Mot en klimatneutral produktion

Fjärrvärme

År 2020 började och slutade milt, vilket hade en kraftig inverkan på värmeförbrukningen. Försäljningen nådde inte på långt när fjolårets nivå, trots en större kundmängd. Fokus riktades dock fortsättningsvis mot lösningar som minskar utsläpp från produktionen och skapar flexibilitet i energisystemet. Också produktsortimentet utökades.

I början av året rapporterades om ett pilotprojekt som Vasa Elektriska och Vasa stad genomförde tillsammans. Syftet var att undersöka förbrukningsflexibiliteten i Vasa Hussektors och Fastighets Ab Pikipruukkis fastigheter. Genom olika pilot- och samarbetsprojekt skapades en grund för en stor del av utvecklingsprojekten inom fjärrvärme år 2020.

I slutet av juni övergick fjärrvärmebolaget Smedsby Värmeservice i Vasa Elektriskas ägo. Affären resulterade i 110 nya fjärrvärmekunder från Smedsby i Korsholm och sänkte priset på fjärrvärme i Korsholm med 6,5 procent. Samtidigt byttes också fjärrvärmemätarna ut mot fjärravlästa mätare. För företagskunderna i området öppnades möjligheten att sälja spillvärme till nätet. I slutet av året fusionerades Smedsby Värmeservice Ab med Vasa Elektriska.

Den största nyheten inom fjärrvärmesektorn var ändå värmeenergilagret i Vasklot i Vasa. Lagret invigdes på hösten och är till volymen enormt, även i global skala. Det innovativa energilagret är ett praktexempel på hållbar utveckling och kommer att spela en avgörande roll även i framtiden. Förutom att andelen stenkol tack vare lösningen omgående minskade, kommer lagret även att öka flexibiliteten i framtida produktionsmetoder. Andelen stenkol i produktionen år 2020 uppgick till ringa 1 procent.

I slutet av året fick vi positiva nyheter när arbets- och näringsministeriet beviljade 2,7 miljoner euro i investeringsstöd för två spillvärmeprojekt. Utvecklingen av fjärrvärme kommer att fortsätta bland annat med den här typen av utvecklingsprojekt med målet att nå en klimatneutral produktion.

”Som bäst planeras flera lösningar för förnyelse av fjärrvärmeproduktionen, metoder som på längre sikt gör det möjligt för oss att minska utsläppen till nära nollnivå.”

MARKUS TUOMALA, DIREKTÖR FÖR FJÄRRVÄRMEENHETEN

NYCKELTAL

Fjärrvärmeförsäljning 623 GWh
Förändring från föregående år -10,7 %
Nätets längd vid årets slut 252 km
Förändring 1 km
Antal kunder vid årets slut 3 324
(innefattar inte effekterna av Smedsby Värmeservice)
Förändring 0,6 %
Anslutningseffekt 417 MW
Förändring 0,5 %

Bilaga: Fjärrvärmens resultat- och balansräkning 2020 (på finska)

TILL INGÅNGSSIDAN

PERSONALELHANDELUTVECKLINGVASA ELNÄT