Värmens ursprung 2023

Över 80 procent av Vasa Elektriskas fjärrvärme producerades år 2023 med förnybara energiformer samt med avfallsenergi. Vårt mål är att helt och hållet avstå från fossila bränslen före slutet av 2020-talet.

De energikällor som användes i produktionen av den år 2023 levererade fjärrvärmen kan indelas enligt följande:

Energikälla GWh %
Samhällsavfall som inte kan återvinnas 320 40,4
Bio 223 28,2
El 144 18,2
Återvinning av spillvärme 65 8,3
Torv 26 3,3
Stenkol 8 1,0
Värmepumpar 3 0,4
Olja 2 0,2
Sammanlagt 791 100

 

Fjärrvärmeproduktionens specifika utsläpp år 2023 var 61 g/kWh (nyttofördelningsmetoden).

För bruk av lätt brännolja och el i fjärrvärmeproduktionen betalades tillverkningsskatt på totalt 60 992 € (moms. 0 %)

VÄRMENS URSPRUNG 2022