Markkinatilanne vaati toiminnan uudelleen järjestämistä

OY RAVERA AB

Oy RAVERA Ab on sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut Vaasan Sähkö Oy:n tytäryhtiö. Vuoden 2017 liikevaihto laski 9,2 (11,9) milj. euroon. Tulos ennen rahoituseriä oli -1,3 M€.

Alkuun

Konsernin sisäisen verkonrakennuksen osuus liikevaihdosta nousi merkittävästi, mikä oli seurausta konsernin ulkopuolisen verkonrakentamisen liikevaihdon merkittävästi pienentyneestä tilausmäärästä. Tuulivoimarakentamisen volyymi pysyi ennallaan kannattavuuden ollessa heikko, johtuen tiukasta markkinatilanteesta. Sähköasemien rakentaminen oli uusi osa strategian toteutusta ja työllisti vuoden aikana noin neljä henkilötyövuotta.

Vuoden 2017 alussa pidettiin yhteistoimintaneuvottelut toiminnan uudelleen järjestämiseksi ja sopeuttamiseksi nykymarkkinatilanteeseen. Neuvotteluiden tuloksena kuusi tehtävää lakkautettiin ja toimintaa järjesteltiin uudelleen.

Verkkoyhtiöiden keskittäessä rakentamisensa kaapeliverkkoihin siirryttiin lisääntyvissä määrin ostopalveluiden käyttöön kausivaihteluiden tasaamiseksi.

Erityisesti keskityttiin vahvistamaan sähkötöiden ja suunnittelupalveluiden ostopalveluverkostoa.

Verkonrakennustoiminto

Verkonrakennuksen kokonaisliikevaihto laski selvästi edellisvuoteen verrattuna ja tulostaso jäi merkittävästi odotetusta. Verkonrakennuksen painopistealueina olivat kaapeliverkon suunnittelu ja rakentaminen sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseksi.

Sähköasemat ja tuulivoima

Vuoden aikana toteutettiin neljä sähköasemaa kahden pääurakoitsijan alaisuudessa. Aikataulullisesti ja laadullisesti tulos oli tyydyttävä, mutta kannattavuus jäi heikoksi.

Kaksi suurta tuulivoimapuistoa viimeisteltiin kesällä ja alkusyksystä. Aikatauluhaasteista johtuen tulos jäi selvästi tavoitteesta.

Toiminnan kehittäminen

Tarjouslaskennan kehittäminen ja projektien kustannusseuranta olivat toiminnan kehittämisen keskeisiä teemoja. Uusien työkalujen käyttöönotto antoi entistä tarkempaa tietoa projektien kustannusrakenteesta.

Työsuojelun kehittämistä jatkettiin vuoden aikana ja työsuojeluun liittyviä erilaisia työsuojelukampanjoita, painopistealueena työmaaraportointi yhteisillä työmailla. Yrityksen sisäisiä työmaa-auditointeja tehtiin säännöllisesti.

< Vaasan Sähköverkko Oy   Konsernin tunnusluvut >