Hållbara energilösningar genom samarbete

Utveckling

Inom utvecklingsenheten låg fokus år 2020 framför allt på utvecklingen av system, nya produkter och samarbete inom energiklustret. Genom ett målmedvetet arbete lyckades vi driva för koncernen viktiga projekt framåt enligt fastställd tidsplan. Under året inleddes också flera samarbetsprojekt för utveckling av ett allt mer hållbart energisystem. Enheten, som nyligen grundats, sökte fortfarande sin organisationsform.

Under hela året gjordes förberedelser för ibruktagningen av kunddatasystem och kundhanteringssystem. Framstegen vad gällde speciellt kunddatasystemet innebar också ett stort steg mot ibruktagningen av det riksomfattande systemet för informationsutbyte, Datahub. Systemet ska enligt planerna tas i bruk år 2022. Under året bereddes och genomfördes också en konkurrensutsättning av ett affärssystem. Projektet för implementering av systemet fortsätter med vald leverantör från början av 2021 och ibruktagningen planeras ta plats under första hälften av år 2022. Särskilt under årets sista månader krävde systemändringarna många arbetstimmar och stor uthållighet av hela koncernen.

”De nya systemen ger oss möjligheter att i en föränderlig värld betjäna våra kunder ännu bättre – samtidigt som de också gör vårt eget arbete effektivare.”

HANS-ALEXANDER ÖST, UTVECKLINGSDIREKTÖR

Samarbetet med såväl regionens energikluster som med andra aktörer fungerade utmärkt trots coronaåret och distansarbete. Verksamheten inriktades särskilt på projekt som minskar koldioxidavtrycket och leder till större flexibilitet i energiproduktionen. Också medverkan i bl.a. samarbetsprojekten Carbon Neutral Vaasa 202X, EnergySampo och H-Flex-E kom igång under året.

Till sommarsäsongen presenterade vi en ny produkt, ett solelsystem som kan beställas enligt principen nyckeln i handen. I olika delar av koncernen inleddes pilotprojekt för förbrukningsflexibilitet som gav värdefull och för kommande servicehelheter tillämpbar information samtidigt som de resulterade i ett ökat samarbete med kunderna. På hösten lanserades den första versionen av en mobilapp, som snabbt hittade vägen till många kunders smarttelefoner. I slutet av året hade appen laddats ner nära 13 000 gånger. Utvecklingen av appen fortsätter och som en ny kommunikationskanal skapar den möjligheter att erbjuda kundkåren bättre och mer individuellt utformade tjänster.

TILL INGÅNGSSIDAN

PERSONALELHANDEL – FJÄRRVÄRMEVASA ELNÄT