Banbrytande lösningar i utvecklingen av nätet

Vasa Elnät

Verksamheten år 2020 dominerades av kraftiga stormar. Under det sista kvartalet av året gick stormarna Aila, Topi och Liisa hårt åt elledningar och än en gång kunde man konstatera att investeringarna i leveranssäkerhet varit synnerliga viktiga.

Året bjöd dock på många möjligheter till utveckling av leveranssäkerheten. Investeringarna i elnätet uppgick till ca 13 miljoner euro och omfattade förutom dragning av jordkablar även nya former av utvecklingsverksamhet.

Under året drog bolaget ca 215 km jordkabel och en och en halv kilometer havskabel. De största kablingsprojekten genomfördes i Korsholm, Korsnäs och Laihela.

”För första gången gjordes också försök med skötsel av skog intill ledningar, sammanlagt över en sträcka på 12 kilometer. Man vet att åtgärder av denna typ minskar antalet fel med i genomsnitt 30 procent på den nätdel som effekterna av arbetet når ut till.” 

JUHA RINTAMÄKI, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Ett av årets intressantaste pilotprojekt handlade om en simulering av stormvindars påverkan på elnätet. Projektet, som genomfördes i Sundom i samarbete med Numerola Oy, gav oss information om var elnätet är speciellt utsatt för vindrelaterade skador.

Elnätet i Sundom användes också i en simuleringsmodell som gör det möjligt att i realtid undersöka vilka effekter olika faktorer, till exempel solenergi och laddning av elbilar, har på elnätet. Simuleringsmodellen används förutom för att utveckla nätet även i det branschspecifika forskningsarbetet.

Ibruktagandet av det nya kunddatasystemet krävde en stor insats av hela koncernen, vilket också återspeglades i Vasa Elnäts systemutveckling.

Antalet småproducenter av solenergi (353 st.) ökade i stort sett i enlighet med prognosen och steg med 134 jämfört med året innan. Till alla småproducenters glädje började man även förbereda införandet av så kallad nettofakturering.

NYCKELTAL

Elöverföring  957 GWh
Förändring från föregående år  -4,9 %
Kablingsgrad msp 44,7 %
Förändring 4,0 %-enheter
Kablingsgrad lsp 71,4 %
Förändring 0,9 %-enheter
Genomsnittlig
avbrottstid
9,8 h/a
Investeringar 13 M€
Elnätets längd 7 477
Förändring 1,7 %
Kunder vid slutet av året 73 867

TILL INGÅNGSSIDAN

PERSONALELHANDEL – FJÄRRVÄRME – UTVECKLING