Hela Finlands energibolag

ELHANDEL

År 2019 fortsatte vi målmedvetet och med aktiv marknadsföring öka kännedomen om varumärket Vasa Elektriska. Under året förbättrades den hjälpta kännedomen kraftigt både på nationell nivå och i huvudstadsregionen.

Antalet elhandelskunder ökade i enlighet med de fastställda målen och uppgick i slutet av året till cirka 113 500. I början av året hade vi lyckats få kunder i samtliga Finlands kommuner.

Satsningar på förnybar energi

Satsningen på förnybar energi fortsatte i och med bolagets beslut att investera 18,6 miljoner euro i vindparken som EPV Vindkraft bygger i Paskoonharju i Östermark. Beslutet ligger i linje med målsättningen att öka andelen förnybar energi i produktionsportföljen. Då parken är fullt utbyggd innebär det för Vasa Elektriska cirka 200 gigawattimmar vindenergi mer per år.

Under året skedde förändringar i anskaffningsportföljen: ett 15 års leasingavtal för anskaffning av vattenkraft från Rana vattenkraftverk i Norge upphörde. Också idrifttagningen av kärnkraftverket Olkiluoto 3 försenades och som det ser ut nu startar produktionen i anläggningen i mars 2021.

NYCKELTAL

Elanskaffning 1 896 GWh
Förändring från föregående år -0,8 %
Utsläppsfri el ca 65 %
slutligt värde anges senare.
Vindel 11,7 %
Omsättning M€ 82,3 M€
Omsättning M€ 17,1 M€
Antal kunder vid årets slut 113 459
Förändring 8,4 %

 

TILL INGÅNGSSIDAN

PERSONALFJÄRRVÄRME – UTVECKLINGVASA ELNÄT – OY RAVERA AB