Dina rättigheter som registrerad

Vi förser dig öppet med information om hanteringen av dina personuppgifter, du kan granska information som rör dig själv, kräva att felaktiga eller bristfälliga uppgifter rättas till samt att föråldrade eller onödiga uppgifter raderas. Du kan också om du så önskar förbjuda att dina uppgifter används för marknadsföring.

Granskningsrätt

Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter som rör hen som finns sparade i Registerinnehavarens register. Granskningsrätten kan avslås av lagstadgade skäl.  Nyttjandet av granskningsrätten är i sig kostnadsfri.

Invändnings- och begränsningsrätt

Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig hantering av hens uppgifter ifall hen upplever att Registerinnehavaren har hanterat uppgifterna på ett sätt som strider mot lagen eller att Registerinnehavaren inte har rätt att hantera den registrerades uppgifter

Rätten till invändning gäller inte när hantering av uppgifterna är nödvändig för att Registerinnehavaren ska kunna uppfylla lagstadgade skyldigheter eller på grund av andra lagstadgade skäl.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att hens uppgifter raderas från Registerinnehavarens register. Raderingsrätten gäller inte när hantering och lagrande av uppgifterna i registret är nödvändig för att Registerinnehavaren ska kunna följa lagstadgade skyldigheter eller på grund av andra lagstadgade skäl.

Uppgifter från kundregistret kan vi först radera, till kundens fördel, när det gått 10 år sedan avtalet avslutats.

Överlåtelserätt

I den mån som den registrerade själv har försett Registerinnehavaren med uppgifter till registret som man hanterar i kraft av den registrerades givna medgivande eller på hens uppdrag, har den registrerade rätt att delges sådana uppgifter om hen själv främst i form av maskinläsbar text och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registerinnehavare.

Förbud mot direktmarknadsföring

Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig hantering av hens uppgifter för direktmarknadsföringssyften.

Detta kan kan göras genom att kontakta Vasa Elektriskas kundtjänst eller genom att utnyttja avbeställningsmöjligheten i nyhetsbrevet som kommit till eposten.

Besvärsrätt

Den registrerade har rätt att besvära sig till den behöriga övervakningsmyndigheten om Registerinnehavaren inte har följt dataskyddsföreskrifterna som gäller för verksamheten.

Övriga rättigheter

Om uppgifter hanteras på basis av den registrerades medgivande har den registrerade rätt att återkalla sitt medgivande genom att meddela om detta till Registerinnehavaren i enlighet med punkt 10 i denna dataskyddsbeskrivning.

Kontakter

Den registrerade bör skicka begäranden som rör hens rättigheter skriftligen via blanketten för informationsbegäran. Skicka blanketten till adressen Dataskyddsförfrågningar, PB 26, 65101 VASA eller kom in med den personligen till Vasa Elektriska Ab, Kyrkoesplanaden 0, 65100 Vasa.

Granskningsbegäran av personuppgifter

Registerinnehavaren kan begära att den registrerade förtydligar sin begäran och verifierar sin identitet innan begäran behandlas. Registerinnehavaren kan neka till att förverkliga begäran i enlighet med den tillämpade lagstiftningen.

Registerinnehavaren svarar på begäran inom en (1) månad efter det att begäran har framförts, om inte några särskilda skäl förlänger svarstiden.