Hållbar utveckling som ledstjärna

FJÄRRVÄRME

År 2019 genomförde fjärrvärmeenheten flera projekt för hållbar utveckling. Ett av de viktigaste var installeringen av Westenergys nya rökgasskrubber, med vilken anläggningens andel av värmeproduktionen på årsbasis ökar från cirka 42 procent till uppskattningsvis 50 procent samt i anslutning till det en investering på cirka 2 miljoner i fjärrvärmenätets överföringskapacitet. Det synligaste resultatet av investeringen var byggandet av en ny överföringsledning vid Mellanvägen sommaren och hösten 2019.

I början av året anslöts den tidigare kommunen Lillkyros fjärrvärmenät och därmed 26 kunder till Vasa Elektriskas fjärrvärmeaffärsverksamhet.

I augusti ordnades Fjärrvärmedagarna i stadshuset i Vasa. Evenemanget samlade fjärrvärmeaktörer från hela landet och under två dagar diskuterades fjärrvärmeverksamhetens framtid samt kommande utmaningar och möjligheter. Dagarna erbjöd ypperliga möjligheter att nätverka med aktörer i branschen, berätta om Vasa Elektriskas verksamhet och uppdatera sig om de senaste rönen i branschen.

På förhösten informerades om uppstarten av ett energilagringsprojekt i Vasklot i Vasa. Energilagret är till storleksklass och teknik ett mycket speciellt projekt också ur globalt perspektiv sett. Det massiva lagret möjliggör en flexiblare användning av förnybara energikällor, utjämning av effekttoppar i fjärrvärmeförbrukningen och en  minskning av användningen av olja som topp- och reserveffekt samt stenkol i produktionen av fjärrvärme.

Inom fjärrvärmeaffärsverksamheten inleddes testning av förbrukningsflexibiliteten tillsammans med Vasa stads fastigheter. Möjligheter till förbrukningsflexibilitet testas bland annat för att minska toppeffekter orsakade av förbrukningstoppar.

Under året genomfördes en kartläggning av spillvärmekällor i fjärrvärmenätsområdet och ett meddelande har gått ut om möjligheten att sälja spillvärme till fjärrvärmenätet.

I slutet av året förbereddes lanseringen av en ny tillvalstjänst, Klimatgarantin. Tjänsten infördes i början av januari 2020.

NYCKELTAL
(Inkl. Lillkyro fjärrvärmenät)

Fjärrvärmeförsäljning 698 GWh
Förändring från föregående år 2,8 %
Nätets längd vid årets slut 251 km
Förändring 9 km
Antal kunder vid årets slut 3 304
Förändring 1,1 %
Anslutningseffekt 415 MW
Förändring 0,7 %

 

Bilaga: Fjärrvärmens resultat- och balansräkning 2019 (på finska)

TILL INGÅNGSSIDAN

PERSONALELHANDELUTVECKLINGVASA ELNÄT – OY RAVERA AB