Klimat och energiomställning

Lösningar i kampen mot klimatförändringen och ökad flexibilitet i energisystemet

Omvälvningen i energibranschen påverkar vårt dagliga arbete. En viktig faktor är förstås klimatarbetet som i hög grad berör aktörerna i vår bransch. Å andra sidan har vi den tilltagande elektrifieringen av samhället som förändrar energisystemet och medför krav på en helt ny flexibilitet. För koncernen Vasa Elektriska innebär detta förutom implementering av nya verksamhets- och produktionsmetoder även framtagning av ett energisystem där vikten av kundernas aktivitet accentueras. Tar man en titt in i framtiden ur energibolagets perspektiv, står det klart att variationerna i elpriset kommer att få en allt större betydelse för de strategiska valen.

Mot en kolneutral produktion

Koncernen har tagit tre viktiga klimatbeslut vad gäller produktionen:

1. Användning av stenkol i energiproduktionen slopas före år 2025, klart tidigare än vad lagen föreskriver.

2. Vår energiproduktion är i sin helhet kolneutral under detta årtionde.
I praktiken innebär det stora steg mot en allt renare produktion, en allt viktigare roll för spillvärme som energikälla samt investeringar i lagring av energi.Målsättningen är att hitta bästa möjliga lösningar för att uppnå verklig nollnivå för koldioxidutsläpp i produktionen. Som exempel på redan genomförda åtgärder kan nämnas värmelagret i Vasklot samt beslut om utnyttjande av spillvärme från avloppsvatten som uppstår vid Påttska avloppsreningsverket.

3. Alla nya investeringar inom basproduktionen görs i förnybar energi.
Under de senaste åren har vi således satsat kraftigt på till exempel ny vindkraft. Av intresse är också produktion av solenergi i industriell skala.

Dessutom sätter vi ner en hel del arbete för att skapa insikter som kan tjäna som underlag för politiska beslut.

En av frukterna av detta arbete är den av riksdagen år 2021 godkända ändringen av elskatteklassen för elpannor som gynnar hela energibranschen och som framför allt påverkar lönsamheten i produktionen av ren energi.

Lagring av energi allt viktigare

En av energiomställningens många utmaningar är nödvändigheten att öka energisystemet flexibilitet. Största orsaken till detta är den i produktionen ökande andelen förnybar energi, vars produktionsvolym varierar.  Eftersom utbudet ska motsvara efterfrågan i systemet, behövs sätt att utjämna produktions- och förbrukningstopparna.

En lösning för att öka flexibiliteten är att lagra energi för användning när förbrukningen överstiger produktionen.

Vasa Elektriska var år 2021 med om att starta ett projekt där man undersöker möjligheterna att utnyttja väte för lagring av förnybar energi. De andra parterna i projektet var EPV Energi och Wärtsilä. Projektet har beviljats drygt 14 miljoner euro i investeringsstöd av arbets- och näringsministeriet. Avsikten är att investeringsbeslutet fattas våren 2022 och projektet ska enligt planen färdigställas år 2024.

Ett tidigare stort projekt handlade om lagring av energi i ett underjordiskt värmenergilager i Vasklot i Vasa.

Under det första verksamhetsåret kunde man konstatera att värmelagret fungerade på planerat sätt och att det medförde en minskning av de kostnader och utsläpp som uppkommer vid produktion av fjärrvärme.

Hållbara lösningar för främjandet av eltrafik

Elektrifieringen av samhället förutsätter en fungerande nätinfrastruktur samt smarta apparater som kan hantera nätbelastningen. Som energibolag har vi därmed en viktig roll i den hållbara utvecklingen av samhället.

Inom ramen för vår egen verksamhet kan vi främja elektrifiering på olika nivåer. Förutom lösningar för nätinfrastrukturen erbjuder vi kartläggningstjänster för husbolag så att man vid planeringen av laddningslösningar för elbilar beaktar nätets belastning och en smart hanteringen av den. Trenden är densamma när det gäller konsumenternas hemladdning och vi kommer inom kort att lansera en smart laddningsprodukt som undanröjer konsumenternas oro för överbelastning av nätet. Vi stöder också förutsättningarna för elbilism genom att medverka i utbyggnaden av offentliga laddstationer.