160 km kabel och mer intelligens i nätet

VASA ELNÄT AB

Vasa Elnäts tema år 2021 var leveranssäkerhet och dess förbättrande. Inom ramen för temat genomfördes ett flertal massiva åtgärder, till exempel flyttades 160 km elnät under jord. Arbetet gav resultat och leveranssäkerheten var bättre än någonsin tidigare.

– Det är med glädje vi konstaterar att antalet elavbrott var rekordlågt. Elleveranserna till våra kunder var nu ännu säkrare, och det kan vi tacka alla de jordkablingsprojekt och banbrytande lösningar som genomfördes. Också vädrets makter var nådiga mot oss jämfört med de föregående åren, berättar Vasa Elnäts verkställande direktör Juha Rintamäki. 

De största kablingsarbetena gjordes i Korsholm mellan Hankmo och Petsmo samt i Replot centrum, vilket innebär att elnätet mellan Replot och Björkö nu helt och hållet ligger under jord. Jordkablar drogs också till exempel i Laihela mellan Kylänpää och Jokikylä samt i Lillkyro mellan Tervajoki och Vedenoja.

– I detta nu består två tredjedelar av elnätet i vårt distributionsnät av jordkablar, och i detaljplaneområdena är kablingsgraden redan nästan 100 procent.

Drygt 13 miljoner euro investerades i elnätet år 2021. Underhållet och utvecklingen av elnätet är ett viktigt arbete, det är en förberedelse för samhällets ökade användning av el, till exempel i och med elbilism och småskalig elproduktion.

Fokus på kundupplevelse och hållbarhet

Förutom kablingsprojekten satsade bolaget på kundupplevelse även på många andra sätt, till exempel genom att utveckla elektroniska tjänster, förbättra störningskommunikationen samt genom att öka intelligensen i nätet.

– Tack från kunderna fick vi bland annat för de extra besparingar vi i form av nettofakturering kunde erbjuda dem som har egen småskalig solelproduktion. På byggarbetsplatserna ledde ett pilotprojekt till ett nytt tillvägagångssätt som gör det möjligt att ansluta el till arbetsplatsen när elen behövs.

Nätets intelligens ökade i och med införandet av en ny felavgränsningsautomatik.

Automatiken minimerar de områden i elnätet där elavbrottet sker och slår direkt på elen igen för de kunder för vilka det är möjligt.

År 2021 lyste de stora stormarna med sin frånvaro, vilket med stöd av genomförda utvecklingsåtgärder förkortade den genomsnittliga avbrottstiden per kund från nästan tio timmar till något över en timme.

Hållbarhet är en viktig del i Vasa Elnäts verksamhet. Genom saneringar av nätet kunde mängden förlustel minskas.

Miljön beaktades också i miljökartläggningar i anslutning till kraftledningsprojekt.

– Identifieringen av naturvärden bestämmer alltid sättet för genomförande av ett projekt. Om det konstateras att det förekommer utrotningshotade arter på det planerade kraftledningsområdet ändrar vi ledningens dragning eller byggsättet så att arterna inte berörs.

Temat hållbarhet fokuserade även på utveckling av säkra arbetsmetoder till exempel vid rivning av elnät och kommunikationen om arbetet.

Från ingången av år 2022 ändrar Energimyndigheten, som övervakar elnätsverksamheten, styrmetoden och sänker gränsen för högsta tillåtna avkastning. Den lägre nivån på avkastning beaktas i planeringen av kommande nätinvesteringar.

Nyckeltal

Elöverföring (GWh) 1 015
Förändring från föregående år 6 %
Kablingsgrad msp 48,3 %
Förändring från föregående år 3,6 %-enheter
Kablingsgrad lsp 73,2 %
Förändring från föregående år 1,8 %-enheter
Genomsnittlig avbrottstid (h/a) 1,16
Investeringar (M€) 13,2
Elnätets längd (km) 7 536
Förändring från föregående år 0,8 %
Kunder vid slutet av år 2021 74 452
Frånvaro p.g.a. olycksfall 0
Genomsnittligt antal avbrott/kund 2,97

Antalet elavbrott var rekordlågt år 2021, berättar Juha Rintamäki.