Försäljningsvolymen sjönk till följd av den milda vintern

ELHANDELN

År 2017 var vintermånaderna varmare än normalt medan sommaren var kallare än genomsnittet.

Till ingångssidan

Elektricitetens medelpris på börsen inom Finlands prisområde steg med 2,3 procent från år 2016 och utgjorde 33,19 euro/megawattimme (€/MWh). Det månatliga medelpriset på börselen inom Finlands prisområde var som dyrast 37,27 €/MWh i september och som billigast 30,64 €/MWh i juni. På årsnivå var Finlands områdespris 3,78 €/MWh dyrare än systempriset.

Konkurrensläget på detaljmarknaden fortsatte att vara stramt hela året.

I slutet av året såldes el till 90 701 elförbrukningsställen. Priset på leveransskyldig elenergi justerades nedåt i början av juni genom en sänkning av komponenterna i energiavgifterna med ca 5 procent. Under årets lopp såldes 1 394 gigawattimmar (GWh) el till kunderna och 308 GWh till elbörsen.


Satsningar på varumärkesförnyelse

Som grund för varumärkesförnyelsen utförde bolaget en omfattande konsumentundersökning. På basen av resultatet förnyades bl.a. kärnan i varumärket, logotypen och reklamkonceptet. Förnyelsen lanserades i januari 2018.

Elhandeln deltog i tre riksomfattande undersökningar gällande kundbelåtenhet och erhöll ett utmärkt resultat i samtliga.

Projektet för att stegvis förnya kundbetjäningssystemet fortsatte och systemleverantören gick vidare med sitt programmeringsarbete.

Produktionen av innehåll för sociala medier fortsatte enligt innehållsstrategin och -planen. Under året utdelades fyra nummer av kundtidningen Nette till alla kunder.

Vindelens andel av elanskaffningen var nio procent

År 2017 utgjorde elanskaffningen 1 702 GWh. Mängden var 11 procent lägre än föregående år.

Andelen utsläppsfri produktion av elanskaffningen steg till närmare 70 procent. Vindelens andel av anskaffningen utgjorde 9 procent.

Byggarbetena i Olkiluotos tredje enhet framskred i enlighet med anläggningsleverantörens uppdaterade tidsschema. Meningen är att köra igång en regelbunden elproduktion på sommaren 2019.

Resultatet sjönk jämfört med året innan

År 2017 var elhandelns omsättning 62,5 milj. euro och rörelsevinsten 4,9 milj. euro.

Riskhanteringen baserade sig på en av styrelsen godkänd riskpolitik och på en regelbunden rapportering till styrelsen.

< Samhällsansvar och personal   Fjärrvärmen >