Vaasan Sähkö Oy:n markkinointirekisteri

Tutustu Vaasan Sähkö -konsernin tietosuojaselosteeseen.

1. Rekisterinpitäjä
Vaasan Sähkö Oy (”Rekisterinpitäjä”)
Y-tunnus: 0209628-8

Vaasan Sähköverkko Oy (”Rekisterinpitäjä”)
Y-tunnus: 1993667-7

Käyntiosoite: Kirkkopuistikko 0, 65100 VAASA
Postiosoite: Tietosuojakyselyt, PL 26, 65101 VAASA
Puhelin: 06 3245111

2. Yhteystiedot
Sähköposti: tietosuoja@vaasansahko.fi

3. Rekisterin nimi
Vaasan Sähkö -konsernin markkinointirekisteri, joka kattaa Vaasan Sähkö Oy:n ja Vaasan Sähköverkko Oy:n markkinointirekisterit.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, sisältäen uutiskirjeiden lähettämisen, tapahtumakutsujen lähettämisen, potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden kontaktoimisen, muun asiakasviestinnän sekä muiden Rekisterinpitäjän ja sen konserniyhtiöiden markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden toteuttamisen.
 • Rekisterinpitäjän ja sen konserniyhtiöiden asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi
 • Analysointi- ja tilastointitarkoituksiin
 • Verkkosivuston kävijäliikenteen seurantaan
 • Verkkosivuston käyttökokemuksen kehittämiseen
 • Mielipide- ja markkinatutkimuksiin

Henkilötietoja käsitellään seuraavilla perusteilla: rekisteröidyn antama suostumus, Rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen ja sellaisen sopimuksen, jossa rekisteröity on osapuolena, valmistelu ja/tai täytäntöön paneminen.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Rekisteriin voidaan tallentaa tietoja Rekisterinpitäjän ja sen konserniyhtiöiden potentiaalisista kuluttaja-asiakkaista ja asiakasorganisaatioista, näissä asiakasorganisaatioissa työskentelevistä henkilöistä sekä Rekisterinpitäjän verkkosivuston ja sovellusten käyttäjistä.

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • Rekisteröidyn nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, titteli, työnantaja, työnantajan toimipaikka ja osoite
 • Tiedot kohdennettujen toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista
 • Muut yhteydenottamisen tai kohdentamisen kannalta tarpeelliset tiedot
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

Lisäksi voidaan käsitellä ja kerätä tietoja henkilön osallistumisaktiivisuudesta Rekisterinpitäjän ja/tai sen konserniyhtiöiden järjestämiin tapahtumiin, tutkimuksiin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella esim. uutiskirjeiden tilauksen, latausten ja yhteydenottopyynnön jättämisen yhteydessä sekä verkkopalveluiden (mm. Rekisterinpitäjän verkkosivustot ja sosiaalisen median kanavat) ja evästeiden käytön tai muun asioinnin tai tapahtumiin ja arvontoihin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista.

Tietoja voidaan päivittää lisäksi Rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, yhteistyökumppaneiden henkilörekistereistä sekä viranomaisilta ja muilta yrityksiltä lainsäädännön sallimissa puitteissa.

7. Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi ottaen huomioon lainsäädännön asettamat rajoitukset ja velvoitteet.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa Rekisterinpitäjälle.

Arpajaisissa, joissa ei anneta markkinointilupaa, annetut henkilötiedot poistetaan arvonnan suorittamisen jälkeen.

8. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot
Rekisterinpitäjä saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietoja mihinkään muuhun, kuin tässä selosteessa kuvattuihin ja Rekisterinpitäjän määrittämiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä velvoittaa heidät pitämään tiedot salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vain tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteröityjen tietojen suojaaminen on Rekisterinpitäjälle tärkeää. Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla ratkaisuilla suojattuja. Rekisterin käyttöoikeus on vain Rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo salassapitovelvollisuus.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Seloste päivitetty 8.7.2020