Ett rekordgrönt år för fjärrvärmen

FJÄRRVÄRMEN

År 2017 uppgick den totala fjärrvärmeförsäljningen till 684 GWh. Mängden är samma som föregående år. Stenkolets andel i fjärrvärmeproduktionen var rekordlåg.

Till ingångssidan

År 2017 var värmebehovet likställt med året innan

Den totala försäljningen uppgick till 684 gigawattimmar (GWh), vilket var cirka 2 procent högre än budgeterat. Av värmeförsäljningen såldes 327 GWh till bostadshus, 330 GWh till industrin och offentliga byggnader samt 27 GWh till Smedsby Värmeservice Ab i Korsholm.

År 2017 var medelpriset på fjärrvärme 63,2 euro/megawattimme (inkl. moms) mot 62,1 €/megawattimme föregående år.

I början av året höjdes fjärrvärmens energiavgift med nära 2 procent, men grundavgiften förblev oförändrad.

Stenkolets andel i fjärrvärmeproduktionen rekordlåg

Under verksamhetsåret uppgick fjärrvärmeanskaffningen till totalt 746 GWh. Med samproduktion av el och värme producerades 418 GWh fjärrvärme i Vasklot 2 (biobränsle, kol och torv) och vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning 321 GWh (samhällsavfall som inte duger till återvinning). Samproduktionen motsvarade cirka 99 procent av den totala anskaffningen. Den egna reserv- och topproduktionen (lätt brännolja) utgjorde sammanlagt 6 GWh eller mindre än 1 procent av anskaffningen. Därtill erhölls närmare 1 GWh, cirka 0,1 procent av fjärrvärmens årsanskaffning, från förbränningen av deponigas. Mängden kol som användes i fjärrvärmeproduktionen utgjorde omkring 6 procent av hela anskaffningen.

Anskaffningens högsta timmedeleffekt uppnåddes på förmiddagen 4.1.2017, när den totala effekten som matades i fjärrvärmenätet var 231 megawatt. Vid mätningstillfället var temperaturen cirka -18 grader.

Under verksamhetsåret uppgick nätverks- och mätningsförlusterna till 61,2 GWh, dvs. 8,2 procent av den energi som matades i nätet.

Fjärrvärme den populäraste uppvärmningsformen bland stora fastigheter

Till fjärrvärmen anslöt sig under året 30 nya kunder, varav 14 var egnahemshus. Vid årets slut var det totala antalet fjärrvärmekunder 3 242. Av dessa var 1 840 egnahemshus.

Totalt utbyggdes nätet med 2 053 meter och 75 meter av det gamla nätet demonterades. Under året förnyades även 218 meter skadade ledningar i nätet och 14 lokala läckor reparerades. Fjärrvärmenätets totala längd var 240 km vid årets slut. Smedsby Värmeservice Ab:s nät utbyggdes med 165 meter och Lillkyro fjärrvärmenät med 78 meter.

Bilaga: Kaukolämmön tulos ja tase 2017 (Fjärrvärmens resultat- och balansräkning 2017, på finska)

< Elhandeln   Vasa Elnät Ab >