Du som bygger

Följande tekniska anvisningar hjälper dig att ansluta till fjärrvärmenätet på ett smidigt sätt. Vår fjärrvärmekundtjänst hjälper dig också vid mer specifika frågor.

Beställ kabelkarta för elkablar och fjärrvärmerör

1 Elektrifiering av mätarcentral (anvisning för elentreprenören)

I enlighet med värmeavtalet ska du som kund se till att det i utrymmet där mätarcentralen placeras finns en 230 V gruppledning, som motsvarar värmeförsäljarens krav för uppföljning av värmeenergimätare och andra anläggningar, samt eventuellt en tryckdifferensmätare för anslutning till elnätet. Kunden upplåter avgiftsfritt åt värmeförsäljaren den elektricitet som erfordras i dessa anläggningar. Inga andra anläggningar får anslutas till gruppledningen.

Gruppledningen placeras bredvid värmeenergimätaren, 1,7 meter från golvet och värmeförsäljaren installerar en servicebrytare till gruppledningen.

Om huvudcentralen finns i närheten av värmefördelningsrummet löper gruppledningen från fastighetsdelen. Om värmefördelningsrummet finns i en annan byggnad kan säkringen placeras i denna byggnads fastighetscentral. 

Säkringen för värmeenergimätarens gruppledning och säkringen för värmeväxlarens gruppledning bör kopplas till samma fas (t.ex. L1) oberoende av var säkringarna finns.

2 Anslutning till fjärrvärme

Kunden/entreprenören ska säkerställa att

  • tryckfallet i fjärrvärmenätet i området kontrolleras. Är dimensioneringen av värmecentralens reglerventil korrekt, behövs det en differenstrycksregulator i området.
  • elmatningen och mätarunderlaget (underlagsplåt för mätare ELL 52.01, elnummer 3308175) till energimätaren är klara innan fjärrvärmen tas ibruk.
  • energimätarens 230 V gruppledning förses med 6A plomberad säkring. Inga andra strömförbrukande elmateriel får anslutas till gruppledningen. Se anvisning nr 1 Elektrifiering av mätarcentral.
  • det finns en golvbrunn i värmefördelningsrummet, eller en av värmeleverantören godkänd annan lösning för uppsamling av eventuellt läckage eller spillvatten.
  • tryck- och värmemätare samt avstängningsventiler (minst +120 ºC/16bar) är godkända.
  • kopplingsdelarna är av smidesjärn. Det är förbjudet att använda delar av gjutjärn i fjärrvärmerörsystemet (gängkopplingar max ¾ ”).
  • fjärrvärmerörens kopparrörskopplingar förses med kapillärkopplingar och utförs med hårdlödning (90° vinkeldelar är förbjudna).
  • Vasa Elektriska Ab garanteras fritt inträde (nyckel) till värmefördelningsrummet för att kunna  utföra servicearbeten och granskningar.

OBS! Före ibruktagningen ska fjärrvärmeanläggningarna provtryckas och ibruktagningsbesiktning bör utföras (provtryck i Vasklot, Gamla Vasa, Runsor och Smedsby 21 bar. Övriga områden 13 bar).

3 Dragning av anslutningsledning

I anslutningsavgiften ingår dragning av fjärrvärmeledningen med tillhörande markarbeten till fastighetens värmefördelningsrum samt en mätarcentral.

Vid nybygge med källarvåning ska vid gjutning lämnas en öppning i betongkonstruktionen för dragning av anslutningsledningen. För närmare uppgifter om placeringen av öppningen ta kontakt med vår kundtjänst. Ifall byggnaden inte har källarvåning ska en vertikalkrök monteras i underbyggnaden före gjutningen.

4 Montering av vertikalkrök

Vertikalkrökens isolerade rördel (skyddsmantel) ska vara minst 50 mm ovanför färdig golvyta. Skyddsmantelns avstånd till vägg ska vara minst 50 mm. Täckdjupet på gården måste vara minst 500 mm.