Från stormskador till vädersäkert elnät

VASA ELNÄT

Stormen Aapeli som drog in över landet i början av år 2019 hade en klart negativ inverkan på Vasa Elnäts resultat och leveranssäkerhet.

”Värsta stormen någonsin i Vasa Elnäts område.”

Så beskrev Vasa Elnäts driftchef  Petter Södergran situationen. Som mest var närmare 14 000 hushåll utan ström på grund av Aapeli.

– Utan tidigare anlagda jordkablar skulle antalet strömlösa kunder ha varit minst dubbelt så stort, säger verkställande direktör Juha Rintamäki.

Genomförandet av strategiska åtgärder för att utveckla eldistributionsnätet fortsatte. Under året gjordes investeringar i elnätet för 14 miljoner euro.  De största satsningarna gjordes i form av en ny elstation i Månviken i Vasklot, Vasa, nergrävning av jordkablar i Tervajoki och Kolkki i Lillkyro, Vasa samt i Solf och Petalax, Korsholm. Tack vara dessa omfattas nu 3 000–4 000 fler hushåll inom distributionsområdet av ett vädersäkert nät.

Kabeldragningar i Vasa Elnäts område har gjorts i rask takt. I slutet av året låg cirka 71 % av bolagets lågspänningsnät och 41 % av mellanspänningsnätet under jord.

Samverkan för en gemensam strategi

En övergripande strategi för hela koncernen blev klar under året. Även för Vasa Elnät innebar en gemensam vision och gemensamma målsättningar och värden införandet av nya verksamhetssätt.

Under verksamhetsåret utformades också under Vasa Elnäts ledning en koncernomfattande kontinuitetsplan. Syftet med planen är att förbättra beredskapen för störnings- och undantagssituationer, stödja förebyggande verksamhet samt ge anvisningar. I anslutning till temat ingick Vasa Elnät avtal med olika entreprenörer om samverkan vid storstörning.

NYCKELTAL

Elöverföring 1 006 GWh
Förändring från föregående år -0,6 %
Kablingsgrad msp 40,8 %
Förändring %-enheter 2,4 %
Kablingsgrad lsp 70,5 %
Förändring %-enheter 0,9 %
Genomsnittlig
avbrottstid
8,13 h/k
Investeringar 13 531 026 €
Elnätets längd 7 351 km
Förändring 0,9 %
Kunder vid slutet av året 72 424

 

TILL INGÅNGSSIDAN

PERSONALELHANDEL – FJÄRRVÄRME – UTVECKLINGOY RAVERA AB