Med branschens bästa och mest glädjande kundupplevelse som ledstjärna

Elhandel

Året för elhandeln började trögt. Vintermånadernas milda väder återspeglades i en låg energiförbrukning som kombinerat med en regnig och blåsig vädertyp pressade ner marknadspriset på el. I februari fick vi också för första gången i Finland uppleva en situation där partipriset på el tillfälligt gick på minus, dvs. utbudet överskred efterfrågan. Också industristrejken i början av 2020 samt det tunga coronaåret sänkte energiförbrukningen.

Trots alla de utmaningar marknadsläget och pandemin medförde, utvecklades verksamheten i enlighet med strategin, där en av målsättningarna var att erbjuda branschens bästa och mest glädjande kundupplevelse. De första solelsystemen såldes som nyckelfärdig leverans och sortimentet av utsläppsfria elprodukter breddades. Under perioden maj till september genomfördes en prissänkning, vars syfte i första hand var att underlätta situationen för kunder som drabbades ekonomiskt av pandemin.

På senhösten lanserade koncernen en ny mobilapp som utvecklades med noga beaktande av kundernas synpunkter. Under året byggde vi också ut nätet av laddningsstationer för elbilar, och genomförandet av pilotprojekt för förbrukningsflexibilitet fortsatte i nära samarbete med kunderna. Byggandet av vindparken i Paskoonharju i Östermark framskred enligt tidtabell och av de 21 vindkraftverk som uppförs i området kommer tio att börja producera ren energi till Vasa Elektriskas kunder år 2022.

”Ett kämpigt år, men tack vare ett fint samarbete nådde vi många framgångar som vi kan vara stolta över. Vi ökade kännedomen om företaget, vi utvecklade kundupplevelsen och genom pilotprojekt skapade vi en grund för nya förutseende lösningar som i framtiden även gör det möjligt att optimera en strategienlig helhetskedja.”

OLLI AROLA, DIREKTÖR FÖR ELHANDELSENHETEN

Kampanjen Kärlek är elektricitet gav coronaåret ett fräscht, lättillgängligt och glatt innehåll. Kampanjen gick ut på att visa hur kärlek kan mätas som elektricitet på huden. Temat fick stor genomslagskraft, speciellt i sociala media, men resulterade även i möten ansikte mot ansikte då situationen tillät.

Undersökningar rapporterade om stora framgångar, coronaåret till trots. En av T-media genomförd undersökning, Luottamus & Maine Q2/2020, visade att Vasa Elektriska uppfattas som ett pålitligt och förmånligt elbolag. Förstaplaceringarna i EPSI Ratings kundnöjdhetsundersökning Eldetaljhandeln 2020 (Sähkön vähittäismyynti 2020) vad gäller både konsument- och företagskunder samt delad första plats i Innolinks undersökning Elförsäljning, båda genomförda i slutet av året, visar att kundernas förtroende har bibehållits hela året. Samtidigt fortsatte kännedomen om företaget att öka. Enligt undersökningen Suomi tänään, sähkönmyyjät, utförd av Taloustutkimus, är Vasa Elektriska den fjärde kändaste elförsäljaren när man mäter spontan kännedom.

Nyckeltal

Elanskaffning 1 732 GWh
Förändring från föregående år -8,6 %
Utsläppsfri el ca 70 %
slutligt värde fastställs senare.
Vindel 15,7 %
Omsättning M€ 45,2 M€
Rörelsevinst M€ -0,6 M€

TILL INGÅNGSSIDAN

PERSONALFJÄRRVÄRME – UTVECKLINGVASA ELNÄT