Förnyat varumärke och ett konkurrenskraftigt pris gav nya kunder

ELHANDELN

Vårt varumärke förnyades i början av 2018. Syftet var att skapa en grund för ökad synlighet. Trots hård konkurrens lyckades vi öka antalet kunder och bibehålla en god kundbelåtenhet.

Till ingångssidan

Nytt varumärke, ökad synlighet

Året inleddes med lanseringen av ett förnyat varumärke. Ny logotyp och nya webbsidor publicerades och kundtidningen Nette i ny och fräsch form skickades till kunderna. Också Vasa ishall fick ett nytt namn: Vasa Elektriska Arena.

För att öka kännedomen om Vasa Elektriska satsade bolaget bl.a. på nationell TV-reklam och reklam i andra medier samt på innehållsproduktion i olika kanaler.

Reklamens effekt och utvecklingen av synligheten följdes regelbundet upp.

Elhandeln deltog i tre riksomfattande undersökningar av kundbelåtenhet och klarade sig utmärkt i allihop.


Antalet kunder ökade kraftigt

Medelpriset på el på elbörsen inom Finlands prisområde steg med 41 procent från år 2017 och utgjorde 46,80 euro/megawattimme (€/MWh). Det månatliga medelpriset på börselen inom Finlands prisområde var som högst i augusti, 55,48 €/MWh. Som lägst var priset på börsel i januari, 37,08 €/MWh. På årsnivå var Finlands områdespris 2,81 €/MWh högre än systempriset.

Konkurrensläget på detaljmarknaden fortsatte att vara stramt hela året.

Bolagets målmedvetna satsning på marknadsföring och det konkurrenskraftiga priset ledde till en stark ökning av antalet kunder. I slutet av året såldes el till 104 707 elförbrukningsställen. Priset på leveransskyldig elenergi höjdes i augusti och vid årsskiftet 2019. Till kunderna såldes 1 402 gigawattimmar (GWh) el och till elbörsen 509 GWh.

Projektet för en stegvis förnyelse av kundbetjäningssystemet fortsatte samtidigt som systemleverantören gick vidare med sitt programmeringsarbete.

Vindelens andel av elanskaffningen var 11 procent

År 2018 uppgick elanskaffningen till 1 911 GWh. Mängden var 12 procent högre än föregående år. Andelen utsläppsfri produktion av elanskaffningen var nästan 70 procent. Under året färdigställdes EPV Vindkraft Ab:s vindkraftspark i Ömossa. Vindelens andel av anskaffningen utgjorde 11 procent.

Byggarbetena i Olkiluotos tredje enhet framskred i enlighet med anläggningsleverantörens uppdaterade tidsschema. Meningen är att köra igång en regelbunden elproduktion  i januari 2020.

Omsättning och rörelsevinst

Elhandelns omsättning var 76,8 milj. euro och rörelsevinsten 3,2 milj. euro. Rörelsevinsten belastades av en elanskaffningskostnad av engångskaraktär på fem miljoner euro som berodde på ägararrangemang i anslutning till köpet av Seinäjoki kraftverk.

Riskhanteringen baserade sig på en av styrelsen godkänd riskpolitik och på en regelbunden rapportering till styrelsen.

< Samhällsansvar och personal   Fjärrvärmen >