Ibruktagningsfasen startar: spillvärme från Påttska reningsverket

Ibruktagningsfasen börjar vid Påttska avloppsreningsverket i Vasa, där man just nu bygger en spillvärmeanläggning. När anläggningen tas i bruk ska artificiell intelligens hjälpa med att förutsäga mängden av och temperaturen på spillvärme.

Läs mer