sätt inom regionen.

Vi samarbetar speciellt med företag inom energiklustret, men även med andra partners i utvecklingen av hållbara energilösningar och i branschutvecklingen.

Under året har vi delat ut medel till ändamål som främjar fysisk aktivitet och idrott bland barn och unga. Vi sponsrade sammanlagt ca 50 föreningar eller lag med målsättningen att ge unga möjligheter att röra på sig och må bra. Inom elitidrotten har vi sponsrat längdhopparen Kristian Bäck och sprintskidåkaren Matias Strandvall samt VPS:s och Vasa Sports (damernas och herrarnas) representationslag för att ge ungdomen positiva förebilder och skapa upplevelser för regionens invånare.

Energifostran är en viktig del av vårt samhällsansvar. Under året hade Vasa Elektriska besök av ca 1 300 skolelever. Syftet med besöken är att väcka de ungas intresse för energibranschen, ge information om förnuftig energianvändning och utveckla samarbetet med skolorna. Samma målsättningar försöker vi också uppfylla genom samarbete med Företagsbyn. För lågstadieskolorna i Vasa Elnäts distributionsområde erbjöd vi en möjlighet att via oss avgiftsfritt beställa undervisningspaketet Hej, allt funkar, som innehåller material till hjälp i energiundervisningen under Energisparveckan.

Koncernen iakttar god bolagsstyrning och eftersträvar en öppen växelverkan och transparens i verksamheten. Målet är att öka och bevara intressegruppernas – kundernas, personalens, myndigheternas och ägarnas – förtroende.

Personal

Byte av system satte sin prägel på år 2018. Vi införde ett nytt kundbetjänings- och faktureringssystem, vilket sysselsatte både den ordinarie personalen och tillfällig arbetskraft. Enligt responsen från kunderna fungerade implementeringen dock smidigt och märktes inte mycket utåt. Under året införde vi också ett nytt system för arbetstidsadministration. Utbildningen och inlärningen av systemet pågick under hela året.

Också bytet av verkställande direktör medförde mycket nytt under hösten, bland annat i form av nya verksamhetssätt.

Jämfört med tidigare år satsades betydligt mindre tid på utbildning och skolning. Konstateras bör dock att införandet av de nya systemen i sig har utvecklat kompetensen. Sammanfattningsvis kan sägas att året varit en tid av förändringar.

< Styrelsens verksamhetsberättelse   Elhandeln >