Vaasan Sähköverkon toimitusvarmuus erinomaisella tasolla

VAASAN SÄHKÖVERKKO OY

Lauha alkutalvi vaikutti siirretyn energian määrään. Edellisvuoteen verrattuna sähköä siirrettiin noin prosentin verran vähempi. Toimitusvarmuus säilyi erinomaisella tasolla.

Alkuun

Vaasan Sähköverkko Oy on Vaasan Sähkön kokonaan omistama, eriytettyä sähköverkkoliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö. Yhtiö suunnittelee, rakennuttaa ja ylläpitää edullisia ja toimintavarmoja sähkön siirtoyhteyksiä toimialueen asiakkaille yhdessä palveluntuottajiensa kanssa. Valmius sähköverkon häiriötilanteiden tehokkaaseen hoitoon on keskeinen osa palvelua. Yhtiö vastaa sähkön mittauksesta ja verkon taseselvityksestä.

Yhtiöllä on sertifioitu johtamisjärjestelmä, joka täyttää laatustandardin ISO 9001, ympäristöstandardin ISO 14001 ja työterveys- ja työturvallisuusstandardin OHSAS 18001 vaatimukset.

Lauha alkutalvi näkyy siirretyn energian määrässä

Sähkön siirron kokonaismäärä oli 1 008 (1 017) gigawattituntia (GWh). Edellisvuotta lauhempi alkutalvi näkyy vajaan prosentin pienempänä energian kulutuksena. Uusia kiinteistöjä sähköverkkoon liitettiin toimintavuoden aikana 250 kpl, ja vuoden lopussa asiakkaita oli yhteensä 71 309.

Maakaapeloinnilla parempaa toimitusvarmuutta

Toimitusvarmuus oli vuonna 2017 erinomaisella tasolla. Asiakkaan kokema keskimääräinen keskeytysaika oli 37 (53) minuuttia. Toimitusvarmuuden hyvän kehityksen taustalla on varautuminen myrskyn aiheuttamien vaurioiden korjaukseen ja keskimääräistä korkeampi verkon kaapelointiaste. Asiakasviestintää häiriötilanteissa toteutettiin mm. tekstiviestein. Asiakkaille lähetettiin vuoden aikana 110 000 (146 000) tekstiviesti-ilmoitusta sähköverkon häiriötilanteista.

Sähköverkon kokonaispituus on 7 100 km.

Toimitusvarmuuden kannalta keskeisen keskijänniteverkon kaapelointiaste oli vuoden lopussa 32,9 (30) prosenttia ja pienjänniteverkon 65,6 (65) prosenttia. Verkkoinvestointeja toteutettiin yhteensä 14,4 (10,6) miljoonan euron arvosta. Merkittävimmät kaapelointihankkeet toteutettiin Vaasan keskustassa, Bölen kaava-alueella ja Merikaarrossa, Mustasaaren Gäddan kaava-alueella ja Raippaluodon teollisuusalueella, Maalahden keskustassa ja Laihian keskustassa. Merkittävä osa uusista muuntamoista on varustettu verkostoautomaatiolla. Vuoden lopulla käyttöönotettu 110 kV:n voimalinja Vaasan Gerbystä Mustasaaren Alskatiin yhdessä uuden sähköaseman kanssa parantavat Raippaluodon saariston ja Alskatin alueella yhteensä 2 500 talouden sähkön toimitusvarmuutta.

Tutkitusti tyytyväiset asiakkaat

Yleistä energiatehokkuutta parannettiin verkostohäviöihin kuluvan sähkön määrää vähentävillä, kohdennetuilla verkkoinvestoinneilla sekä asiakkaiden energiatehokkuusneuvonnalla. Yhtiö on liittyneenä toimialan vapaaehtoiseen Energiatehokkuussopimukseen.

Toimintavuosi oli kohtuullisen tuoton valvonnan neljännen jakson toinen vuosi. Meneillään oleva jakso päättyy vuonna 2019, ja valvontamenetelmät pysyvät muuttumattomina vuoteen 2023.

Yhtiö menestyi erinomaisesti toimialan asiakastyytyväisyystutkimuksessa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tutkimus- ja kehitystoimintaa toteutettiin osallistumalla toimialan yhteisiin tutkimushankkeisiin Sähkötutkimuspoolin kautta sekä rahoittamalla Vaasan yliopiston sähköenergiatekniikan professuuria.

< Kaukolämpö     Oy RAVERA Ab >