Koncernen Vasa Elektriska marknadsregister

Läs koncernen Vasa Elektriskas Registerbeskrivning

1. Registerinnehavare
Vasa Elektriska AB (”Registerinnehavare”)
FO-nummer: 0209628-8

Vasa Elnät Ab (”Registerinnehavare”)
FO-nummer: 1993667-7

Besöksadress: Kyrkoesplanaden 0, 65100 VASA
Postadress: Dataskyddsförfrågningar, PB 26, 65101 VASA
Telefon: 06 3245111

2. Kontaktuppgifter
E-post: dataskydd@vasaelektriska.fi

3. Registrets namn
Koncernen Vasa Elektriska marknadsregister. Registret gäller för Vasa Elektriska Ab och Vasa Elnät Ab.

4. Personuppgifternas användningssyfte och grund
Registerinnehavaren hanterar personuppgifter för följande syften:

 • För marknadsföringssyften, inklusive direktmarknadsföring, utskick av nyhetsbrev, utskick av evenemangsinbjudningar, kontakter med potentiella och nuvarande kunder, övrig kundkommunikation samt för att förverkliga Registerinnehavarens och dess koncernbolags övriga marknadsföringsåtgärder
 • För att utveckla Registerinnehavarens och dess koncernbolags kundbetjäning och affärsverksamhet
 • För analyserings- och statistikrapporteringssyften
 • För att följa besökstrafiken på webbsidan
 • För att utveckla webbsidans användarupplevelse
 • För åsikts- och marknadsundersökningar

Personuppgifter hanteras på följande grunder: den registrerades givna samtycke, förverkligande av fördelar som Registerinnehavaren har rätt till samt förberedelse och/eller verkställande av avtal i vilket den registrerade är den ena parten.

5. Registrets informationsinnehåll och personuppgiftsgrupper
I registret kan sparas uppgifter om Registerinnehavarens och dess koncernbolags potentiella konsumentkunder och kundorganisationer, om personer som arbetar för dessa kundorganisationer samt om användare av Registerinnehavarens webbsida och appar.

I registret kan följande uppgifter om de registrerade hanteras:

 • Den registrerades namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, titel, arbetsgivare, arbetsgivarens verksamhetsort och adress
 • Uppgifter om fokuserade åtgärders förverkligande och resultat
 • Övriga nödvändiga uppgifter för kontakttagande eller tilldelning
 • Direktmarknadsföringstillstånd och förbud mot direktmarknadsföring
 • Uppgifter som har att göra beteende på webben
 • Tekniska data samt cookies och tillhörande information som skickats till den registrerades webbläsare

Dessutom kan man hantera och samla in information om hur aktivt personen deltar i evenemang, undersökningar och andra liknande tillställningar som ordnas av Registerinnehavaren och/eller dess koncernbolag.

6. Registrets regelrätta informationskällor
Uppgifter samlas regelrätt in av den registrerade själv med dennes medgivande till exempel via information som fås i samband med beställningar av nyhetsbrev, nedladdningar och i samband med kontakförfrågningar samt uppgifter som fås i samband med användning av nättjänster (bl.a. Registerinnehavarens webbsidor och sociala kanaler) och användning av cookies eller övrig kontakt eller vid deltagande i evenemang och lotterier.

Uppgifter kan även uppdateras via Registerinnehavarens övriga personregister, samarbetspartners personregister samt via myndigheter och övriga företag som lagstiftningen tillåter.

7. Förvaring av personuppgifter
Personuppgifter sparas så länge det behövs för att förverkliga hanteringssyftet av personuppgifterna angivna i denna registerbeskrivning, med beaktande av lagstadgade begränsningar och förpliktelser.

Föråldrade och onödiga uppgifter raderas på ett tillbörligt sätt. Personuppgifter införs så som de fås av den registrerade och uppdateras vartefter den registrerade informerar Registerinnehavaren.

Personuppgifter som getts i samband med lotterier där man inte ger marknadsföringslov raderas efter dragningen.

8. Överlåtelse och överföring av personuppgifter
Registerinnehavaren kan använda sig av underleverantörer och tjänsteleverantörer för behandling av personuppgifter. Personuppgifter kan överföras till Registerinnehavarens underleverantörer och tjänsteleverantörer endast för den del de deltar i förverkligandet av Registerinnehavarens tjänster och användningssyften beskrivna i denna beskrivning.

Personuppgifter kan överlåtas i enlighet med krav fastställda av en behörig myndighet och lagstadgade förutsättningar.

Registrets uppgifter kan överföras utanför EU-/EES-området enbart i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

9. Automatiserat beslutsfattande och profilering
Registrets uppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

10. Principerna för skydd av registret
Att skydda de registrerades uppgifter är viktigt för Registerinnehavaren. Uppgifterna lagras i elektroniska system som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tillbörliga tekniska och organisatoriska lösningar. Nyttjanderätt till registret har bara personer i Registerinnehavarens tjänst eller aktörer som av densamme tilldelats befogenhet, som behöver uppgifterna i sitt yrkesutövande. Alla som använder uppgifter i registret är bundna av sekretess.

11. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen
Registerinnehavaren utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att göra ändringar i denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om det på sin webbsida. Ändringarna kan också grunda sig på ändringar i lagstiftningen. Registerinnehavaren rekommenderar att de registrerade regelbundet bekantar sig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.

Beskrivningen uppdaterad 8.7.2020