Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö

VUOSIKERTOMUS 2017

Vaasan Sähkön yhteiskuntavastuuseen kuuluu huolehtia asiakkaiden energiatarpeista panostamalla toimitusvarmuuteen ja edulliseen energian hintaan sekä tuottaa taloudellista lisäarvoa omistajille, ja sitä kautta hyvinvointia koko alueelle.

Alkuun

Yhteiskuntavastuu

Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä vastuu ympäristöstä muodostavat yhteiskuntavastuun kulmakivet Vaasan Sähkössä.

Strategiassa määritellyt yhteiset arvot avoimuus, osaaminen ja luottamus ohjaavat yhteiskuntavastuutyötä suhteessa kaikkiin sidosryhmiin.

Vastuuseen kuuluu huolehtia asiakkaiden energiatarpeista panostamalla toimitusvarmuuteen ja edulliseen energian hintaan sekä tuottaa taloudellista lisäarvoa omistajille, ja sitä kautta hyvinvointia koko alueelle.

Vaasan Sähkö tuntee vastuunsa ympäristöstä ohjaten toimintaansa entistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Konserni on mukana kehittämässä ja rakentamassa ympäristön kannalta kestäviä, päästöttömiä energiantuotantovaihtoehtoja.

Konsernissa noudatetaan hyvää hallintotapaa ja toiminnan läpinäkyvyyttä sekä avointa vuorovaikutusta. Tavoitteenamme on eri sidosryhmien – asiakkaiden, henkilöstön, viranomaisten sekä omistajien – luottamuksen kasvattaminen ja säilyttäminen. Konsernin henkilökunta on sitoutunut noudattamaan työturvallisuuslainsäädäntöä, ja konserni edellyttää samaa myös alihankkijoiltaan.

Henkilöstö

Henkilöstön hyvinvointi edellyttää vastuullista ja pitkäjänteistä henkilöstöjohtamista. Henkilöstöjohtamisen tärkeimmät tavoitteemme ovat:

  • johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
  • osaamisen ja osallistamisen kasvattaminen
  • kannustava, oikeudenmukainen palkkaus ja palkitsemisen
  • turvallinen, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työpaikka.

Näiden eteen työskentelimme vuonna 2017 seuraavasti:

Johtamisen ja esimiestyön kehittämisessä esimieskoulutusten teemana oli varhainen välittäminen, minkä johdosta esimiehille järjestettiin kertausta varhaisen välittämisen malliin liittyen sekä muistutettiin työterveys- ja eläkeyhtiöyhteistyön mahdollisuuksista. Tietoisuutta lisäämällä parannetaan myös työpaikan turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Sitä silmällä pitäen toteutettiin vuoden 2016 lopussa ja vuoden 2017 alussa työviihtyvyyskysely sekä yrityskulttuurikysely. Kyselyiden tuloksena voitiin todeta, että henkilökunta viihtyy hyvin Vaasan Sähkössä. Työnantajaa pidetään turvallisena ja luotettavana.

Osana konsernilinjausten päivittämisprosessia käytiin paljon keskustelua osaamisen kehittämisestä ja sen tärkeydestä ja nyt ja tulevaisuudessa.

Osaamisen johtaminen tulee olemaan entistä tärkeämpää jatkossa, kun taistelu osaajista kovenee.

Kannustava, oikeudenmukainen palkkaus ja palkitseminen ovat aina olleet olennainen osa Vaasan Sähkö -konsernin henkilöstöpolitiikkaa. Tämän johdosta päätettiin tehdä vaativuuden luokitus myös ylemmille toimihenkilöille.

Yhdenvertaisuutta sääntelevän lakimuutoksen johdosta päivitettiin myös Vaasan Sähkö -konsernissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vastaamaan päivitettyjä vaatimuksia.

Konsernin henkilöstö   2017 2016 2015
Keskimääräinen henkilöstömäärä tilikaudella (osa-aikaiset suhteutettuna) 164 166 174
Vakituisia 31.12. 132 151 155
Määräaikaisia 31.12.  14 16 19
Yhteensä 31.12.  146 167 174
Henkilöstön keski-ikä 43 43 43
Koulutuspäivät keskimäärin työntekijää kohden 2,1 2,9 1,8
Sairauspäivät keskimäärin työntekijää kohden 9,4 7,7 7
Tilikauden palkat ja palkkiot 7 861 693 8 031 415 8 245 491

 

Emoyhtiön henkilöstö   2017 2016 2015
Keskimääräinen henkilöstömäärä tilikaudella (osa-aikaiset suhteutettuna) 81 81 84
Vakituisia 31.12. 68 75 71
Määräaikaisia 31.12.  10 12 12
Yhteensä 31.12.  78 87 83
Henkilöstön keski-ikä 45 44 42
Koulutuspäivät keskimäärin työntekijää kohden 2,4 2,2 1,7
Sairauspäivät keskimäärin työntekijää kohden 5,6 6,3 6,1
Tilikauden palkat ja palkkiot 4 194 248 4 156 990 4 126 495

 

< Hallituksen toimintakertomus   Sähkökauppa >