Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö

Yhteiskuntavastuu

Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä vastuu ympäristöstä muodostavat yhteiskuntavastuun kulmakivet Vaasan Sähkössä. Luomme yhteiskunnallista arvoa muun muassa huolehtimalla asiakkaiden energiatarpeista, panostamalla toimitusvarmuuteen ja edulliseen energian hintaan sekä luomalla edellytyksiä alueen menestymiselle. Lisäksi panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä energiakasvatukseen.

Toteutamme ympäristövastuuta ohjaamalla toimintaamme entistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Konserni on mukana kehittämässä ja rakentamassa ympäristön kannalta kestäviä ja päästöttömiä energiantuotantovaihtoehtoja. Lisäksi ympäristöarvot huomioidaan verkon rakentamisessa niin voimajohtojen reittisuunnittelussa kuin uusien materiaalien valinnassa ja poistuvien kierrätyksessä. Esimerkiksi ympäristölle haitalliset CCA-kyllästetyt pylväät korvataan maakaapeleilla ja pylväsmuuntamoiden öljyn valumariski poistetaan rakentamalla öljynkeräyskaukalolla varustettuja puistomuuntamoita.

Asiakkaillemme tarjoamme mahdollisuuden valita ilmastoystävällisiä tuotteita. Lisäksi haluamme omassa energiankäytössämme toimia vastuullisesti, minkä vuoksi olemme sitoutuneet energia-alan Energiatehokkuussopimukseen 2017–2025. Asiakasviestinnässämme korostuu kestävä kehitys, jonka mukaisia näkökulmia tuomme säännöllisesti esille esimerkiksi asiakaslehdessä.

Vuonna 2018 lahjoitimme Vaasan ammattikorkeakoululle ja Yrkeshögskolan Novialle yhteensä 100 000 euroa. Haluamme olla mukana varmistamassa, että energia-ala ja Vaasan seudun energiakeskittymä jatkossakin saavat tarvitsemansa osaajat. Samasta syystä osallistumme koulutuksen ja tutkimuksen tukemiseen muilla tavoin alueellamme.

Teemme yhteistyötä etenkin energiakeskittymän yritysten, mutta myös muiden kumppaneiden kanssa kestävien energiaratkaisujen ja alan kehittämiseksi.

Olemme vuoden aikana jakaneet varoja lasten ja nuorten liikkumista ja urheilua tukeviin tarkoituksiin. Sponsoroimme yhteensä noin 50 seuraa tai joukkuetta tavoitteena luoda nuorille mahdollisuuksia liikkua ja voida hyvin. Tuimme myös huippu-urheilussa pituushyppääjä Kristian Bäckiä ja sprinttihiihtäjä Matias Strandvallia sekä VPS:n ja Vaasan Sportin (naisten ja miesten) edustusjoukkueita tarkoituksena mahdollistaa nuorille positiivisia esikuvia ja luoda elämyksiä alueen asukkaille.

Energiakasvatus on meille tärkeä osa yhteiskuntavastuuta. Vuoden aikana Vaasan Sähköllä vieraili noin 1 300 koululaista osana oppilasvierailuja. Näiden tavoitteena on herättää nuorissa kiinnostus energia-alaa kohtaan, opastaa järkevään energian käyttöön sekä tiivistää yhteistyötä koulujen kanssa. Samoja tavoitteita toteutamme Yrityskylä-yhteistyön kautta. Tarjosimme myös Vaasan Sähköverkon jakelualueen alakouluille mahdollisuuden tilata maksutta kauttamme Hei, kaikki toimii -opetuspaketin Energiansäästöviikon opetusta varten.

Konsernissa noudatetaan hyvää hallintotapaa ja toiminnan läpinäkyvyyttä sekä avointa vuorovaikutusta. Tavoitteenamme on eri sidosryhmien – asiakkaiden, henkilöstön, viranomaisten sekä omistajien – luottamuksen kasvattaminen ja säilyttäminen.

Henkilöstö

Vuotta 2018 väritti vahvasti järjestelmien vaihto. Otimme käyttöön uuden asiakaspalvelu- ja laskutusjärjestelmän, mikä työllisti vahvasti niin vakituista henkilökuntaa kuin tilapäistäkin työvoimaa. Asiakkailta saadun palautteen mukaan käyttöönotto sujui kuitenkin hyvin, eikä se juurikaan näkynyt ulospäin. Otimme vuoden aikana myös käyttöön uuden työajanhallintajärjestelmän, jonka käyttöä koulutettiin ja opeteltiin pitkin vuotta.

Toimitusjohtajan vaihtuminen toi myös paljon uutta syksyn aikana uusien toimintatapojen muodossa.

Koulutukseen ja kouluttautumiseen jäi huomattavasti vähemmän aikaa kuin aiempina vuosina. On kuitenkin todettava, että uusien järjestelmien käyttöönotto osaltaan on toiminut myös osaamisen kehittämisenä. Kaiken kaikkiaan vuosi 2018 oli muutosten aikaa.

< Hallituksen toimintakertomus   Sähkökauppa >