Positivt år för fjärrvärmen

FJÄRRVÄRMEN

År 2018 uppgick fjärrvärmeförsäljningen till 679 GWh. Mängden är något mindre än föregående år. Stenkolets andel var fortsatt låg, även om den ökade jämfört med det rekordgröna året innan.

Till ingångssidan

Värmebehovet som störst i februari-mars

Den totala försäljningen år 2018 var 679 gigawattimmar (GWh), vilket översteg budgeten med ca 1 procent. Av värmeförsäljningen såldes 27 GWh till Smedsby Värmeservice Ab i Korsholm. I försäljningen återspeglades vinterns ovanligt kalla period i februari-mars samt det mycket varma väder som varade från början av maj till långt in på hösten.

År 2018 var medelpriset på fjärrvärme 64,4 euro/megawattimme (inkl. moms) mot 64,4 €/megawattimme föregående år.

I början av året höjdes fjärrvärmens energiavgift till 54,00 €/MWh, men grundavgiften förblev oförändrad.

Basproduktionsanläggningarna för fjärrvärme fungerade bra

Under verksamhetsåret uppgick fjärrvärmeanskaffningen till totalt 745 GWh. Med samproduktion av el och värme producerades 421 GWh fjärrvärme i Vasklot 2 (biobränsle, kol och torv) och 314 GWh vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning (samhällsavfall som inte duger till återvinning). Samproduktionen motsvarade cirka 99 procent av den totala anskaffningen. Den egna reserv- och topproduktionen (lätt brännolja) utgjorde sammanlagt 9 GWh eller ca 1 procent av anskaffningen. Därtill utvanns närmare 1 GWh, cirka 0,1 procent av fjärrvärmens årsanskaffning, från förbränningen av deponigas. Mängden kol som användes i fjärrvärmeproduktionen uppgick till omkring 9 procent av den totala anskaffningen.

Anskaffningens högsta timmedeleffekt uppnåddes på förmiddagen 28.2.2018. Den totala effekten som matades in i fjärrvärmenätet var då 250 megawatt. Vid mättillfället var temperaturen –23 grader.

Under verksamhetsåret uppgick nätverks- och mätningsförlusterna till 65,9 GWh, dvs. 8,8 procent av den energi som matades in i nätet.

Stadig ökning av antalet fjärrvärmekunder

Till fjärrvärmen anslöt sig under året 29 nya kunder, varav 14 var egnahemshus. Vid årets slut var det totala antalet fjärrvärmekunder 3 268. Av dessa var 1 853 egnahemshus.

Totalt utbyggdes nätet med 1 999 meter och 158 meter av det gamla nätet demonterades. Under året förnyades 701 meter och 8 lokala läckor reparerades. Fjärrvärmenätets totala längd var 242 km vid årets slut. För Smedsby Värmeservice Ab byggdes 1 095 meter nät under året.

Bilaga: Fjärrvärmens resultat- och balansräkning 2018 (på finska)

< Elhandeln   Vasa Elnät Ab >