Ilmasto ja energiamurros

Ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiajärjestelmän joustavuuden lisäämiseen

Energia-alan murros vaikuttaa jokapäiväiseen työskentelyymme. Isona tekijänä on tietenkin ilmastotyö, joka vahvasti koskettaa alamme toimijoita. Toisaalta taas yhteiskunnan yhä vahvempi sähköistyminen muuttaa energiajärjestelmää ja luo vaateita aivan uudenlaiselle joustavuudelle. Vaasan Sähkö -konsernille nämä asiat tuovat mukanaan paitsi uusia toiminta- ja tuotantotapoja, myös energiajärjestelmän, jossa asiakaskunnalla on yhä aktiivisempi rooli.

Kun katsoo tulevaisuuteen energiayhtiön silmin, on myös selvää, että sähkön hintavaihteluilla on yhä suurempi vaikutus strategisiin valintoihin.

Kohti hiilineutraalia tuotantoa

Konsernimme on tehnyt kolme merkittävää ilmastopäätöstä tuotantonsa suhteen:

1. Kivihiilen käyttö energiantuotannossa päättyy vuoteen 2025 mennessä, eli selkeästi aikaisemmin kuin laki velvoittaa.

2. Energiantuotantomme on kokonaisuudessaan hiilineutraalia tämän vuosikymmenen aikana.

Käytännössä se tarkoittaa suuria askelia kohti yhä puhtaampaa tuotantoa, hukkalämmön yhä merkittävämpää roolia energianlähteenä sekä investointeja energian varastointiratkaisuihin.

Pyrimme löytämään oikeat ratkaisut, jotta pääsisimme todelliseen hiilidioksidin nollatasoon tuotannossa. Esimerkkeinä jo toteutetuista toimenpiteistä mainittakoon Vaskiluodon lämpövarasto sekä tehdyistä päätöksistä Påttin jätevesipuhdistamon hukkalämmön hyödyntäminen.

3. Perustuotannon kaikki uudet investoinnit tehdään uusiutuvaan energiaan.

Tästä syystä olemme viime vuosina panostaneet merkittävästi esimerkiksi uuteen tuulivoimaan.

Kohdistamme myös katseemme aurinkoenergian teollisen mittakaavan tuotantoon.

Lisäksi teemme hartiavoimin töitä luodaksemme ymmärrystä poliittisten päätösten taustalle. Tällaisen työn hedelmiä ovat vuonna 2021 eduskunnassa hyväksytty, muun muassa sähkökattiloita koskeva veroluokkamuutos, joka hyödyttää koko energia-alaa ja joka vaikuttaa ennen kaikkea puhtaan energiantuotannon kannattavuuteen.

Energian varastoinnilla merkittävä rooli

Yksi suuri energiamurroksen luoma haaste on tarve lisätä energiajärjestelmän joustavuutta. Suurin syy tähän on tuotantomääriltään vaihtelevan uusiutuvan energian kasvava osuus tuotannossa. Koska järjestelmässä tarjonnan tulee vastata kysyntää, tarvitaan tapoja tasata tuotanto- ja kulutushuippuja.

Yksi ratkaisu joustavuuden lisäämiseksi on varastoida energiaa käytettäväksi, kun kulutus ylittää tuotannon.

Vaasan Sähkö oli vuonna 2021 mukana käynnistämässä hanketta, jossa tutkitaan vedyn hyödyntämistä uusiutuvan energian varastoinnissa. Muita osapuolia hankkeessa ovat EPV Energia ja Wärtsilä. Hanke on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä runsaan 14 miljoonan euron investointituen. Investointipäätös on määrä tehdä kevään 2022 aikana ja hankkeen on suunniteltu valmistuvan vuonna 2024.

Edellinen suuri energian varastointihake toteutettiin Vaasan Vaskiluodossa.

Lämpöenergian kalliovaraston todettiinkin sen ensimmäisenä toimintavuotena toimivan suunnitellulla tavalla tuoden säästöjä kaukolämmön tuotannosta syntyviin kustannuksiin ja päästöihin.

Sähköisen liikenteen tukeminen kestävillä ratkaisuilla

Yhteiskunnan sähköistyminen vaatii toimivan verkkoinfran sekä älylaitteita, jotka osaavat hallita verkon kuormitusta. Tästä syystä meillä energiayhtiöllä on merkittävä rooli yhteiskunnan kestävässä kehityksessä.

Pystymme omassa toiminnassamme tukemaan sähköistymistä eri tasoilla. Verkkoinfran ratkaisujen lisäksi tarjoamme taloyhtiöille kartoituspalveluita, jotta sähköauton latausratkaisuja suunniteltaessa huomioitaisiin verkon kuormitus ja sen älykäs hallinta. Samaan suuntaan olemme menossa kuluttajien kotilatauksessa, jossa tuleva, älykäs lataustuotteemme poistaa kuluttajien huolen verkon ylikuormituksesta. Tuemme myös vahvasti sähköautoilun edellytyksiä osallistumalla julkisten asemien latausverkoston laajentamiseen.