Ett år präglat av samarbete

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

År 2019 fick en dramatisk start då stormen Aapeli slog till och orsakade elavbrott för som mest 14 000 hushåll, dvs. för var femte av Vasa Elnäts kunder. ”Den värsta stormen någonsin inom Vasa Elnäts område”, konstaterade driftchefen Petter Södergran. Ovädret ställde till med problem för kunderna och kostade nätbolaget cirka två miljoner euro, dessutom försämrades både leveranssäkerheten och bolagets resultat. Tack vare affärsverksamheternas starka framgång under året uppnåddes ändå ett bra totalresultat.

En gemensam resa mot nya verksamhetssätt

Under en betydande del av räkenskapsperioden lades fokus på att slutföra koncernens strategiarbete. Den nya strategin innebär att Vasa Elektriska, Vasa Elnät och Ravera nu har en gemensam vision samt gemensamma värden och målsättningar. Strategin inriktas framför allt på insikten om de möjligheter som omvälvningen i branschen medför. Vår vision Modig förnyelse tillsammans står för ett nytt arbetssätt, som bygger på en samverkan med kunder, samarbetspartner och energiklustret med syfte att nå en topposition inom elbranschen.

För att säkerställa fördelarna av samarbetet har vi tillsatt matrisgrupper som omfattar hela koncernen. Gruppernas sätt att arbeta baserar sig på en helhetsvision som genomsyrar allt utvecklingsarbete.

Branschens bästa och mest glädjande kundupplevelse som mål

En av målsättningarna för strategin var att skapa branschens bästa kundupplevelse. I flera år har vi legat bland de bästa i kundundersökningar som gjorts i branschen, och i fjol placerade vi oss på andra plats i Epsi Ratings undersökning om eldetaljhandeln. Resultatet ger oss en god grund för en vidareutveckling av kundupplevelsen. Förutom ett projekt för att utveckla kundupplevelsen inleddes också en koncernomfattande intern kampanj för kundupplevelsegärningar. Kampanjen pågår fortfarande.

Fokus på hållbara val

Under året togs flera steg mot en allt mer hållbar energiproduktion. Vi beslöt bland annat att ta ibruk som energilager de i Vasklot belägna bergrummen, där man tidigare förvarat olja. När anläggningen färdigställts kommer lösningen att vara Finlands största värmeenergilager och möjliggöra en minskning av användningen av stenkol i energiproduktionen och en ökning av flexibiliteten i användningen av förnybara energikällor. Anläggningen tas i bruk sommaren 2020. Även satsningen på vindkraft fick en fortsättning: vi beslöt att investera cirka 20 miljoner euro i vindparken som EPV Vindkraft bygger i Paskoonharju i Östermark. Vasa Elektriskas andel i energin som vindparken producerar motsvarar på årsnivå energibehovet för cirka 10 000 eluppvärmda egnahemshus. Parken beräknas bli klar år 2022.

Flera samarbets- och pilotprojekt tillsammans med både företags- och förbrukningskunder kördes igång under året. Samverkan har skapat möjligheter för en hållbarare energiproduktion, men även för en minskning av kundernas förbrukning. I fortsättningen kommer pilotprojekt och experiment av olika slag att skapa en stabil grund för utvecklingen av vår verksamhet och för en optimering av helhetskedjan. I slutet av året erbjöds fjärrvärmekunderna dessutom en tillvalstjänst, Klimatgarantin, som garanterar att den använda energin är koldioxidfri.

Medvind i kundkretsen

Antalet kunder fortsatte öka och var vid årsslutet nästan 10 % större än året innan. En kraftig utökning av kundkretsen är en central målsättning som förutsätter ett fortsatt synliggörande av varumärket Vasa Elektriska. Under det gångna året har kännedomen om varumärket stadigt ökat både på nationell nivå och i huvudstadsregionen. En av de större satsningarna gick under namnet Hyvän tuulen tuuletus och  bland kampanjinslagen kan nämnas Vasa Elektriskas medvindsspårvagn, som trafikerade i Helsingfors under sommaren, samarbetet med artisten Paleface i verket Vindens tal samt deltagande i olika evenemang och närvaro i sociala media.

Valuta för pengarna  

På grund av ökade anskaffningskostnader höjdes  priset på både el och fjärrvärme i början av år 2019. Prisändringar genomfördes också på våren då vi höjde elöverföringspriset för första gången på fem år. Förhöjningen var en förutsättning för kommande investeringar i elnätets leveranssäkerhet. Trots nämnda höjningar är priserna på el, fjärrvärme och överföring fortfarande klart lägre än genomsnittet i landet. Vad gäller elförsäljning är Vasa Elektriskas kunder, enligt en undersökning gjord av Epsi Rating i slutet av året, den grupp som upplever sig få mest valuta för pengarna.

Starkt kunnande  

År 2019 satsade vi kraftigt på att kartlägga och höja kunnandet utgående från de strategiska målen. Personalens kompetens stärktes bland annat genom att använda hälften av årets kiky-timmar till utbildning. Dessutom anställdes nya experter för olika funktioner inom koncernen för att ytterligare förstärka vårt redan starka team.

Utmärkande för Vasa Elektriskas år var introducerandet av en ny verksamhetsstrategi som krävt stora insatser av oss alla. Jag vill tacka hela koncernpersonalen för visad passion, som bidragit till att det dagliga arbetet flutit på jämsides med utvecklingen av verksamheten under ett mycket arbetsdrygt år. Tack även till styrelsen och förvaltningsrådet för vilja och mod att utveckla koncernen Vasa Elektriska.

Stefan Damlin
verkställande direktör

TILLBAKA

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE