Verkställande direktörens översikt

År 2018 präglades energibranschen av en uppåtgående trend för marknadspriset på el, ett lagförslag om förbud mot stenkol och eltrafikens starka frammarsch. Omvälvningen i branschen innebär i och med digitaliseringen och den centraliserade energiproduktionen att kunderna blir en allt viktigare del av energisystemet.

Till ingångssidan

Den torra sommaren i Norden, bränsleprisets utveckling och en rejäl höjning av priset på utsläppsrätter resulterade i en snabb ökning av elmarknadspriset under andra hälften av året. I slutet av året steg medelpriset på elenergi i Finland för första gången till samma nivå som för fem år sedan. Priset på elenergi hos Vasa Elektriska låg under hela resten av året under genomsnittet i landet, detta trots att priset i början av augusti höjdes med i genomsnitt 7 procent.

Det låga priset återspeglades också i en kraftig kundtillströmning och inom loppet av ett par månader hade bolaget fått bortåt 10 000 nya elhandelskunder. Bolagets aktiva marknadsföringsinsatser uppskattas vara en bidragande faktor till det ökade antalet kunder.

Målsättningen år 2018 att synliggöra och stärka Vasa Elektriskas varumärke konstaterades på basis av mätningar ha uppfyllts väl. Trots ett beslut under slutet av året om ännu en prishöjning som påverkade både elenergin och grundavgiften var vårt pris fortfarande lägre än genomsnittet i landet.

En mer allmän användning av förnybara energikällor kommer i framtiden sannolikt att leda till ökade prisvariationer, vilket påverkar även elhandelns verksamhet. Av den totala mängden såld el producerades 70 procent utsläppsfritt och bolaget satsar också kontinuerligt på en ren egen produktion, t.ex. genom vindkraftsbyggande.

Resultatet för fjärrvärmeverksamheten låg i stort sett på samma nivå som året innan. Jämfört med det rekordgröna året 2017 steg kolets andel i produktionen av fjärrvärme beroende på de höga effekter som krävdes på grund av det kyliga vädret i början av året. Detta till trots var fjärrvärmeproduktionen till 81 procent kolneutral.

Regeringens förslag att förbjuda användningen av stenkol 1.5.2029 kommer att ha stor betydelse för värmeproduktionen i framtiden.

Vasa Elnät Ab:s satsningar på kabeldragning har fortsatt i samma takt som under de föregående åren. Större kablingsprojekt genomfördes i olika delar av distributionsområdet och i slutet av året bestod ca 60 procent av hela nätet av jordkablar. Betydelsen och nödvändigheten av jordkabling kunde konstateras speciellt efter stormen Aapeli, som i början av januari åstadkom omfattande skador på luftledningar.

Situationen för Oy Ravera Ab förbättrades i enlighet med planerna och läget kunde stabiliseras. Resultatet var positivt och överskred det budgeterade.

Ny strategi för tillväxt

Under verksamhetsåret påbörjade koncernen uppdateringen av sin strategi. De nya riktlinjerna tar sikte på en framtid där digitalisering, eltrafik, kundorientering och hållbar utveckling får en allt större roll.

Bolaget vill ta en starkare roll i regionens energikluster och i den regionala utvecklingen genom att erbjuda en interaktiv och teknisk plattform för pilotprojekt för nya lösningar och för främjande av ett intensifierat samarbete mellan olika aktörer.

I linje med denna strävan har bolaget bland annat ordnat ett evenemang om artificiell intelligens i november, donerat 50 000 euro till regionens båda yrkeshögskolor samt fattat beslut om att anställa en utvecklingsdirektör för moderbolaget.

Jag tillträdde tjänsten som verkställande direktör för Vasa Elektriska i mitten av september. Övertagandet av rollen underlättades av det goda samarbetet förutom med den långvariga verkställande direktören även med koncernens personal, styrelse och förvaltningsråd. Ett stort tack till er alla för ert aktiva arbete att utveckla Vasa Elektriska år 2018!

Stefan Damlin
verkställande direktör