Merkittävät kaapelointihankkeet näkyivät verkkoinvestoinneissa

VAASAN SÄHKÖVERKKO OY

Vuonna 2018 toteutettiin useita merkittäviä kaapelointihankkeita eri puolilla jakelualuetta. Toimitusvarmuudessa palattiin huippuvuosien jälkeen keskimääräiselle tasolle.

Alkuun

Yhtiö suunnittelee, rakennuttaa ja ylläpitää kilpailukykyisiä ja toimintavarmoja sähkön siirtoyhteyksiä toimialueen asiakkaille yhdessä palveluntuottajiensa kanssa. Valmius sähköverkon häiriötilanteiden tehokkaaseen hoitoon on keskeinen osa palvelua. Yhtiö vastaa sähkön mittauksesta ja verkon taseselvityksestä. Vaasan Sähköverkko on Vaasan Sähkön kokonaan omistama eriytettyä sähköverkkoliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö.

Yhtiöllä on sertifioitu johtamisjärjestelmä, joka täyttää laatustandardin ISO 9001, ympäristöstandardin ISO 14001 ja työterveys- ja työturvallisuusstandardin OHSAS 18001 vaatimukset.

Siirretyn energian määrässä pientä kasvua

Sähkön siirron kokonaismäärä oli 1 012 (1 008) gigawattituntia (GWh), jossa oli kasvua 0,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Uusia kiinteistöjä sähköverkkoon liitettiin toimintavuoden aikana 236 (250) kpl, ja vuoden lopussa asiakkaita oli yhteensä 71 851.

Maakaapeloinnilla parempaa toimitusvarmuutta

Toimitusvarmuus palasi hyvälle keskimääräiselle tasolle useamman huippuvuoden jälkeen. Asiakkaan kokema keskimääräinen keskeytysaika oli 129 (37) minuuttia. Hyvän toimitusvarmuuden taustalla on varautuminen myrskyn aiheuttamien vaurioiden korjaukseen ja keskimääräistä korkeampi verkon kaapelointiaste. Asiakasviestintää häiriötilanteissa toteutettiin mm. tekstiviestein. Asiakkaille lähetettiin vuoden aikana 211 000 (110 000) tekstiviesti-ilmoitusta sähköverkon häiriötilanteista.

Sähköverkon kokonaispituus on 7 100 km. Toimitusvarmuuden kannalta keskeisen keskijänniteverkon kaapelointiaste oli vuoden lopussa 37 (33) prosenttia ja pienjänniteverkon 69 (66) prosenttia. Verkkoinvestointeja toteutettiin yhteensä 14,6 (14,6) miljoonan euron arvosta. Merkittävimmät kaapelointihankkeet toteutettiin eri puolilla Vaasan keskustaa, Vähänkyrön Järvenkylässä, Mustasaaren Hankmon ja Karperön kylissä, Maalahden Yttermalaxissa ja Petolahden keskustassa. Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi 110 kV:n voimalinja Laihian Höysälän ja Laihian sähköaseman välillä.

Yleistä energiatehokkuutta parannettiin verkostohäviöihin kuluvan sähkön määrää vähentävillä, kohdennetuilla verkkoinvestoinneilla sekä asiakkaiden energiatehokkuusneuvonnalla. Yhtiö on liittynyt toimialan vapaaehtoiseen Energiatehokkuussopimukseen.

Toimintavuosi oli kohtuullisen tuoton valvonnan neljännen jakson kolmas vuosi. Meneillään oleva jakso päättyy vuoden 2019 lopulla ja valvontamenetelmät pysyvät muuttumattomina vuoteen 2023.

Yhtiö menestyi erinomaisesti toimialan asiakastyytyväisyystutkimuksessa ollen yleisarvosanallaan kolmas.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tutkimus- ja kehitystoimintaa toteutettiin osallistumalla toimialan yhteisiin tutkimushankkeisiin Sähkötutkimuspoolin kautta, sekä rahoittamalla Vaasan yliopiston sähköenergiatekniikan professuuria.

< Kaukolämpö     Oy RAVERA Ab >