Nätinvesteringarna dominerades av stora kablingsprojekt

VASA ELNÄT AB

År 2018 genomfördes flera omfattande kablingsprojekt i olika delar av distributionsområdet. Efter rekordåren återgick leveranssäkerheten till normal nivå.

Till ingångssidan

Bolaget planerar, låter bygga och underhåller förmånliga och leveranssäkra elöverföringsnät till kunder inom verksamhetsområdet tillsammans med sina tjänsteproducenter. Beredskapen för effektiv skötsel av elnätet vid störningar är en viktig del av verksamheten. Bolaget svarar för elmätningar och balansavräkningar i nätet. Vasa Elnät Ab är ett av Vasa Elektriska till hundra procent ägt dotterbolag som bedriver differentierad elnätsaffärsverksamhet.

Bolaget har ett certifierat styrsystem som uppfyller kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001 samt arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001.

Marginell ökning av mängden överförd energi

Den totala mängden överförd energi utgjorde 1 012 (1 008) gigawattimmar (GWh), dvs. en ökning på 0,3 procent jämfört med året innan. Under verksamhetsåret byggdes 236 (250) st. nya anslutningar till elnätet och i slutet av året uppgick antalet kunder till totalt 71 851.

Bättre leveranssäkerhet med jordkablar

Efter flera toppår återgick leveranssäkerheten till en god normal nivå. Den energivägda genomsnittliga avbrottstiden för kunderna uppgick till 129 (37) minuter. De bakomliggande orsakerna till den höga leveranssäkerheten är beredskapen för reparationer av skador förorsakade av stormar samt en kablingsgrad som överstiger genomsnittet. Informationen om störningar förverkligades bl.a. genom utskick av störningsmeddelanden. Under året skickades 211 000 (110 000) sms om störningar i elnätet till kunderna.

Elnätets totala längd är 7 100 km. I slutet av året var den för leveranssäkerheten viktiga kablingsgraden 37 (33) procent i mellanspänningsnätet och 69 (66) procent i lågspänningsnätet. Värdet på nätinvesteringarna uppgick till 14,6 (14,6) miljoner euro. De mest betydande kablingsprojekten utfördes i centrum av Vasa, i Järvenkylä i Lillkyro, i byarna Hankmo och Karperö i Korsholm samt i Yttermalax och Petalax centrum i Malax. En 110 kV:s kraftledning mellan Höysälä och Laihela togs i bruk under året.

Den allmänna energieffektiviteten förbättrades genom riktade nätinvesteringar för att minska mängden el som går förlorad i nätet samt genom energieffektivitetsrådgivning till kunderna. Bolaget har anslutit sig till det frivilliga Energieffektivitetsavtalet för energisektorn.

Verksamhetsåret var det tredje året av den fjärde tillsynsperioden för övervakning av skälig avkastning. Den pågående perioden upphör år 2019 och övervakningsmetoderna förblir oförändrade fram till år 2023.

Bolaget placerade sig som trea i en undersökning av kundbelåtenhet inom branschen.

Forsknings- och utvecklingsverksamhet

Forsknings- och utvecklingsverksamheten genomfördes i form av deltagande i gemensamma undersökningsprojekt via Elforskningspoolen samt en donation till Vasa universitet för professuren i elenergiteknik.

< Fjärrvärmen     Oy RAVERA Ab >