År 2022 i koncernen Vasa Elektriska

Läs om vårt år!

På den här sidan hittar du snabb information i form av nyckeltal 2022 för koncernen Vasa Elektriska. Läs också styrelsens verksamhetsberättelse och våra bokslut.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT

Elhandel

År 2022 var andelen vindel i elproduktionen 21 % (jmf. 16 % år 2021).

I animationen:
1) elproduktionens källor 2022
2) andelen vindel 2018 – 2022
3) utsläpp i energiproduktionen
4) mål för koldioxidneutralitet

De största källorna i elproduktionen [Öppna bild] år 2022 var kärnkraft (39 %), vindkraft (21 %) och vattenkraft (12 %). Andra källor var biomassa (7 %), torv (7%), avfall (6 %), kol (3 %), masugnsgas (4 %) och CO-gas (1 %). Vi strävar efter en koldioxidneutral energiproduktion år 2030.

Fjärrvärme

År 2022 utgjorde samhällsavfall som inte duger till återvinning över hälften av de källor som används i produktionen av fjärrvärme.

I animationen:
1) fjärrvärmeproduktionens källor 2022
2) försäljning av fjärrvärme 2018 – 2022

De största källorna i produktionen av fjärrvärme [Öppna bild] år 2022 var samhällsavfall (53 %) och biomassa (27 %). De övriga källorna var torv (6 %), el (5 %), kol (4 %) och olja (5 %). År 2022 sålde vi 693 GWh fjärrvärme.

Vasa Elnät

År 2022 var elöverföringen klart mindre än året innan.


I animationen:

1) elöverföring 2018 – 2022
2) avbrott i distributionen 2018 – 2022
3) kablingsgrad 2022
4) andelen förbrukningsplatser med egen produktion 2022

Elöveföringen var klart lägre år 2022 än året innan. Avbrottens medellängd per kund har minskat. Av mellanspänningsnätet ligger 50,1 % och av lågspänningsnätet 73,4 % under marken. Andelen förbrukningsplatser med egen produktion utgör 3,1 % av anslutningarna.

 

Obs! Innehållet på den här sidan är inte en del av den officiella bokslutsinformationen. Du hittar den på sidan Verksamhetsberättelse och bokslut