Lösningar för kommande generationer

UTVECKLING

Arbetet år 2021 utfördes fortsättningsvis huvudsakligen i hemmakontoren. Trots det lyckades vi bland annat gå vidare med många viktiga systemprojekt, och de strategiska milstolparna uppnåddes planenligt.

År 2021 var det första året för vårt nya kunddatasystem. Systemet innebar att vi också kunde genomföra utvecklingsåtgärder baserade på erfarenheter. Beträffande det riksomfattande systemet för informationsutbyte, Datahub, som införs 2022, uppnåddes alla delmål i enlighet med planen. Beredningen av ett strategiskt viktigt projekt lyckades med andra ord i koncernens båda bolag. Beträffande affärssystemet avancerade vi från definition av systemet till test för godkännande, med målsättningen att vara klara för ibruktagning våren 2022.

– Systemutvecklingen har krävt en stor del av hela koncernpersonalens resurser. Vi kan verkligen vara stolta över hur väl vi lyckats, också under ett år som det här, konstaterar utvecklingsdirektör Hans-Alexander Öst.

Inom affärsutvecklingen fortsatte koncepteringen av nya produkter och tjänster.

Den globala bristen på komponenter började påverka en del av produkterna under året, men en viktig ny tjänst för husbolag kunde ändå lanseras.

– Under året introducerade vi en kartläggningstjänst för husbolag som kan användas för att ta fram för elsystemet optimala lösningar för laddning av bilar.

Tjänsten har motsvarat ett uttalat behov, eftersom även lagen kräver att husbolagen förbereder elbilsladdning, till exempel i samband med mer omfattande reparationer.

– Det handlar om en viktig del av elektrifieringen av samhället. För vår del vill vi stöda kunderna i deras steg mot det framtida samhället.

Laddningslösningen för hem och företag sköts fram till år 2022 på grund av bristen på komponenter.

– Komponentbristen är också en utmaning för underhållet och utvecklingen av IT-infrastrukturen, men också där har vi lyckats hitta nya och innovativa lösningar, berättar Öst.

En klar, växande utmaning inom IT är cybersäkerheten och därmed förknippade hot.

– Frågor kring cybersäkerhet kräver en allt större insats av oss. Vi verkar i en samhälleligt kritisk bransch och skyddet av systemen måste därför vara i skick.

Förutsättningarna för ledning genom information har förbättrats i ett pågående datalagerprojekt.

Väte, spillvärme och batteriindustri

Utvecklingen av batterifabriksområdet GigaVasa framskred under året. Vasa Elektriska har haft en viktig roll i utvecklingssamarbetet i frågor som gäller energilösningar.

– Genom vår medverkan säkerställer vi att energilösningarna i området utvecklas på ett hållbart sätt. Projektet kan också ge stora fördelar till exempel i form av spillvärme.

En av årets fruktbara samarbetsinsatser har varit ett projekt för utnyttjande av väte i energiproduktionen. Arbetet har skett tillsammans med EPV Energi och Wärtsilä.

–  Syftet är att skapa ett Power-to-X-to-Power-system som gör det möjligt att lagra förnybar energi på ett nytt sätt.

Arbets- och näringsministeriet har beviljat maximalt investeringsstöd, 14 miljoner euro, för ett projekt som planerar utnyttjande av väte i form av energilagring.  Investeringsbeslut för projektet fattas under våren.

– De här projekten möjliggör en effektiv energianvändning och en helhetsutveckling av hela energisystemet. Det vi gör nu är att ta fram lösningar för kommande generationer, säger Öst.

Vi kan verkligen vara stolta över hur väl vi lyckats under ett år som det här, konstaterar Hans-Alexander Öst.