Kundregister

Läs koncernen Vasa Elektriskas Registerbeskrivning.

1. Registerinnehavare
Vasa Elektriska AB (”Registerinnehavare”)
FO-nummer: 0209628-8

Vasa Elnät AB (”Registerinnehavare”)
FO-nummer: 1993667-7

Besöksadress: Kyrkoesplanaden 0, 65100 VASA
Postadress: Dataskyddsförfrågningar, PB 26, 65101 VASA
Telefon: 06 3245111

2. Kontaktuppgifter
E-post: dataskydd@vasaelektriska.fi

3. Registrets namn
Vasa Elektriska-koncernens Kundregister. Registret gäller för Vasa Elektriska Ab och Vasa Elnät Ab.

4. Personuppgifternas användningssyfte och grund
Registerinnehavaren eller en samarbetspartner som av denne tilldelats befogenhet hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen för följande syften:

 • för att hantera och utveckla kundförhållanden mellan Vasa Elektriska AB och dess koncernföretag och deras kunder.
 • för att erbjuda och förverkliga produkter och tjänster
 • för betalning, betalningsövervakning och indrivning
 • för marknadsföring, annonsering och distansförsäljning av Registerinnehavarens produkter och tjänster
 • för utveckling av Registerinnehavarens affärsverksamhet och tjänster och därtill hörande kundbetjäning samt
 • segmentering och profilering gjord för ovan nämnda syften

Det huvudsakliga syftet med hantering av personuppgifter är kundförhållandet mellan Registerinnehavaren och den registrerade, den registrerades givna samtycke, Registerinnehavarens lagstiftade skyldigheter.

5. Registrets informationsinnehåll och personuppgiftsgrupper
Registret kan innehålla till exempel följande personuppgifter om den registrerade:

 • allmänna kunduppgifter såsom namn, personnummer, faktureringsuppgifter och kontaktuppgifter som rör fakturering samt eventuella uppgifter som rör kundens abonnemang och förbrukningsplats såsom adress, förbrukningsdata och övriga uppgifter som behövs för att Registerinnehavaren ska kunna producera sina tjänster. Kontaktuppgifter för företagskundernas kontaktpersoner, namn, titel, telefonnummer och e-postadress
 • information som samlas in av cookies om kundens besök på webbsidor som tillhör bolagen i Vasa Elektriska-koncernen
 • logguppgifter som rör användning av internetsidor, med hjälp av vilka användaren identifieras, såsom platsuppgifter, tid och användningsvanor
 • användarprofiler som skapats grundade på tidigare nämnda uppgifter
 • korrespondens med kunden såsom e-postmeddelanden, chatt-, video- och ljudupptagningar samt information som därtill hör, som lagras för att bekräfta utbytet med kunden och utveckla kvaliteten.

6. Registrets regelrätta informationskällor
Uppgifter samlas regelrätt in av den registrerade själv med dennes medgivande samt från information som fås i samband med beställningar av nyhetsbrev, nedladdningar och i samband med lämning av kontakförfrågningar samt uppgifter som fås i samband med användning av nättjänster (bl.a. Registerinnehavarens webbsidor och sociala medier) och användning av cookies eller andra mellanhavanden eller deltaganden i evenemang. Personuppgifter kan även för att producera tjänster samlas in, sparas och uppdateras via register som upprätthålls av myndigheter och andra pålitliga källor, såsom kreditinformationsregister. Elmarknadens uppgifter fås via andra energibolag i enlighet med regler för informationsutbyte.

7. Förvaring av personuppgifter
Personuppgifter sparas så länge det behövs för att förverkliga hanteringssyftet av personuppgifterna angivna i denna registerbeskrivning, med beaktande av lagstadgade begränsningar och förpliktelser.

8. Överlåtelse och överföring av personuppgifter
Det kan hända att Registerinnehavaren använder sig av underleverantörer och tjänsteleverantörer för hantering av personuppgifter. Dina personuppgifter kan överlåtas till Registerinnehavarens underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den mån som behövs för att förverkliga användningssyften i denna beskrivning.

Sådana tredje parter får inte använda dina uppgifter för något annat syfte än det som beskrivs i denna beskrivning och syften angivna av Registerinnehavaren. Registerinnehavaren förpliktigar dem att hålla dina uppgifter hemliga och ser till att de följer adekvat dataskydd för att skydda dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan överlåtas i enlighet med krav fastställda av en behörig myndighet och lagstadgade förutsättningar.

Registrets uppgifter kan överföras utanför EU eller EES endast i enlighet med dataskyddslagen.

9. Automatiserat beslutsfattande
Registrets uppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande.

10. Principerna för skydd av registret

Manuellt material

Manuellt material förvaras i låsta och övervakade utrymmen och är tillgängliga endast för personer med befogenhet.

Elektroniskt lagrade uppgifter

Uppgifterna lagras i elektroniska system som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tillbörliga tekniska lösningar samt i regelbundet säkrade kretsar. Nyttjanderätt till registret har bara personer i Registerinnehavarens tjänst eller aktörer som av densamme tilldelats befogenhet, som behöver uppgifterna i sitt yrkesutövande. Alla som använder uppgifter i registret är bundna av sekretess.

11. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen
Registerinnehavaren utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att göra ändringar i denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om det på sin webbsida. Ändringarna kan också grunda sig på ändringar i lagstiftningen. Registerinnehavaren rekommenderar att de registrerade regelbundet bekantar sig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.

Beskrivningen uppdaterad 3.6.2021